Активные методы обучения с применением современных информационных технологий на уроках математики как средство формирования универсаль

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Октября 2015 в 13:13, реферат

Краткое описание

Цель работы: реализация компетентностного подхода в изучении математике для формирования УУД у школьников.
Задачи:
- применение активных методов обучения с применением современных информационных технологий на уроках математики.

Прикрепленные файлы: 1 файл

особливості контролю в умовах розбудови національної школи.doc

— 206.50 Кб (Скачать документ)

Після тестування з учнями проводилась бесіда з метою встановлення їх фактичного розуміння прочитаних речень, текстів, в результаті якої виявилось, що учні добре зрозуміли запропоновані матеріали. Отже, успішність виконання різних видів тестових завдань залежить від відповідності рівня розвитку психічних процесів учнів старшого шкільного віку тій розумовій діяльності, яку ці завдання передбачають. Так, для тестового контролю вмінь читання учнів даної вікової категорії доцільно використовувати:

1) тестові завдання з  множинним вибором, в основі яких  лежить симультанне зорове сприймання  і утримання частини інформації  в оперативній пам'яті для знаходження  правильного варіанта відповіді;

2) тестові завдання, в яких наочно представлена лише частина інформації, а інша велика частина утримується на рівні – оперативної пам'яті, зокрема тестові завдання на послідовне розташування;

3) тестові завдання на  заповнення/завершення, які передбачають  відновлення деформованого тексту на основі інформації прочитаного тексту.

Однією з переваг цього комплексу вправ, на наш погляд, є використання адекватних форм контролю і можливість перевірки рецептивного виду мовленнєвої діяльності через продуктивні форми за максимальної активізації.

На основі даних цієї експериментальної перевірки сформульовано такі висновки: усі види тестових завдань, описаних у дані роботі, є посильними для цієї вікової категорії школярів; вправи тестової форми допомагають зосередитися на вилученні інформації з потрібною повнотою та глибиною; стимулююча інтелектуальна активність, тест потребує мінімального застосування продуктивних сил; тест – хороший матеріал адаптації, так як сам матеріал тестування служить підкріпленням.

Тестовий контроль спрощує перевірку тестових робіт учителем, дає змогу організувати контроль, активізувати діяльність учнів шляхом охоплення контролем більшої кількості учнів, перевірити знання матеріалу більшого за об’ємом за невеликий проміжок часу, урізноманітнити роботу учнів на уроці. Важливим психологічним моментом є можливість індивідуальної роботи тестованих в найбільш зручному темпі, атмосфері доброзичливості і комфорту.

Висновки

Сучасний етап розвитку освіти в нашій країні можна назвати перехідним. Перехід від традиційних форм освіти до пошуку нових, більш ефективних, потребує створення якісно нової моделі системи контролю, яка б дала змогу об’єктивно оцінювати знання, уміння та навички учнів, виключаючи суб’єктивізм.

Контроль та оцінка знань, умінь та навичок учнів є важливим елементом навчально-виховного процесу. При правильній організації він сприяє розвитку пам’яті, мислення та мови учнів, систематизує їхні знання, своєчасно викриває прорахунки навчального процесу та служить їх запобіганню.

Перед учителем стоїть завдання так організувати навчальний процес, що контроль природньо включався в систему навчання як обов’язковий функціональний компонент, який забезпечує його цілеспрямованість та об’єктивність. Використовуючи традиційні форми і методи контролю та оцінки, вчителі повинні знайомитися з досвідом педагогів-новаторів та результатами їх досліджень та експериментів; використовуючи цей досвід, шукати нові ефективні методики контролю. Найбільш ефективною на сьогоднішній день формою контролю є тест. По-перше, він сприяє досягненню оптимальної дії всіх елементів системи навчання завдяки забезпеченню зворотного зв’язку, спрямованого на навчальну діяльність учителя та учнів. По-друге, зворотній зв’язок зумовлює подвійну природу функціонування контролю. Це відображається у здійсненні його в поточній (інтегрованій) та підсумковій (відносно самостійній) формах (Ю.К. Бабанський, О.П. Старков, Н.Ф. Тализіна, О.Л. Товма).

Проблеми предметних тестів в сучасній шкільній практиці стали досить актуальними. Це пов’язано з потребою в об’єктивних методах перевірки; обумовлюється форсованим введенням в школи комп’ютеризації: навчаючі програми для комп’ютерів складаються переважно на тих же принципах, що і предметні тести.

Придатність предметних тестів для діагностики знань крім їх об’єктивності випливає з того, що цей вид контролю дає можливість скласти питання в об’ємі всього предметного курсу, до того ж результати їх можна добре порівнювати між собою. Все це одночасно дозволяє встановити діапазон індивідуальних відмінностей учнів. Деякі сторони знань, умінь та навичок предметний тест діагностувати все ж таки не може, наприклад вміння виражати свої думки в усній формі, а також глибину знань в області даної теми; обмежені також можливості перевірки попередніх знань.

Та все ж тестовий контроль спрощує перевірку робіт учителем і дає змогу організувати рубіжний та підсумковий контроль, активізувати діяльність учнів шляхом охоплення контролем більшої кількості школярів, перевірити знання великого за об’ємом матеріалу за невеликий проміжок часу.

Для забезпечення ефективного навчання іноземної мови в середньому навчальному закладі та отримання об’єктивних показників навчальних досягнень з предмета “Іноземна мова” необхідно також створити надійну систему контролю оволодіння іноземною мовою. Однією з найбільш результативних методик контролю при вивченні іноземної мови, як показали результати багатьох досліджень та експериментів, є тестова методика.

Література

1. Амонашвили Ш.А. Воспитательная  и образовательная функции оценки  обучения школьников: Экспериментальное педагогическое исследование. – М.: Педагогика, 1984. – 296 с.

2. Амонашвили Ш.А. Обучение.Оценка.Отметка.–М.:Знание,1980.–150с.

3. Андрощук А.О. Рейтингова  технологія оцінки знань в  навчально-виховному закладі // Педагогіка  і психологія – 1996. – №3. – С.86-96

4. Близнюк С.Л. Роль оцінки  в удосконаленні знань, умінь  і навичок учнів. – К.: т-во “Знання”, 1983.

5. Богданова О.С. Воспитательное  значение оценки знаний учеников // Советская педагогика. – 1952. –  №9. – С.54-59.

6. Богданова Г.А. Тематический  зачёт как одна из форм ориентации учебного процесса на конечный результат // Русский язык в школе. – 1994. – №6. – С.35-38.

7. Брейгена М.Е. Контроль  в обучении иностранным языкам  учащихся средних профтехучилищ. Метод. пособ. – М.,1979. – 63 с.

8. Глуханюк Д. Як об’єктивно оцінити знання учнів (з досвіду впровадження залікової системи) // Педагогіка толерантності. – 1997. – №1-2. – С.86-90.

9. Делікатний К.Г. Оцінка  знань як органічна частина  процесу навчання // Радянська школа. – 1989. – №5.– С.44-50.

10. Колобова Е.В. Использование зачётной системы для контроля и оценки знаний учащихся // Математика в школе. –1991. –№3. –С.25-27.

11. Лисенко Л.В. Модульне  навчання і рейтингова система  оцінювання знань учнів // Початкова  школа. –1995. –№3. –С.27-29.

12. Лисенкова С.М. Об использовании опыта учителей новаторов // Советская Россия. –1983. 23 августа.

13. Методика викладання  іноземних мов / Під ред. Ніколаєвої  С.Ю. – К.: ЛЕНВІТ, 1996.– 111с.

14. Микитась В. Давні українські  студенти і професори. – К.: Абрис, 1994.– С.212.

15. Миролюбов А.А. Приблизительные  нормы оценивания успевания овладения  иностранным языком // ИЯШ. – 1997. –  №4.– С2-5.

16. Мороз В. Рейтингова  система оцінювання знань учнів // Освітянин. – 1996. – №4. – С.20.

17. Москаленко К. Как должен  строится урок // Народное образование. – 1959. – №10. – С.67-70.

18. Ніколаєва С.Ю., Петращук  О.П. Тестовий контроль лексичних  навичок аудіювання (англійська  мова). – К.: ЛЕНВІТ, 1997. – 91c.

19. Ніколаєва С.Ю., Метоьлкина  О.Б. Тестовий контроль читання (англійська мова). – К.: ЛЕНВІТ, 1997. – 88c.

20. Педагогіка. Частина І. Загальні основи педагогіки. Теорія  навчання (дидактика): Навчальний посібник  для студентів педагогічних закладів / В.Л. Омельченко, С.В. Омельченко, С.Г. Мельничук. – Кіровоград. – 1997. – С.121-123.

21. Петращук О.П. Організація  та забезпечення процесу навчаннч (англійська мова). – К.: ЛЕНВІТ, 1997. – С.64-68.

22. Петращук О.П., Петренко  О.П. Поточний тестовий контроль  у навчанні інезомній мові // Іноземні  мови. – 1995. –№ 3-4. – С.16-19.

23. Поляков О.Г. О некоторых проблемах использования тестов как одного из средств контроля обученности в школьников по иностранному языку // ИЯШ. – 1994. – №2. – С.15-21.

24. Поляков О.Г., Бим И.Л. Рекомендации по подготовке и  использованию итогового теста  за базовый курс обучения иностранному языку // ИЯШ. – 1996. – №3. – С.2-5.

25. Прокопенко Л.І., Тевлін  Т.Л. Стобальна система оцінка  знань старшокласників // Рідна школа. – 1992. – №9. – С.67-69.

26. Рапопорт И.А., Сельг  Р., Соттер И. Тесты в обучении  иностранным языкам в средней школе. – Таллин, 1987. – 249с.

27. Розенкранц Н.В. Использование  тестовой методики при обучении  чтению текста в разных функциональных  стилях в старших классах // ИЯШ. – 1996. – №2. – С.5-8.

28. Рысь В.Л. Контроль: от  реальных требований к объективным результатам // Химия в школе. – 1997. – №3. – С.17-21.

29. Симкин В.М. Осторожно: тест // ИЯШ. – 1996. – №5. – С.10-14.

30. Скалкин В.Л. Иноязычно-речевая  компетенция учащихся как объект  контроля // Контроль в обучении  иностранным языкам в средней школе: Кн. для учителя: Из опыта работы / Ред.-сост. В.А. Слободчиков. – М., 1986. – 211с.

31. Слободчиков В.Л. Контроль  в обучении иностранным языкам  в средней школе. – М.: Просвещение, 1986.– 111с.

32. Сукова Т.С. Контроль  знаний. Системный подход // Биология в школе. – 1997. – №4. – С.38-43.

33. Сухомлинський В.О. Вибрані  твори: В 5-ти т. – Т.3.– К.:Рад. школа. – 1977. – С.167.

34. Сухомлинський В.А. Сердце  отдаю детям. – Киев, 1968.

35. Сухорский С.Ф. Самоконтроль  і самооцінка учнями знань // Рідна школа. – 1996. – №5-6. – С.61-63.

36. Сухорский С.Ф. Система  обліку успішності в школі. –  К.: Рад. школа, 1968. – 159с.

37. Тестова перевірка знань  учнів / Під ред. Н.М. Розенберга. –  К.: Рад. школа. – 1973. – 168с.

38. Фоломкина С.А. Тестирование  в обучении иностранным языкам // ИЯШ. – 1986. – №2. – С.16-20.

39. Фридман Л.М. Педагогический  опыт глазами психолога: Кн. для  учителя. – М.: Просвещение, 1987. – 224с.

 

 


Информация о работе Активные методы обучения с применением современных информационных технологий на уроках математики как средство формирования универсаль