Інформаційно-аналітична діяльність

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Июня 2013 в 11:35, курсовая работа

Краткое описание

Інформаційна діяльність торкається усіх сфер життя держави та її громадян. Кожен меншою чи більшою мірою є суб’єктом інформаційних відносин. Але існують спеціалізовані інформаційні установи, які складають основу інформаційної інфраструктури держави, такі я к інформаційні агентства.
Їхня діяльність пов’язана із наданням інформаційних послуг, створенням інформаційних продуктів, користувачами яких в майбутньому можу стати як закордонні держави, Україна вцілому є та її громадяни окремо.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Діяльність інформаційних агентств. Курсова.doc

— 205.50 Кб (Скачать документ)


Міністерство  освіти і науки України

Рівненський державний  гуманітарний університет

кафедра документальних комунікації

 

 

 

 

Діяльність  інформаційних агентств

 

 

курсова робота

з дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність»

 

 

 

 

 

Студентки ІІІ  курсу

Спеціальності «Документознавство

та інформаційна

діяльність»

групи Р-31

Вєтрової Олени

Василівни

  Науковий  керівник:

Бабенко Ж.В.

 

 

 

Рівне – 2010

 

Реферат курсової роботи

Вєтрова О.В. Діяльність інформаційних агентств: курсова робота/ Л.П. Рудика; РДГУ.  – Рівне, 2010. –  35 с. – На правах рукопису.

Інформаційна  діяльність торкається усіх сфер життя  держави та її громадян. Кожен меншою чи більшою мірою є суб’єктом  інформаційних відносин. Але існують  спеціалізовані інформаційні установи, які складають основу інформаційної інфраструктури держави, такі я к інформаційні агентства.

Їхня діяльність пов’язана із наданням інформаційних  послуг, створенням інформаційних продуктів, користувачами яких в майбутньому  можу стати як закордонні держави, Україна  вцілому є та її громадяни окремо. Відповідно до такого розгляду в курсовій роботі подається характеристика основних напрямків діяльності, ролі та місця інформаційних агентств в інформаційному просторі держави.

Метою є аналіз діяльності інформаційних агентств та визначення перспектив їх розвитку. Об’єктом дослідження курсової роботи є інформаційне агентство як елемент інформаційної інфраструктури держави. Предметом дослідження – діяльність інформаційного агентства в сучасному інформаційному просторі в аспекті розвитку сучасних інформаційних технологій. У курсовій роботі подається безпосередній розгляд змісту та організації інформаційної діяльності на прикладі окремого інформаційного агентства.

 

 

 

 

 

 

 

 

Список  скорочень слів та словосполучень

ІА  – інформаційне агентство;

ІД  – інформаційна діяльність;

ІП  – інформаційний простір;

ІТ  – інформаційні технології;

ЗУ – Закон України;

ЗМІ – засоби масової інформації;

УНІАН – Українське незалежне інформаційне агентство новин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

Вступ 4

Розділ 1. Інформаційні агентства як елемент інформаційної інфраструктури держави  7

  1. Роль та місце інформаційних агентств в сучасному інформаційному просторі  7
  2. Характеристика основних напрямків діяльності інформаційних агентств  11

Розділ 2. Аналіз діяльності інформаційного агентства «УНІАН»  17

2.1. Зміст та  організація інформаційної діяльності агентства «УНІАН» 17

2.2. Використання  сучасних інформаційних технологій  у діяльності «УНІАН» 23

Висновки  29

Список використаної літератури  32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           ВСТУП                 

Актуальність  теми курсової роботи полягає в тому, що у контексті загальної інформаційної діяльності складників інформаційної інфраструктури держави діяльність інформаційних агентств (ІА) завжди була основою виробництва якісних інформаційних продуктів, надання релевантних інформаційних послуг. Одним із найважливіших чинників опрацювання державного інформаційного простору (ІП) є вивчення діяльності інформаційних агентств, як суб’єктів інформаційних відносин, визначення їхньої ролі та місця серед інших суб’єктів інформаційної діяльності, визначення напрямків їхньої діяльності та способів організації самого виробництва інформаційних послуг та продуктів.

На сучасному  етапі розвитку інформаційного суспільства, вимоги до його репрезентації в ЗМІ та інформаційних структурах підвищилися. Інформаційна діяльність (ІД) – це сфера запровадження новітніх інформаційних технологій, які знаходять користь застосування і у процесах роботи з інформацією інформаційних агентств.

Розробленість теми. Курсова робота підготовлена на основі вивчення виявленої літератури, в якій відображено досліджувану тему, а також на основі аналізу web-сторінок мережі Інтернет [11, 23].

Питання діяльності інформаційних  агентств не є достатньо розкритим у працях як вітчизняних, так і закордонних дослідників. Найбільший вклад у розробленість даної теми зробив дослідник Ю.В. Нестерняк [18, 19], у публікаціях якого знайшли відображення теоретичні аспекти дослідження діяльності інформаційних агентств, відомості про місце, роль та основні напрямки діяльності таких установ, а також були здійснені спроби аналізу діяльності інформаційного агентства УНІАН. Діяльність інформаційних центрів також досліджував І.І. Єгоров [9], який зосередив увагу на питаннях формування та структурування діяльності таких центрів.

До вивчення інформаційного простору України у своїх працях вдалися В.М Бебик [6], який розглядає становлення національного інформаційного простору в аспекті інформаційно-комунікаційного менеджменту, О.Ю.Бучковська [7] у своїй статті сформулювала проблеми розвитку національного інформаційного простору. В.Литвин [15] та Г. Покровська [20] у своїх статтях приділили увагу розгляду інтернет-ресурсів як способу формування ІП держави.

Інформаційні  технології (ІТ) та їх вплив на перебіг інформаційної діяльності, зокрема діяльності ІА, досліджував В. Климчук [14] та А.Д.Єляков [10], які зробили спроби систематизувати у своїх статтях новітні інформаційні ресурси, які знаходять втілення у процесах обробки, збереження та передавання інформації.

Мета  курсової роботи полягає у аналізі діяльності інформаційних агентств, у визначенні перспектив їх розвитку, а також у безпосередньому аналізі змісту та організації інформаційного агентства УНІАН.

Завдання  курсової роботи:

  • розкрити роль та місце інформаційних агентств в сучасному інформаційному просторі;
  • дати характеристику основних напрямків діяльності інформаційних агентств;
  • проаналізувати діяльність УНІАН;
  • визначити зміст та способи організації діяльності інформаційних агентств, зокрема УНІАН;
  • визначити роль інформаційних технологій в діяльності інформаційних агентств;
  • визначити способи застосування інформаційних технологій в діяльності УНІАН;
  • виявити та опрацювати роботи вітчизняних науковців з питання дослідження діяльності інформаційних агентств.

Об’єктом дослідження курсової роботи є інформаційне агентство як елемент інформаційної інфраструктури держави.

Предмет дослідження – це діяльність ІА в сучасному інформаційному просторі в аспекті розвитку сучасних інформаційних технологій.

Методи дослідження обумовлені об’єктом і предметом курсової роботи, зокрема застосовано якісний та кількісний аналіз, конвент-аналіз. При опрацюванні вторинної інформації були застосовані загальнонаукові методи аналізу, синтезу, групування та узагальнення матеріалу.

Теоретична  цінність курсової роботи полягає у спробі систематизації раніше зроблених досліджень з питання діяльності інформаційних агентств, зокрема змісту та організації такої діяльності, напрямків такої діяльності та способів їх реалізації в умовах розвитку новітніх інформаційних технологій. Курсова робота допомагає у ознайомленні з основними положеннями діяльності інформаційних агентств та знайомить з діяльністю інформаційного агентства УНІАН, розгляд якого відбувався на основі публікацій дослідників та безпосереднього аналізу web-сайту.

Практична цінність курсової роботи полягає у формуванні списку літератури, що висвітлює основні аспекти  досліджень з даної теми. Результати, отримані в процесі дослідження, можуть служити рекомендаціями щодо подальшого опрацювання теми іншими студентами.

Структура курсової роботи обумовлена темою та завданнями курсової роботи.

Перший розділ розкриває сутність поняття інформаційного агентства через розгляд його ролі та місця в інформаційній  інфраструктурі держави, а також подає систематизацію основних напрямків діяльності ІА.

Другий розділ зосереджений на розгляді питань змісту та організації діяльності конкретного  інформаційного агентства УНІАН, а  також питань запровадження в  такій діяльності сучасних інформаційних  технологій.

 

 

 

Розділ 1. Інформаційні агентства як елемент  інформаційної інфраструктури держави.

 

  1. Роль та місце інформаційних агентств в сучасному інформаційному просторі.

Характерною рисою  сучасного суспільства є збільшення інформаційних потреб громадян, юридичних  облич, держави. Потоки інформації, які  безперервно ростуть, все більше впливають на політичні, економічні, культурні та інтеграційні процеси. Інформація лежить в основі прийняття будь-якого рішення.

Розвиток людства призвів  до створення нового типу суспільства, яке починає отримувати всі свої основні результати в інформаційній  сфері. Інформація – атрибут розвитку живих систем, в тому числі, суспільства та людини, які завжди існували в умовах визначеного інформаційного (історичного) середовища [10, с. 1]. Зайняла своє місце тенденція збільшення і обсягу інформації, і  зростання обсягів інформаційної техніки. В умовах розповсюдження електронних засобів, інформація стає структуроутворюючою основою розвитку суспільства нового типу – інформаційного, де створення інформації, її обробка, передача стають фундаментальними джерелами виробництва і влади.

Загалом, інформаційна інфраструктура представляє собою певну оболонку, яка захищає інформацію, що знаходиться всередині її, від негативного впливу зовнішніх факторів [15, c. 34]. А що ж до її більш локальних завдань, то до них відносять сприяння реалізації різноманітних інформаційних процесів. Саме діяльність інформаційних структур, установ та організацій найбільш чітко відображає їх сутність в загальному призначенні самого сектору інформаційної інфраструктури держави.

Розвиток інформаційної  інфраструктури в Україні підтверджує тенденції щодо значного зростання інформаційних ресурсів та трансформації інформації в товар. Це комплекс програмно-технічних засобів, організаційних систем та нормативних баз, який забезпечує організацію взаємодії інформаційних потоків, функціонування та розвиток засобів інформаційної взаємодії та інформаційного простору країни або організації [25, с.40].

Компонентами такої інфраструктури є технічні засоби, програмне забезпечення, різного роду установи і організації. Як зазначає академік А.З. Москаленко у своєму підручнику "Теорія журналістики": «в епоху інформаційного споживання відбувається бурхливий розвиток системи ЗМІ. При цьому її ядро становлять газетні і журнальні редакції, видавництва, студії радіо і телебачення з їх різноманітною продукцією. Але до ЗМІ по праву належать вже й інформаційні служби (телеграфні агентства, агентства преси, рекламні бюро, прес-служби...) як елементи інформаційної інфраструктури держави» [17].  

Елементи інформаційної інфраструктури разом із виконуваними ними функціями складають інформаційний простір України. Тобто сферу, де діють засоби інформації, які інформують, тобто повідомляють, зображають, складають про що-небудь уявлення. 

Державний інформаційний простір – надзвичайно  важливе політичне поняття, яке у вартісній шкалі соціальних цінностей можна поставити на друге місце після державної незалежності. Держава зобов'язана забезпечити використання свого інформаційного поля в інтересах саме держави та її громадян [13].

Інформаційний простір – це досить великий і складний комплекс. До складу цього поняття входять його суб'єкти, все матеріально-технічне середовище, вся інтелектуально-інформаційна власність цих суб'єктів [6].

Суб'єктами національного  інформаційного простору, є передусім  юридичні соби такі як органи державної влади, інші державні і недержавні установи, (організації) – через створені ними у встановленому порядку інформаційні служби, державні та недержавні установи, служби і центри збирання, зберігання, спеціальні галузеві та міжгалузеві (проблемні, банково-інформаційні, довідкові тощо), установи і центри (бюро) наукової та науково-технічної інформації, державні та недержавні аудіовізуальні і друковані засоби масової інформації, структури, які їх об'єднують (компанії, корпорації, асоціації, спілки тощо), інші структури, видавництва поліграфічні підприємства.

Але на думку дослідників  першими в числі суб’єктів  інформаційного простору є державні та недержавні інформаційні агентства [13].

У ЗУ «Про інформаційні агентства» від 28 лютого 2005 року зазначено, що інформаційні агентства – це зареєстровані як юридичні особи суб'єкти інформаційної діяльності, що діють з метою надання інформаційних послуг [3]. Тобто основою діяльності таких установ є інформація або ж різноманітні інформаційні ресурси, які після обробки та оприлюднення циркулюють у всіх сферах діяльності держави. Опрацьовані інформаційними агентствами ресурси, інформація є продуктами їх інформаційної діяльності (ІД).

Информация о работе Інформаційно-аналітична діяльність