Роль ЗМІ у формуванні іміджу політичного лідера

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Мая 2014 в 04:20, курсовая работа

Краткое описание

Мета курсової роботи: дослідити сучасні проблеми формування іміджу політичного діяча у ЗМІ, а також проаналізувати українські засоби масової інформації та з’ясувати роль мас-медіа на процес формування іміджу сучасного політика.
Виходячи з цієї мети, ставиться низка конкретних задач, а саме:
- визначити основні підходи до розкриття сутності поняття політичного іміджу;
- показати механізми формування іміджу політичного лідера;
- проаналізувати виборчі технології, які використовуються при формуванні іміджу політичного лідера;
- визначити місце ЗМІ у передвиборчій кампанії.

Содержание

Вступ ...........................................................................................................................3
1. Імідж як різновид політичного маркетингу
1.1 Особливості та структура іміджу сучасного політичного лідера ..........6
1.2 Механізми та фактори формування іміджу політика .............................9
1.3 Політик і ЗМІ: основні аспекти взаєморозуміння .................................15
2. Вплив мас-медіа на створення політичного іміджу
2.2 Місце ЗМІ у передвиборчій кампанії .....................................................24
2.3 Тенденції конструювання іміджу політиків у ЗМІ ...............................27
Висновки ...................................................................................................................31
Література .................................................................................................................28

Прикрепленные файлы: 1 файл

kursak.doc

— 160.00 Кб (Скачать документ)

,

 

 

Роль ЗМІ у формуванні іміджу політичного лідера

 

 

 

 

Курсова робота

,

 

ЗМІСТ

Вступ ...........................................................................................................................3

1. Імідж як різновид політичного  маркетингу

1.1 Особливості та структура іміджу сучасного політичного лідера ..........6

1.2 Механізми та фактори формування  іміджу політика .............................9

1.3 Політик і ЗМІ: основні аспекти  взаєморозуміння .................................15

2. Вплив мас-медіа на створення політичного іміджу

2.2 Місце ЗМІ у передвиборчій кампанії .....................................................24

2.3 Тенденції конструювання іміджу  політиків у ЗМІ ...............................27

Висновки ...................................................................................................................31

Література .................................................................................................................28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Сьогодні одним з головних елементів успішної діяльності державних органів, політичних партій, підприємницьких та інших організацій є розробка розгорнутої програми зв’язків з громадскістю. 

Завданням фахівців в галузі паблік рілейшенз (зв’язків з громадскістю)  є створення позитивної іміджу, доброзичливого ставлення громадскості до нових в Україні державних, громадсько-політичних, громадсько-економічних та інших інститутів суспільства сьогодні набуває особливої актуальності. Наразі наша держава перебуває у стані системної кризи. Причин такого невтішного становища надзвичайно багато. Їх, як парвило, пояснюють історично успадкованими внутрішньоекономічними і зовнішньополітичними обставинами та недосконалістю законодавчого процесу.

Становлення політичного лідера, як відомо, процес складний, тривалий і відбувається він під впливом об'єктивних та суб'єктивних факторів, серед яких важливе місце займає імідж політика.

Актуальність теми дослідження. Процес становлення в Україні демократичної політичної системи є динамічним і водночас складним. Як показує світовий досвід, необхідною умовою існування й розвитку демократії є закріплення на всіх рівнях суспільної свідомості та практики демократичних політичних цінностей. Особлива роль у процесі демократизації суспільства покладена саме на політичного лідера. Із принципом лідерства, стилем, особою лідера тісно пов′язаний і його образ, або як зараз прийнято називати імідж політичного лідера. Спостерігаючи за політичним лідером, у суспільстві поступово формується уявлення про притаманний йому стиль владної діяльності, тобто манеру приймати рішення, способи, механізми організації виконання цих рішень, врешті, його поведінку.

Говорячи про створення іміджу політичного лідера, ми маємо на увазі широкий арсенал засобів і методів цілеспрямованого впливу на виборців в інтересах конкретної особи або групи осіб, які змагаються за суспільне визнання.

Формування  іміджу політичного лідера – елемент виборчої кампанії, який є надзвичайно важливим для політика, оскільки політичний імідж та процес його формування є речами, що мають довгостроковий термін впровадження.

Отже, актуальність нашого дослідження зумовлена такими чинниками, як потребою наукового осмислення ролі іміджу політичного лідера в період трансформації нашого суспільства, важливістю визначення існуючого іміджу політика та чинників його формування в процесі виборчої кампанії.

Мета курсової роботи: дослідити сучасні проблеми формування іміджу політичного діяча у ЗМІ, а також проаналізувати українські засоби масової інформації та з’ясувати роль мас-медіа на процес формування іміджу сучасного політика.

Виходячи з цієї мети, ставиться низка конкретних задач, а саме:

- визначити основні підходи  до розкриття сутності поняття  політичного іміджу;

- показати механізми формування  іміджу політичного лідера;

- проаналізувати виборчі технології, які використовуються при формуванні іміджу політичного лідера;

- визначити місце ЗМІ  у передвиборчій кампанії.

Об’єкт дослідження: проблеми формування іміджу політичного лідера у засобах масової інформації.

Основою даної роботи є дослідження фахівців галузі масової комунікації. Заслуженим дослідником іміджмейкерства вважається професор-політолог В. Бебик. У цій галузі також працюють  Г. Почепцов, В. Королько, П. Фролов та інші.  У роботі використана найновіша література та методологія, яку використовують сучасні дослідники з питань іміджіології.

Предмет дослідження: друковані українські видання, зокрема газети «Сільські вісті» та «Високий замок» за січень-квітень 2008 року, аудіовізуальні засоби масової інформації, інтернет-портали. У цих ЗМІ ми прослідковували формування іміджу провідних українських політиків Юлії Тимошенко та Юрія Луценка.

Практичною частиною роботи став пошук прикладів формування політичного іміджу за допомогою мас-медіа. Опрацьовуючи друковані видання ми зуміли визначити механізми формування іміджу українських політиків.

Новизною нашої роботи стало дослідження матеріалів друкованих ЗМІ та висвітлення ними політичних подій за певний період. Завдяки нашим дослідженням виявлено нові аспекти зв′язку іміджу політичного лідера та розвитку виборчої кампанії, доведено, що формування іміджу політичного лідера здійснюється за відповідними етапами, які віддзеркалюють логіку розвитку виборчого процесу.

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновку та списку використаної літератури. У першому розділі ми розглянули суть політичного іміджу, його особливості, структуру, а також основні механізми формування обличчя сучасного політичного лідера. У другому розділі ми дослідили вплив мас-медіа на створення політичного іміджу. Зокрема, у підрозділах розглянули шляхи формування громадської думки, місце ЗМІ у передвиборчій кампанії та тенденції створення іміджу.

 

 

РОЗДІЛ 1

Імідж як різновид політичного маркетингу

1.1 Особливості та структура іміджу сучасного політичного лідера

Різновидом політичного маркетингу є політична іміджологія. Імідж політичний (від англ. image — зображення, відбиття в дзеркалі) — образ (найчастіше політика, політичного лідера), що цілеспрямовано формується для забезпечення належного емоційно-психологічного впливу на певні кола суспільства з метою популяризації, політичної реклами та інше. Річ у тім, що населення формує своє уявлення про політика не через безпосередні контакти, як буває за звичайного знайомства, а на підставі його «символічного відображення» в засобах мосової комунікацій. Таке символічне, знакове відображення і є політичним іміджем. Політик, як правило, стає певним символом, що значно полегшує реагування суспільства на його поведінку, оскільки відпадає потреба щоразу по-новому тлумачити ті чи інші його дії.

Проблема політичного лідерства – одна з центральних у сучасній політиці. Особа політичного лідера надзвичайно складна та багато компонентна і складається з різноманітних взаємопов’язаних структурних елементів

Політичний імідж — це своєрідне відображення суспільного уявлення про ідеальне втілення тієї чи іншої соціальної ролі. Імідж політика включає різноманітні характеристики: особистісні якості (рішучість, певна агресивність, привабливість, зовнішній вигляд); організаторські, управлінські здібності (компетентність, уміння полемізувати, участь у процесах прийняття рішень); характеристики, що зближують лідера з електоратом (виходець з низів, невибагливий у побуті) та ін. Імідж політика формується на підставі реально властивих цій особистості характеристик, але у відповідний спосіб «препарованих» спеціалістами (іміджмейкерами).

Вправний іміджмейкер завжди вибере з наявного набору саме те, що найліпше впливатиме як на виборців у цілому, так і на конкретні соціальні групи. Образ політика відтак свідомо збагачується тими характеристиками, які потрібні для посилення значущості особи, але реально існують лише в потенції. Формування політичного іміджу спирається не тільки на характерні риси самого політика, а й тих осіб, що постійно супроводжують його (сім’я, діти, найближчі друзі), а також на спосіб його життя (домашні тварини, хобі, улюблений відпочинок) та минуле (якісь благородні чи геройські вчинки) [17].

У цілому засоби зі створення політичного іміджу мають позитивний характер, хоча б тому, що вони наближають політика до його електорату, змушують враховувати настрої населення, підтримувати з ним постійний зв’язок.

Створення політичного іміджу проходить ряд певних етапів, кожний з яких має свої методи здійснення. В самому феномені політичного лідерства, на нашу думку, досить рельєфно виявляються два рівні:

· макрорівень, що визначається процесами і явищами, до яких політик залучається (втягується) «волею долі». Вони розвиваються нібито поза самим «носієм», то виштовхуючи його на вершину влади, то кидаючи у вир історичного «небуття»;

· мікрорівень – сфера свідомої діяльності політика та його несвідомих проявів, які можна ототожнити з його особистістю й індивідуальністю, що обумовлюють специфіку його діяльності, його професійний і статусно-ролевий потенціали.

Досліджуючи напрями впливу політичного лідера, необхідно вивчати:

1. Якісні характеристики  соціального і політичного середовища, на яке спрямовується вплив, його  склад, потреби й інші особливості.

2. Механізми використання  пропагандистським апаратом політика новітніх психотехнологій ефективного опрацювання суспільної думки.

3. Прийоми і засоби  психологічної боротьби з опонентами, конкурентами і відвертими супротивниками.

4. Публічний імідж політика, його відповідність смакам й ідеальним уявленням еліти, електорату тощо, динаміку зміни іміджу.

5. Символічну навантаженість  пропагандистських образів і  текстів.

6. Тотальність впливу, поширення  психологічного впливу на сферу  підсвідомого.

7. Інтенсивність впливу, сталість і наполегливість, з якими він здійснюється, тощо.

Важливим аспектом створення іміджу є комунікаційно-інформаційний вимір політичного лідерства – данина особливої ваги інформаційної сфери у політичному бутті сучасного суспільства. Він характеризується тим,

  • яке інформаційне поле політик створює довкола себе;
  • яким чином за допомогою ЗМІ проектує його на соціум та його окремі групи;
  • як реагує сам на інформаційні потоки;
  • як будує свою комунікацію з різними професійними групами (журналістами, політиками, експертами);
  • наскільки технологізована його робота в інформаційному середовищі (використання спеціальних методик, PR-прийомів).

Політичний імідж сприймається як цілеспрямовано сформований образ політика, покликаний здійснити емоційно-психологічний вплив на певних людей або соціальну спільність. Імідж як структурна одиниця включає три групи характеристик. Це насамперед персональні достоїнства і недоліки лідера, до яких належать його фізичні якості, психофізіологічні особливості, характер, індивідуальний стиль прийняття рішень тощо. Інша складова образу лідера – соціальні характеристики (приналежність до певної партії, професійної групи, його соціальний стан, національність). Крім того, образ лідера несе велике символічне навантаження: лідери стають уособленням визначених ідеологій, очікуваного майбутнього, визначеного курсу політичних або суспільних подій [25].

Журналістам необхідно чітко розрізняти стійкі складові іміджу, тобто справжні риси особистості політика, на сприйняття яких практично неможливо вплинути шляхом подання будь-якої інформації, і нестійкі – сприйняття яких залежить від роботи іміджмейкерів, якості і способу подачі інформації в ЗМІ.

 

1.2 Механізми та  фактори формування іміджу політика

На основі аналізу літератури та дослідження засобів масової інформації, ми припускаємо, що у формуванні іміджу реального політика можна виокремити три основні фактори – особливості об’єкту сприйняття особистості політика; форми транслювання інформації про політика; особливості суб’єкта сприйняття. Науковці розглядають імідж як складний соціально-психологічний феномен – взаємодію реальних особистісних якостей кандидата, політичної реклами і особливостей сприйняття виборців.

Механізми формування іміджу політика у виборців схожі з механізмами міжособистісного сприйняття [18].

Перший фактор формування реального іміджу створюють особистість політика і його діяльність. До блоку «особистість політика» відносять такі складові, як його зовнішні дані (привабливість, вік і здоров’я, манера одягатися, жести та міміка); наявність чи відсутність харизми; темперамент; характер; здібності; а також особливості мотиваційної сфери (мотиви участі в політичній діяльності).

Другою важливою складовою даного фактору є політична позиція в цілому (приналежність до тієї чи іншої партії, руху), передвиборча програма та діяльність політика. Але вони цінні не стільки самі по собі (політична позиція як така не дуже важлива, і передвиборчі програми мало хто читає), а як демонстрація професійних та особистісних якостей – економічно грамотний, розумний, тримає слово і т. д. Звичайно, для політика надзвичайно важливо демонструвати розум, компетентність і професіоналізм, моральні якості, разом з тим не можна недооцінювати значення зовнішніх факторів. Дві третіх виборців стверджують, що для них важливо, як кандидат виглядає і як говорить. Привабливість, приємна зовнішність кандидата можуть стати для когось вирішальним аргументом для голосування. Партії та кандидати часто пропонують схожі програми, тому у свідомості людей формується не стільки образ ідей, скільки образ конкретних особистостей.

Информация о работе Роль ЗМІ у формуванні іміджу політичного лідера