Жусуп Абдрахманов

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Декабря 2011 в 14:11, реферат

Краткое описание

КЫРГЫЗСТАНДЫН эң көрүнүктүү ишмери, биринчи өкмөт башчысы Жусуп Абдрахманов жөнүндө сөз кылганда, баарынан мурла анын эң катаал, эң оор жылларда элге сиңирген эмгеги, кыйын кезең кырлаалла кылган эраиги, аллын көрө билген акылманлыгы, кыраакылыгы туңгуюктан жол таап, жүрөгүн

Прикрепленные файлы: 1 файл

Жусуп Абаракманов фактылар.doc

— 64.50 Кб (Скачать документ)

салдыруу, канттрест менен келишип, Кантка кант заводун курдуруу масе-лесин  чечет.

Ошондой эле  «Интергелъ-пону» уюштурууга, «Чүйкурулушун» курдурууга оңой куч жумшаган эмес. «Чуй курулушу» бүткул Чуй өрөө-нундөгу ири ирригациялык масе-лелерди чечти. Жаңы экономикалык ' . саясатты жузөгө ашыруудагы коопе-рациянын өзгөчө ролу тууралуу ле-1 ниндик пикирге таянып, мурда ко-лониялык эзуүдө жанчылып, артта калган аймактын шарттарын эске алуу менен кооперацияньш көп турдуу формаларын жайылтууга жана чың-доого аябай күч аракеттерин сарптаган. Ал Кыргызстанды социалдык-эконо-микалык жана маданий жактан ыкчам өнүктуруудегу партиянын лениндик улут саясатынын маанисин терең тушунгөн. Ошону менеи бирге кыргыз элинин мамлекеттүүлугун өнукту-руудөгу маселелердин, жалпы элдердин союзун тузуү жана чыадоо менен байланышкан башка да милдеттердин чечилшпиңде кетирилген кемчиликтер менен жаңыльсптарды көрбөй, сезбей кое алгая эмес. Өзунчө автоном болуп тузулген соа Кыргызстан РСФСРдын составынаа калгаа. Угата байланьшпуу

Кыргызстан  уч тарапка көз каранды экенин билдирип, Ж.Абдракманов 1928-жылы Сталинге аргументтуу кат менен_оказалась в положении тройной лодчиненности: правительству РСФСР, с одной стороны, органам Средней Азии Средазбюро ЦК ВПК (б), Средаз ЭКОСО, Средазводхоз и.т.д. с другой стороны, СССР—с третьей, Эта тройственная подчиненность республики, какпоказал опытработы, самым отрицательным образом влияет при разрешениихозяйственно-культурных задач Киргизии, следовательно яв-ляется тормозящим элементом».

Чынында эле  республиканын совет-тик жана чарбалык органдары ар кайсы борбордон (Союздук, Россиялык, Орто Азиялык) кээде бирин-бири жокко чыгарган, Кыргызстандын өзгөчөлүк-төру менен таламдарын толук эске албаган жетекчи көрсөтмөлөрду, инструкцияларды альш турган. Мына ушулсебептерден уламЖАбдракманов Сталинге жазган катында Кыр-гызстанды союздук республика кылып кайра түзууну сураган.

1930-жылы 21-апрелде  иш боюнча Москвада жүруп, Ж.Абдракманов партиянын Кыргыз обкомунун бюро мүчөлөрунө — Кульковго, Токбаевге, Саадаевге өзунүн Сталинге жолдогон экинчи катынын көчурмөсун жи-берген: «Было бы очень желателыю, если вы приняли решение и заручились постановлением Средазбюро ЦК ВКЦ (б) до XVI партийного съезда, чтобы во вре.мя съезда наша делегация смогла поставить этот вопрос перед ЦК в офи-циальном порядке от имени партийной организации».

Сталинге  жазган катына ал жооп алалбады, «мени  кабыл алып, кошумча жүйөлөрдү угуп көруңуз» деген өтунүчу да канааттандырылбады. Анан калса, партиянын XVI съездинде солчул жана оңчул агымдарды ашке-релеп суйлөгөн Сталиндин сөзунөн кийин, бул маселеде кандайдыр жак-шылыктуу жышаанга умүт кылуу кыйын эле. Баарынан да улутчулдук деген тушунүктун мааниси кеңейип, укуругу узарып турган чакта минтип республиканын таламын чечкиндүү талаша беруунүн арты опурталдуу эле. 

 

Информация о работе Жусуп Абдрахманов