Рефераты по химии

Барометр

10 Марта 2014, реферат

Барометр (гр. baros — ауырлық және metreo — өлшеймін) —атмосфералық қысымдыөлшеуге арналған құрал. Ең көп таралғаны — сынапты барометрлер. Олар ыдыстарыныңпішініне қарай табақшалы (а), сифонды (ә) жәнесифонды-табақшалы (б) болып ажыратылады. Сынапты барометрдің жұмыс әрекетіатмосфералық қысымныңбарометрлік түтіктегі сынап бағанасы қысымымен теңгерілуіне негізделген. Барометрдің сезгіштігі — 1Па. Атмосфералық қысымның өзгерісін жазу үшін барографқолданылады.

Бейорганикалық химияны оқытуға арналған интерактивті құралдар

12 Января 2014, реферат

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан -2030» Қазақстан халқына арналған жолдауында «Біздің жас мемлекетіміз өсіп, жетіліп, кемелденеді, біздің балаларымыз бен немерелеріміз онымен бірге ер жетеді. Бүкіл дүниежүзілік білім беру кеңістігіне кіру мақсатында қазіргі кезде Қазақстанда білімнің жаңа жүйесі құрылуда. Бұл процесс педагогика теориясы мен оқу-тәрбие процесіне нақты өзгерістер енгізумен қатар, елімізде болып жатқан түрлі бағыттағы білім беру қызметіне жаңаша қарауды, қол жеткен табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауды, жастардың шығармашылық әлеуетін дамытудың, мұғалім іс-әрекетін жаңаша тұрғыда ұйымдыстыруды талап етеді» - деген болатын.

Бейорганикалық қосылыстар

25 Октября 2013, реферат

Барлық заттар жай және күрделі болып бөлінеді. Жай заттар бір ғана элементтерден тұрады, ал күрделі заттардың құрамына екі немесе одан да көп элементтер кіреді. Жай заттар екі түрлі: металдар және бейметалдар.
Металдарда ерекше өздеріне тән «металдық» жылтыры болады, тапталғыш, иілімді, жылу мен электрөткізгіштіктері жақсы. Бөлме жағдайында барлық металдар қатты күйінде кездеседі

Белки

14 Декабря 2014, доклад

Из органических веществ, входящих в живую клетку, важнейшую роль играют белки. На их долю приходится около 50% массы клетки. Благодаря белкам организм приобрел возможность двигаться, размножаться, расти, усваивать пищу, реагировать на внешние воздействия и т. д.
«Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой, причем с прекращением этого обмена веществ прекращается и жизнь, что приводит к разложению белка», – писал Энгельс в своих трудах.

Белки - шапероны

20 Декабря 2013, реферат

Шапероны (англ. chaperones) — класс белков, основная функция которых состоит в восстановлении правильной третичной структуры повреждённых белков, а также образование и диссоциация белковых комплексов. Термин «молекулярный шаперон» впервые был использован в 1978 году в работе Рона Ласкей, профессора эмбриологии из Кембриджского Университета при описании ядерного белка - нуклеоплазмина, способного предотвращать агрегирование белков - гистонов с ДНК при образовании нуклеосом. Шапероны есть во всех живых организмах, и механизм их действия, нековалентное присоединение к белкам и их «расплетение» с использованием энергии гидролиза АТФ также консервативен.

Белки в питании человека. Пищевая и биологическая ценность белков

18 Мая 2015, реферат

Белки, или протеины (от греч. «протос» — «первый»), — это природные органические соединения, которые обеспечивают все жизненные процессы любого организма. Из белков построены хрусталик глаза и паутина, панцирь черепахи и ядовитые вещества грибов . С помощью белков мы перевариваем пищу и боремся с болезнями. Благодаря особым белкам по ночам светятся светлячки, а в глубинах океана мерцают таинственным светом медузы.

Бензол

17 Декабря 2013, реферат

Физикалық қасиеттері. Бензол құрылысының проблемасы. Бензол — оңай қайнайтын түссіз, сұйық зат, ол суда ерімейді және өзіне тән иісі бар. Салқындатқан кезде ол оңай қатайып, ақ түсті кристаллы массаға айналады, оның балқу температурасы 5,5°С.
Бензолдың молекулалық формуласы С6Н6. Бұл формуладан бензолдың өте қанықпаған қосылыс екенін көреміз: қаныққан көмірсутектердің формуласына сәйкес келу үшін, бензол молекуласына 8 атом сутегі жетіспейді.

Бензолсульфаниламидтер және олардың туындылары

07 Декабря 2014, реферат

Сульфаниламидтер бір-бірінен айырмашылығы R және R1 анықталады. Көбісі біріншілік ароматикалық амин топтарына жатады (R1=H). Сутек амид тобына (R) алифатикалық радикалымен немесе гетероциклды құрылыста болуы мүмкін.
Сульфанил қышқылы дәрілік зат ретінде медицинада қолданбайды. Сульфаниламид (ақ стрептоцид) дәрілік зат ретінде қолданылады.

Беттік-активті заттар және табиғи дифильді құрылымдар

18 Сентября 2014, дипломная работа

Мұнай өндіру мен өңдеу оның тасымалдануының тиімді жолдарын табуды қажет етеді. Құбырлармен жылжитын мұнайдың тұтқырлығын төмендетуде беттік-активті заттар теңдесі жоқ агенттер болып келеді. Төменгі және жоғары молекулалы БАЗ-дардың композицияларымен тұтқырлықты реттеу – бұл мәселенің тиімді шешулерінің бірі болады.

Бизнес-план "Организация бильярдного клуба"

13 Апреля 2014, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является:
- рассмотрение молодежной политики на региональном и местном уровне, выявление проблем молодежи в городе Иркутске, а так же разработка путей их эффективного решения.

Биогенная роль элементов в организме человека

19 Октября 2014, реферат

Ли́тий(лат. Lithium; обозначается символом Li) — элемент первойгруппы (по устаревшей классификации — главной подгруппы первой группы), второго периода периодической системы химических элементов с атомным номером 3.Простое вещество литий — мягкийщелочной металл серебристо-белого цвета

Биогенные вещества как фактор развития фитопланктона на примере новосибирского водохранилища

12 Марта 2014, отчет по практике

Цель: изучить закономерности распределения и динамику концентраций биогенных веществ. Задачи:
Проанализировать формы нахождения биологических веществ в природных водах.
Значение биогенных соединений в цикле развития фитопланктона.
Проанализировать содержание биогенных веществ в Новосибирском водохранилище:
А) Пространственная неоднородность
Б) Сезонная динамика
Оценить трофический статус Новосибирского водохранилища по содержанию биогенных веществ.

Биогенные стимуляторы

25 Мая 2015, реферат

Биогенные стимуляторы представляют собой комплекс биологически активных веществ животного и растительного происхождения, оказывающих разностороннее стимулирующее воздействие на различные системы и органы макроорганизма. Биогенные стимуляторы образуются в фито- и зооорганизмах в ответ на ряд неблагоприятных внешних воздействий (температура, световое и рентгеновское облучение, воздействие токсических агентов и др.).

Биогеохимия педосферы

21 Января 2014, реферат

Образование педосферы и освоение Мировой суши живым веществом повлекло за собой изменение его количества и структуры, а также всей динамики глобальных биогеохимических процессов. Биокосная система почвы сложилась как оптимальный природный механизм обеспечения жизнедеятельности фотосинтезирующих растений, создающих основу функционирования биоценозов - первичное органическое вещество. В дальнейшем благодаря разнообразным взаимосвязанным биогеохимическим процессам в почве стало осуществляться взаимодействие всех факторов и компонентов, образующих конкретную биогеосистему (ландшафт). Это взаимодействие происходит путем непрерывной циклической миграции масс химических элементов.

Биогеохимия фосфора

21 Февраля 2014, контрольная работа

Увеличивается антропогенное влияние на окружающую среду на локальном, региональном и глобальном уровнях требует понимания механизмов, определяющих устойчивость биосферы и ее основных компонентов. Идеи основателя биогеохимии Владимира Ивановича Вернадского о всеобщей универсальности биогеохимических циклов, определяющих обмен химических элементов между организмами и окружающей их средой на поверхности Земли, стали очень продуктивными для этой приоритетной научной и образовательной дисциплине. В биогеохимических циклах определяющая роль отведена биоте, глобальная биологическая и геологическая активности которой постепенно изменяют составляющие биосферы. Однако и сама окружающая среда заставляет эволюционировать живые организмы

Биография Менделеева

01 Декабря 2013, биография

Родители Менделеева были Мария Менделеева (в девичестве Kornilieva ) и Иван Менделеев . По разным источникам насчитывалось около семнадцать детей в их семьи. Менделеев был самым младшим ребенком . Его отец работал учителем , но он ослеп и перестал работать. В результате Мария Менделеева начал работать и восстановил стекольный завод , принадлежавший ее семье. Он также известен , что дед Менделеева был священником Русской Православной Церкви . Когда Менделеев был 13 он поступил в гимназию в Тобольске .

Биография Менделеева

29 Июня 2014, доклад

Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907) - великий русский ученый-энциклопедист, химик, физик, технолог, геолог и даже метеоролог. Менделеев обладал удивительно ясным химическим мышлением, он всегда ясно представлял конечные цели своей творческой работы: предвидение и пользу. Он писал: "Ближайший предмет химии составляет изучение однородных веществ, из сложения которых составлены все тела мира, превращений их друг в друга и явлений, сопровождающих такие превращения".

Биодизель

24 Января 2014, реферат

С каждым годом стремительно ухудшается экологическая обстановка, сокращаются мировые запасы нефти, увеличивается количество автомобильного транспорта и растут цены на бензин и дизельное топливо. В связи с этим все острее ставится вопрос о применении альтернативных видов моторного топлива, в том числе из биомассы – возобновляемого сырья растительного или животного происхождения, используемого для получения биотоплива. Биотопливо представляет собой энергоноситель, который хранит энергию, полученную из биомассы

Биодизельное топливо

13 Ноября 2014, реферат

Биодизель — биотопливо на основе растительных или животных жиров (масел), а также продуктов их этерификации.

Биодизель, как показали опыты, при попадании в воду не причиняет вреда растениям и животным. Кроме того, он подвергается практически полному биологическому распаду: в почве или в воде микроорганизмы за 28 дней перерабатывают 99 % биодизеля, что позволяет говорить о минимизации загрязнения рек и озёр.

Биологическая роль азота и кислорода

03 Декабря 2013, реферат

Азот является элементом, необходимым для существования животных и растений, он входит в состав белков (16—18 % по массе), аминокислот, нуклеиновых кислот, нуклеопротеидов, хлорофилла, гемоглобина и др. В связи с этим значительное количество связанного азота содержится в живых организмах, «мёртвой органике» и дисперсном веществе морей и океанов. Это количество оценивается примерно в 1,9•10 11 т. Сине-зеленые водоросли усваивают газообразный азот из атмосферного воздуха. Растения добывают азот из почвы в виде растворимых нитратов и соединений аммиака.

Биологическая роль гликогена

03 Сентября 2014, реферат

Гликоген — (C6H10O5)n, полисахарид, образованный остатками глюкозы (в форме α-D-глюкопиранозы), связанными α-1→4 связями (α-1→6 в местах разветвления); основной запасной углевод человека и животных. Гликоген (также иногда называемый животным крахмалом, несмотря на неточность этого термина) является основной формой хранения глюкозы в животных клетках. Откладывается в виде гранул в цитоплазме во многих типах клеток (главным образом печени и мышц). Гликоген образует энергетический резерв, который может быть быстро мобилизован при необходимости восполнить внезапный недостаток глюкозы. Гликогеновый запас, однако, не столь ёмок в калориях на грамм, как запас триглицеридов (жиров).

Биологическая роль железа в организме человека

04 Июня 2014, реферат

На самом деле железом обычно называют его сплавы с малым содержанием примесей (до 0,8 %), которые сохраняют мягкость и пластичность чистого металла. Но на практике чаще применяются сплавы железа с углеродом: сталь (до 2,14 вес. % углерода) и чугун (более 2,14 вес. % углерода), а также нержавеющая (легированная) сталь с добавками легирующих металлов (хром, марганец, никель и др.). Совокупность специфических свойств железа и его сплавов делают его «металлом № 1» по важности для человека.
В природе железо редко встречается в чистом виде, чаще всего оно встречается в составе железо-никелевых метеоритов. Распространённость железа в земной коре – 4,65 % (4-е место после O, Si, Al) (рис.1). Считается также, что железо составляет бо́льшую часть земного ядра (рис. 2). [2]

Биологическая роль углерода и его применение

08 Октября 2013, лекция

Углерод известен с глубокой древности. Древесный уголь служил для восстановления металлов из руд, алмаз - как драгоценный камень. Значительно позднее стали применяться графит для изготовления тиглей и карандашей. В 1778 К. Шееле, нагревая графит с селитрой, обнаружил, что при этом, как и при нагревании угля с селитрой, выделяется углекислый газ.

Биологическая роль цинка

30 Мая 2014, реферат

Основные сведения о цинке, его действия на организм, пищевые источники, интересные факты о нем. Причины и последствия дефицита цинка. Реакция организма на недостаток цинка.

Биологическая роль цинка

08 Декабря 2014, реферат

Цинк относится к числу наиболее значимых для человека микроэле-ментов. Значение цинка для человека определяется тем, что он входит в со-став всех существующих ферментных систем организма и является компо-нентом более 40 металлоферментов, участвующих в гидролизе пептидов, белков, некоторых эфиров и альдегидов. Цинк участвует в росте, делении и дифференцировке клеток, что обусловлено его влиянием на белковый, нуклеиновый обмен, работу генетического аппарата клетки.
В данной работе освещается биологическая роль цинка, его функции, свойства и круговорот в биосфере.

Биологически активные вещества-витамины

28 Апреля 2013, курсовая работа

В данной курсовой работе рассматривают характеристику витаминов, значение, классификацию и качественные реакции на водорастворимые витамины.
Первая глава курсовой работы отражает понятие о витаминах, об авитаминозах, гипо- и гипервитаминозах. Рассмотрена биологическая роль витаминов растворимых в воде.
Во второй главе курсовой работы, приведены качественные реакции на тимин, рибофлавин, пиридоксин и аскорбиновую кислоту.
Работа состоит из двух глав, списка использованных источников и приложений. Работа состоит из 37 страниц.

Биологические мембраны

15 Ноября 2014, творческая работа

Основу мембраны составляет двойной липидный слой, в формировании которого участвуют фосфолипиды и гликолипиды. Липидный бислой образован двумя рядами липидов, гидрофобные радикалы которых спрятаны внутрь, а гидрофильные группы обращены наружу и контактируют с водной средой. Белковые молекулы как бы "растворены" в липидном бислои.

Биополимерлер

14 Сентября 2013, курсовая работа

БИОПОЛИМЕРЛЕР - ерітінділері тірі ағзалардың негізгі құрылымы болып саналатын жоғары молекулалы қосылыс.
Биологиялық полимерлер, немесе макромолекулалар, молекулалары көп мәрте қайталанып отыратын буындардан

Биополимеры и их структурные компоненты. Нуклеотиды и их производные

13 Октября 2014, контрольная работа

Нуклеиновые кислоты
1) Виды нуклеиновых кислот. Нуклеиновые кислоты — фосфорсодержащие биополимеры живых организмов, обеспечивающие хранение и передачу наследственной информации. Они были открыты в 1869 г. швейцарским биохимиком Ф. Мишером в ядрах лейкоцитов, сперматозоидов лосося. Впоследствии нуклеиновые кислоты обнаружили во всех растительных и животных клетках, вирусах, бактериях и грибах.

Биосинтез ДНК

20 Декабря 2012, реферат

Прежде чем изложить современные представления о механизме биосинтеза ДНК, следует представить сведения о синтезе этого соединения в бесклеточной системе, которыми располагает биохимия. Известно, что для любого синтеза полимерной органической молекулы, осуществляемого in vitro или in vivo, требуется энергия. Источником энергии в реакциях полимеризации мононуклеотидов является энергия, освобождаемая всеми четырьмя типами дезоксирибонуклеозидтрифосфатов, участвующих в синтезе ДНК. Образующийся пирофосфат под действием пирофосфатазы также расщепляется на две молекулы ортофосфата, давая дополнительную энергию для биосинтеза ДНК.