Рефераты по финансам

Амортизация основных фондов

22 Мая 2014, доклад

Под амортизацией понимается процесс перенесения стоимости основных фондов на создаваемую продукцию.
Осуществляется этот процесс путем включения части стоимости основных фондов в себестоимость произведенной продукции (работы). После реализации продукции предприятие получает эту сумму средств, которую использует в дальнейшем для приобретения или строительства новых основных фондов.

Аналіз динаміки та структури доходів Київського туристського готелю „ДРУЖБА” за 2008-2009 рр

15 Апреля 2012, реферат

Дані таблиці показують, що найбільшу питому вагу і в 2008, і в 2009 роках займає чистий дохід від реалізованих послуг, що становить відповідно 83 і 69%. Інші операційні доходи у 2009 р. в порівнянні з попереднім роком збільшились на 466 тис. грн. Загалом доходи підприємства зменшились у 2009 р. на 3756 тис. грн.

Аналіз вартості капіталу підприємства та його структури

08 Ноября 2013, курсовая работа

Актуальність теми роботи величезна, адже в умовах ринкової економіки відбулося зміщення пріоритетів в об'єктах та цільових установах системи управління об'єктом господарювання. Якщо в економіці, що централізовано планувалась, свобода в маніпулюванні ресурсами, їх відшкодування була достатньо обмежена, а підприємства були поставлені в жорсткі рамки і не могли вибирати найбільш раціональну структуру ресурсів, що ними використовувались, то в ринковій економіці такі обмеження по суті не існують, а ефективне управління ресурсами вимагає здійснення оптимізації ресурсного потенціалу підприємства.

Аналіз грошового ринку як складової фінансового ринку України

01 Апреля 2014, курсовая работа

Об'єктом дослідження курсової роботи є теоретичні засади грошового ринку.
Предмет дослідження – відносини на грошовому ринку України.
Метою курсової роботи є дослідження та аналіз грошового ринку.
Мета роботи зумовлює виконання таких завдань:
- дослідити поняття та особливості функціонування грошового ринку;
- здійснити аналіз грошового ринку України в ракурсі обертання його основних інструментів;
- запропонувати можливі шляхи удосконалення діяльності грошового ринку України.

Аналіз ділової активності підприємства

03 Июня 2013, курсовая работа

Загальна оцінка майна підприємства і джерел його формування включає
наступні напрямки:
Аналіз зміни валюти балансу. Нормальним вважається збільшення валюти балансу. Якщо валюта балансу зменшується, то це може сигналізувати про зниження обсягів виробництва і служити однією з причин неплатоспроможності підприємства.
Аналіз зміни обсягів і структури активів. Необхідно звернути увагу на
зміну іммобілізованих (необоротних) і мобільних (поточних) активів ,
матеріальних оборотних коштів; дебіторської заборгованості; вільних коштів у наявній і безготівковій формах і короткострокових фінансових вкладень.

Аналіз ділової активності підприємства

24 Декабря 2013, курсовая работа

Мета курсової роботи полягає у визначенні напрямів підвищення ділової підприємства.
Відповідно до поставленої мети завданням курсової роботи є:
- дослідити теоретичні основи аналізу ділової активності підприємства;
- провести аналіз ділової активності підприємства;
- обґрунтувати напрямки підвищення ділової активності підприємства.

Аналіз дебіторської заборгованості підприємства

11 Сентября 2013, курсовая работа

Метою роботи є аналіз дебіторської заборгованості підприємства.
Досягти поставленої мети можна виконавши наступні завдання:
- розглянути теоретичні та методологічні основи фінансового аналізу дебіторською заборгованістю підприємства;
- проаналізувати стан дебіторської заборгованості підприємства та джерела його формування;
- запропонувати методи вдосконалення управління дебіторською заборгованістю.

Аналіз ефективності лізингових операцій ТОВ «Гарчик»

11 Июня 2013, курсовая работа

Мета роботи - з’ясувати переваги лізингу перед іншими формами фінансування підприємств, при здобутті ними обладнання, а саме, довести ефективність використання лізингових операцій порівняно із кредитуванням та орендою. Для досягнення цієї мети було обрано підприємство, яке працює і надає послуги у сфері землевлаштування.
Об'єктом дослідження є ТОВ „ Гарчик” , як одна зі сторін лізингових відносин (лізингоотримувач), яка здобуває обладнання, для використання в своїй діяльності.

Аналіз ефективності фінансової діяльності підприємства та напрямки її підвищення

04 Декабря 2013, курсовая работа

Мета аналізу полягає не тільки і не стільки в тому, щоб встановити та оцінити фінансовий стан підприємства, а також і в тому, щоб постійно проводити роботу, спрямовану на його покращення. Аналіз фінансового стану показує, по яким конкретним напрямкам необхідно вести цю роботу. У відповідності з цим результати аналізу дають відповідь на питання, які найважливіші засоби покращення фінансового стану підприємства в конкретний період його діяльності.

Аналіз конкурентоспроможності підприємства

24 Апреля 2013, курсовая работа

Одна з найважливих задач розвитку підприємтсва і країни в цілому, нерозривно пов`язана з ефективністю виробництва, забеспечення випуску необхідної кількості сучасних виробів та покращення якості, досягнення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку. Мета роботи:
- зробити аналіз конкурентоспроможності основної продукції з оцінкою ринку збуту і конкурентів;
- зробити дослідження і визначити рівень конукрентоспроможності підприємтсва в контексті з навколишнім середовищем;
- намітити шляхи поліпшення конкурентоспроможності підприємства.

Аналіз напрямів вдосконалення системи державного пенсійного страхування в Україні

06 Февраля 2014, курсовая работа

Актуальність теми Пенсійна система в Україні є найбільшим і одним з найчутливіших до економічних негараздів соціально-економічним інститутом, а пенсійна реформа за масштабом є одним з найбільших реформаторських процесів, які нині відбуваються в українському суспільстві. І очевидно, що від ефективності її реалізації значною мірою (прямо, або опосередковано) залежить ефективність реформування всіх сфер соціально-економічного життя суспільства.

Аналіз наукових статтей з банківської системи

12 Октября 2014, реферат

Головною метою банківського нагляду, який відповідно до законодавства здійснюється Національним банком України, є безпека і стабільність банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів. Вирішення саме цих завдань дасть змогу посилити надійність банківської системи та забезпечити динамічний розвиток вітчизняної економіки.

Аналіз основних засобів підприємства

30 Ноября 2013, курсовая работа

Проблема підвищення ефективності використання основних засобів є центральною в період переходу України до цивілізованих ринкових відносин. Маючи ясне уявлення про роль основних засобів у виробничому процесі, чинниках, що впливають на використання основних засобів, можна виявити методи, напрями, за допомогою яких підвищується ефективність використання основних засобів і виробничих потужностей підприємства, що забезпечує зниження витрат виробництва і зростання продуктивності труда. Цими причинами підтверджується актуальність вибраної теми роботи.

Аналіз основних засобів підприємства

09 Сентября 2014, курсовая работа

Проблема підвищення ефективності використання основних засобів є центральною в період переходу України до цивілізованих ринкових відносин. Маючи ясне уявлення про роль основних засобів у виробничому процесі, чинниках, що впливають на використання основних засобів, можна виявити методи, напрями, за допомогою яких підвищується ефективність використання основних засобів і виробничих потужностей підприємства, що забезпечує зниження витрат виробництва і зростання продуктивності труда. Цими причинами підтверджується актуальність вибраної теми роботи.
Дана робота складається з трьох частин: теоретичної, аналітичної, та з пропозиціями щодо удосконалення шляхів поліпшення використання основних виробничих засобів.

Аналіз складу доходів та неподаткових надходжень до бюджетів в Україні

03 Июля 2013, курсовая работа

Метою курсової робити є дослідження неподаткових надходжень до бюджетів, їх характеристика, роль і місце в доходах держави.
Мета роботи реалізується шляхом виконання таких завдань:
дослідити сутність доходів бюджетів, місце в них неподаткових надходжень;
проаналізувати склад неподаткових надходжень до бюджетів в Україні за останні роки;
визначити перспективи і прогнози складу неподаткових надходжень до бюджетів України.

Аналіз складу та структури власного капіталу 32 підприємства

11 Января 2014, курсовая работа

Актуальність даної курсової роботи полягає у критерії прийняття рішень щодо вибору оптимальних форм фінансування підприємства.
Для розв'язання сучасних проблем стабілізації національної економіки та підвищення регулюючої функції державного бюджету в забезпеченні соціального розвитку нашого суспільства треба здійснити низку організаційних заходів у плані оцінки фінансового стану суб'єктів господарювання. Тільки на основі позитивних зрушень індивідуального відтворення можливе безперебійне своєчасне наповнення бюджету і посилення регулюючого впливу держави на визначальні процеси суспільного життя, збільшення платоспроможного попиту населення та піднесення його життєвого рівня.

Аналіз складу та структури майна підприємства

09 Января 2014, курсовая работа

Мета даної курсової роботи є вивчення майнового стану підприємства, проведення аналізу його діяльності і розробка заходів щодо підвищення ефективності використання його активів.
Завдання аналізу майна:
1. вивчити теоретичні основи аналізу майна підприємства;
2. ознайомлення з підприємством і його організаційно-технічним рівнем

Аналіз структури і динаміки формування доходів бюджету Петровського району у 2009-2010 рр

26 Мая 2013, курсовая работа

Предметом даної курсової роботи є доходи місцевих бюджетів.
Об’єктом дослідження - надходження платежів до місцевого бюджету по Петровському району в місті Донецьк.
Мета полягає у визначенні доходів місцевих бюджетів та джерел їх забезпечення.
Завдання даної курсової роботи є аналіз джерел формування бюджету міста на прикладі місцевого бюджету по Петровському району в місті Донецьк. За результатами дій зроблено висновки щодо шляхів підвищення доходів місцевих бюджетів.
При аналізі доходів місцевого бюджету використовувалися наступні методи: методи горизонтального та вертикального аналізу, графічний метод, та метод порівняння.

Аналіз фінансового стану ПАТ «Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла»

28 Апреля 2014, курсовая работа

В умовах ринкових відносин підвищується самостійність підприємств, їх економічна і правова відповідальність. На сьогодні кожному громадянину України відомо, що економіка його країни практично перейшла на ринкові відносини і функціонує виключно за законами ринку. Кожне підприємство має самостійно відповідати за свою роботу і приймати рішення щодо подальшого його розвитку. В цих умовах виживає той, хто найкраще використовує існуючі ресурси з метою одержання максимальної суми прибутку, вирішуючи основні проблеми економічної діяльності. При цьому різко зростає значення аналізу фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання.

Аналіз фінансового стану підприємства

28 Ноября 2011, курсовая работа

У традиційному розумінні фінансовий аналіз являє собою метод оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності. Фінансовий аналіз являє собою метод оцінки ретроспективного (тобто того, що було і пройшло) і перспективного (тобто того, що буде в майбутньому) фінансового стану суб’єкта господарювання на основі вивчення залежності та динаміки показників фінансової інформації. У той же час фінансовий аналіз – глибоке, науково обґрунтоване дослідження фінансових відносин і руху фінансових ресурсів у господарському процесі.

Аналіз формування та використання виручки від реалізації продукції підприємства

21 Января 2014, курсовая работа

Метою даної роботи є аналіз обсягу і структури реалізації продукції.
Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення таких завдань:
1. охарактеризувати сутність реалізованої продукції, виручки від реалізації, а також показників реалізованої продукції;
окреслити основні завдання аналізу реалізації продукції;
3. виявити джерела аналізу реалізації продукції

Аналіз формування, розподілу та використання прибутку на підприємстві

22 Ноября 2013, курсовая работа

Роки незалежності дали свої позитивні результати в усіх сферах суспільного життя в Україні, крім економіки. Економіка сьогодні знаходиться в стадії, яку деякі економісти не без підстав називають катастрофічною і яка може перерости в колапс. Підприємства належним чином не поновили розірвані територіальні і галузеві зв’язки.

Аналіз функціонування фінансового ринку України

24 Марта 2014, курсовая работа

Мета курсової роботи – вивчити основні особливості функціонування фінансового ринку України та його вплив на розвиток економіки.
Поставлена мета обумовила необхідність вирішення низки взаємопов’язаних завдань:
– розглянути структуру вітчизняного фінансового ринку;
– дослідити особливості функціонування фінансового ринку та основних його сегментів;
– проаналізувати діяльність фінансового ринку та вплив на розвиток економіки

Аналітична характеристика майнового страхування страхових компаній

24 Декабря 2013, курсовая работа

Майнове страхування, як і інші види страхування — це перш за все вид підприємницької діяльності і неможливий без отримання прибутку. Це досягається тим, що не за кожним договором наступає обумовлений випадок і проводиться виплата. У нашій же країні унаслідок подій останніх років з'явилося достатньо багато страхових компаній — це може говорити тільки про те, що страховий бізнес — досить прибуткове заняття. В умовах конкуренції страхові компанії все більш розширюють круг страхових ризиків — подій, при настанні яких страховик виплачує застрахованій особі обумовлену суму. За всіх цих причин значення страхування в сучасному суспільстві постійно зростає.

Анали финансовых показателей деятельносьти фирмы (на примере ООО «КВАНТ+»)

17 Апреля 2013, дипломная работа

Цель данной работы является осуществить комплексный анализ финансового состояния на предприятии ООО «КВАНТ+», а так же разработать рекомендаций по повышению эффективности деятельности данного предприятия.
Для реализации поставленной цели в работе решаются следующие задачи:
1) рассмотреть методики учета, анализа и аудита финансовых результатов деятельности предприятия;
2) изучить организацию бухгалтерского учета финансовых результатов на предприятии ООО «КАНТ+»
3) проанализировать финансовые результаты деятельности предприятия ООО «КВАНТ+»
4) разработать рекомендации по повышению эффективности деятельности предприятия;

Анализ и оценка кредитоспособности организации

17 Марта 2013, курсовая работа

Планирование себестоимости продукции, работ и услуг имеет исключительно важное значение. Он позволяет выяснить тенденции изменения данного показателя, выполнение плана по его уровню, определить влияние факторов на его прирост и на этой основе дать оценку работы предприятия по использованию возможностей и установить резервы снижения себестоимости продукции. Этот наиважнейший показатель и будет подробно рассмотрен в данной работе.

Анализ и перспективы развития банковской системы в РФ

04 Января 2014, курсовая работа

Целью данной работы является рассмотрение направлений совершенствования российской банковской системы.
Поставленная цель определяет следующие задачи практической работы:
- Рассмотреть теоретические аспекты построения банковской системы
- Проанализировать развитие банковского сектора в 2008-2009 г. и рассмотреть основные проблемы развития банковского сектора и пути их решения
Объектом изучения является банковская система РФ, проблемы и перспективы развития.

Анализ кредитного портфеля коммерческого банка на примере ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

24 Февраля 2014, курсовая работа

Современная банковская система это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. Банковская деятельность, как и всякая иная деятельность, нуждается в управлении: планировании, организации, регулировании и контроле. При этом ситуация осложняется тем, что речь идет о наиболее сложной деятельности - деятельности субъектов в сфере денежно-кредитных отношений. Через банки проходят денежные потоки, отражающие производство, распределение, обмен и потребление общественного продукта. На денежных и товарных рынках банки выполняют самые разнообразные операции и услуги.
Вопросы совершенствования банковской деятельности и определения приоритетных направлений развития банков находятся сегодня в центре экономической, политической и социальной жизни государства.

Анализ применения финансовых санкций в России

14 Сентября 2014, реферат

Финансовые санкции можно определить как меры принудительного воздействия, выраженные в денежной форме, применяемые к организациям в результате нарушения или действующего законодательства в финансово-хозяйственной деятельности или закона.
Финансовые санкции являются выражением финансовой ответственности, что не означает, что сфера их применения лежит только в области финансовых операций. Финансовая ответственность относится к административной, а потому санкции к ней применяются наряду с уголовной или дисциплинарной ответственностью во всех отраслях права.

Анализ финансового состояния ОАО «Одессанефтепродукт»

21 Декабря 2010, контрольная работа

Анализ динамики состава и структуры активов ОАО «Одессанефтепродукт»
Анализ динамики состава и структуры пассивов ОАО «Одессанефтепродукт»
Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности ОАО «Одессанефтепродукт»
Мероприятия по улучшению финансового состояния ОАО «Одессанефтепродукт»