Марківські моделі багатогалузевої економічної системи

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Апреля 2013 в 13:41, курсовая работа

Краткое описание

В моїй роботі буде розглянута модель міжгалузевих зв’язків економічної системи. Нехай економіка її визначається виробництвом в регіонах, природа яких циклічна. Частина кінцевого продукту кожним регіоном виводиться до інших, а частина споживається ним на місці. Всі регіони взаємопов’язані та функціонування кожного з них можливе лише при забезпеченні необхідних поставок засобів виробництва з інших регіонів.
Ця робота починається з векторів, матриць та резольвент.

Содержание

Вступ 3
1. Економічна система 7
2. Економічна система галузі. 9
3. Марківська взаємодія 10
4. Самоорганізованість системи 14
5. Зберігаючі моделі 17
6. Прибуткова модель 19
7. Марківський тип резольвенти 22
8. Оптимізація виробництва. 25
Висновок 29
Список літератури 30

Прикрепленные файлы: 1 файл

Курсовая.docx

— 558.96 Кб (Скачать документ)

      (8)

де елементи типу це частинки продукту , які виготовляє j-та галузь, і передає і-тій галузі, а частинки продукту це частини продукту, які галузь використовує в своїх власних цілях.

Для матриці  А вектори

        (9)

є стовпцями  матриці А.

Яким буде перерозподілений вектор х? Позначимо його як вектор і, наприклад, його перша компонента становить частку від тобто частку , частку від компоненти - і т.д. і їхня сума є добутком першого рядка матриці А на вектор стовпчик :

     (10)

Щоб отримати значення j - тої компоненти вектора досить замінити 1 на j в останній формулі, звідки остаточно приходимо до формули

х(1) = А*х       (11)

Зважаючи  тепер х(1) сировинною з якої регіони виробляють продукт, собівартість його співпадає з х(1). Це означає, що процес виробництва за один цикл зводиться до дії на стартовий продукт х матриці. А. Тепер х(1) є продуктом і ми можемо його вважати новою стартовою позицією. Якщо нове планування не змінюється і описується дією матриці А, то такий процес ми назвемо однорідним. Ми, таким чином, вважаємо, що виробничий процес є:

  1. Зберігаючий ( собівартісний )
  2. Однорідний (матриця А однакова у всіх циклах)

Однорідність процесу  означає, що на другому циклі діє  теж матриця А і тоді

   (12)

Ітерації приведених міркувань  приводить нас до формули 

      (13)

Ми отримали векторну послідовність , поведінка якої повністю визначається поведінкою матричної послідовності . Більша складність останньої формули компенсується її незалежністю від стартової позиції х і тут постають такі питання:

Чи будуть компоненти вектора  задовольняти умови (3) і, яка поведінка послідовності і матричних ітерацій при .

Позитивна відповідь на ці питання гарантується важливою властивістю  матриці А, а саме, сума елементів  кожного стовпця матриці = 1.

      (14)

Отже маємо, кожна j-та галузь передає частину виготовленого продукту i-тій галузі, тобто фактично кожна j-та галузь передає частину свого продукту i-тій галузі виробництва.

Ця властивість  очевидна, вона випливає з визначення чисел  . Такими матрицями описується повна ймовірнісна картина можливих змін при переході від одного випробування до іншого(наступного) тобто ми маємо схему, що має назву ланцюгів Маркова і її називають матрицею переходу.

Якщо взяти  для прикладу матрицю розміру 2 х 2, вигляду:

       (15)

вказує, що матриця А є матрицею типу Маркова, оскільки:

і, отже після  двох циклів все починається спочатку. Такі моделі називають циклічними і  тут послідовність  не має границі. Те, що задовольняють умови (3) справджується в загальному випадку, адже

   (16)

а циклічність  моделі

Завдячується  дещо спеціальним властивостям матриці А і для матриць зі строго додатними елементами циклічність відсутня, тому заміна матриці «близькою» з позитивними елементами виводить її з групи циклічних і для них згідно результатів А.А.Маркова [ст.. 116]

 

  1. Самоорганізованість системи

Змістовність планування, що описується матрицею марківського типу, залежить від поведінки векторної послідовності . З формул (15) випливає, що при всіх вектор задовольняє умови (3).

Розгорнутий запис формули (12) у вигляді (11):

   (17)

вказує, що компонентами вектора  слугують середні арифметичні рядків матриці А з вагою , тобто

     (18)

і ці нерівності строгі якщо елементи рядка різні. Рівність можлива  лише, коли елементи рядка всі однакові. Отже, компоненти вектора  розміщені поміж значеннями елементів відповідного рядка матриці і залежність їх від х меншає при більшій скупченості елементів рядка матриці .

Виявляється, що при  величина згасає до 0. Це одне з найголовніших результатів стосовно матриць типу Маркова. При елементи рядків матриці збігаються до спільної границі. Інакше кажучи, стовпчики матриці мають спільну границю, якою є вектор .

Цей результат вперше отримав творець теорії ланцюгових залежностей А.А.Марков. Це перше строго введення результат так званих ергодичних теорем [1, ст. 116]

Для і-того рядка матриці позначимо

   (19)

Це означає, що всі елементи і-того рядка матриці  належать відрізку довжиною .

Щоб оцінити границі відрізка , виділимо в формулі

     (20)

доданок з найменшим  а решту замінимо величиною , що дорівнює максимальному значенні функції.

Від цього сума зросте до величини

   (21)

Щоб оцінити знизу величину ми в (20) виділимо доданок з максимальними значенням , а решту замінимо мінімальними. Від цього сума зменшиться і ми матимемо

а решту  замінимо мінімальними. Від цього сума зменшиться і ми матимемо

   (22)

Тут інше від попереднього. Воно є значенням , що помножене на максимальне в сумі (20), але оцінка його мінімальним

     (23)

вказує, що границі інтервалу, де розміщається елементи і-того рядка матриці звужуються на величину

    (24)

Починаючи з відрізка на якому розміщені елементи рядка матриці А, ми матимемо

   (25)

і по скільки

     (26)

то ми маємо строге обґрунтування  стабілізації матриці  до матриці з однаковими стовпчиками , компоненти якого задовольняють умову (3).

Якщо наявність нульових значень  тільки підсилюють оцінки (такі доданки випадають з суми), то нульові значення не дають можливості оцінити (принаймні знизу) . Приклад (15) вказує, що не має границі, адже тут

Матриця з однаковими стовпчиками  вироджена, ранг матриці є 1 і, отже, область значень співпадає з для довільних х, що задовольняють умові (3).

 

  1. Зберігаючі  моделі

Вектор  , до якого збігаються стовпці матричної послідовності є власним вектором матриця . В цьому неважко переконатися якщо представити у вигляді:

      (27)

При права частина прямує до , а ліва частина до . Отже, власному вектору відповідає власне число . Інших власних чисел в матриці А немає, бо тоді ми мали б таке співвідношення:

Звідки випливає, що , .

Повернемось до питань змістовності економічної  моделі. При довільному стартовому розподілі х за один крок ми матимемо:

Де  задовольняють умови (3), тобто зберігають величину валового продукту. Крім того, ми вияснили , що

     (28)

Тобто валовий  продукт  не тільки зберігається, але й стабілізується до власного. Побудова вектора підказує , що це єдиний власний вектор важливою є умова, що при деякому всі елементи матриці строго додатні.

В розглянутій  замкнутій економічній моделі відсутній  ефект так званого «вічного двигуна», в якому присутні споживання безкоштовних ресурсів, отже, без цього модель втрачає свій економічний зміст. На щастя частки товару з однаковими індексами усуває цей недолік залишаючись на підприємстві в якості додаткового продукту, ми перетворюємо його на «робочу силу» . В наступному циклі «робоча сила» і буде тим рушієм, що переводить сировину в товар. Розподіл робочої сили як товару є фіктивним процесом і реалізовується в якості націнки на реальний товар.

Зі здійсненням  циклу в замкнутій системі  можна провести аналогію зі схемою однорідних ланцюгів маркова в теорії ймовірностей. В них умовна ймовірність  появи події  в деякому к-тому випробуванні за умови, що в - шому випробуванні здійснилась подія не залежить від . Ця ймовірність називається ймовірністю переходу і становить , для деяких виконуються умови (1).

Повна ймовірнісна  картина можливих змін здійснюється при переході від одного випробування до наступного , безпосередньо задається  матрицею А.

Отже, я дала відповідь про зв’язок економічних процесів з марківськими процесами та їх використання в економічних розрахунках наведених вище систем та систем які будуть проілюстровані далі. В попередніх параграфах ми позначили - як загальний валовий продукт економічних галузей. Вектор є вектор стовпець частки загального продукту , при чому обов’язково потрібно зазначити, що

     (29)

де  - це продукт j-тої галузі.

Частки продукту в, які відображають частку продукту що кожна j-та галузь передає i-тій галузі складаються в матрицю типу Маркова, оскільки , і всі > 0. Отже, маючи матрицю типу маркова, ми застосувати деякі властивості ергодичної теореми маркова.

 

  1. Прибуткова  модель

Зрозуміло, що самодостатня модель в економіці  використовується тільки в домогосподарствах, для власного споживання, а оскільки кожний продукт виробництва, приносячи  якийсь прибуток має бути обкладений податком, або забирається директором виробництва, я хочу представити  іншу модель виробництва, де ми забираємо  частку прибутку, і не використовуємо її для подальшого виробничого циклу.

Вище ми прийшли  до висновку, що в зберігаючих моделях «прихований» прибуток породжують діагональні елементи матриці А. Така система як я вже вказувала нагадує нам натуральне господарство з примітивною системою оподаткування у вигляді єдиного податку , який часто застосовується до учасників малого бізнесу.

Такий спосіб рекомендовано застосовувати в  таких випадках, коли з певних причин не бажано змінювати структуру планування валового продукту. Проте виробництво  продукту потребує низки категорій сировини, певного устаткування, робочої сили різноманітної кваліфікації, енергії, палива, транспорту і т.д. Непередбачуваність деяких факторів приводить до необхідності доповнення додаткової сировини, яку визначаємо планом у вигляді вектора:

     (30)

Компоненти  якого і виражають величину дотації  для окремого регіону.

Нехай на початку  стартового циклу ресурс х обкладається пропорційним податком, при чому пропорційний податок ми позначимо як , тобто частка податку буде становити

  .      (31)

 Отже, тепер  ми маємо частку продукту, яка залишилась для виробництва і становить

, де  .     (32)

Після податку  знову відбувається плановий перерозподіл вигляду  , до якого додається певна нова сировина або дотації. Які ми вже позначили через .Отже в результаті маємо новий продукт виробництва і виробничий цикл буде ускладнюватись на відміну від зберігаючи моделей і набирає вигляду

, де  .     (33)

Згідно позначень  для попередньою моделі ми матимемо векторну послідовність 

Тут знову  виникає  послідовність  , яка на відміну від послідовності в зберігаючій моделі суттєво залежать від дотацій , які задаються наперед і не змінюються від циклу до іншого циклу.

Тут навіть якщо починати на стартовій позицій з розподілу  , то вже на першому кроці маємо . Якщо почати з великого Х, то з нього зніметься великий (пропорційний ) податок і дотації не виправлять становища, якщо , тобто Х на наступному кроці буде зменшуватися. Отже, всі підстави вважати системи (10) як і в випадку зберігаючої моделі саморегульована(синергетична) .  Формально, в цьому можна переконатися, якщо врахувати (39) і записати

     (34)

Якщо ж  ми будемо перетворювати рівняння , постійно розкриваючи дужки ми матимемо:

,

Знову таки формально виносячи за дужки і при , ми знайдемо, що

Отже, ми знаємо, що матриця  є матрицею марківського типу, згасає до 0:

Матричний ряд:

.      (35)

де матриця - це резольвента матриці А, її позначають буквою або , якщо є необхідність відмітити залежність від . Отже формальні міркування привели нас до висновку, що якщо прибуткова система саморегулюється, то вектор стабілізується до розв’язку Х векторного рівняння:

Тобто

завжди буде мати єдиний розв’язок, який визначається формулою , при насамперед заданому векторі дотацій .

 

  1. Марківський тип резольвенти

Для кожного члена матричного ряду резольвенти  справедливі оцінки

     (36)

Тому  кожен член резольвенти 

і мажорується сумою геометричних прогресій

     (37)

Це означає, що матричний  ряд для  збігається до матриці елементам . Суми стовпців резольвенти легко підрахувати, якщо згадати, що всі є матрицями марківського типу (їх стовпці задовольняють умови (3)). Тоді сума стовпців кожного доданку для становитиме . Отже,

Информация о работе Марківські моделі багатогалузевої економічної системи