Аналіз впливу використання прибутку на фінансовий стан підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Апреля 2013 в 11:33, курсовая работа

Краткое описание

Актуальність теми. В умовах перехідної економіки значно зростають роль і значення своєчасного і якісного аналізу фінансово-економічної діяльності господарюючих суб’єктів і вишукування шляхів його зміцнення, підвищення конкурентоздатності підприємства.
Фінансово-економічний стан підприємства повинен систематично і всебічно оцінюватися з використанням наявних видів і методів аналізу, комплексу різноманітних показників. Це дозволить:
критично оцінити фінансові результати діяльності підприємства і його фінансовий стан як у статиці за аналізований період, так і в динаміці за ряд періодів;
визначити "болючі" точки у фінансовій діяльності підприємства;
знайти шляхи більш ефективного використання фінансових ресурсів, раціонального їх розміщення.

Содержание

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Поняття ліквідності та платоспроможності на підприємствах
1.2. Методологія та методи визначення ліквідності та платоспроможності на підприємствах
1.3. Особливості понять ліквідності та платоспроможності на туристичному підприємстві
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ КУРОРТУ «МИРГОРОД»
2.1. Загальна характеристика курорту «Миргород»
2.2. Розрахунок основних аналітичних показників фінансового стану курорту «Миргород» (кроме показникыв лыквидн и платоспроможн)
2.3. Аналіз показників ліквідності та платоспроможності в діяльності курорту «Миргород»
РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ КУРОРТУ «МИРГОРОД»

3.1. Основні заходи щодо вдосконалення використання прибутку у фінансовому стані на підприємствах туристичної галузі
3.2. План впровадження заходів щодо вдосконалення використання прибутку у фінансовому стані готелю «Ramada Donetsk»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖРЕЛ

Прикрепленные файлы: 1 файл

КУРСОВАЯ (Автосохраненный).doc

— 250.50 Кб (Скачать документ)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКА ЛЬОТНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

„Аналіз впливу використання прибутку на фінансовий стан підприємства”

(на базі  курорту „ Миргород ”)

 

 

 

 

курсанта 4 курсу,

групи 483,

напряму 6.030601

„Менеджмент ”

 

 

 

___________________                            Назарян Жанни Спартаківни

           (підпис  курсанта) 

 

 

                            Науковий керівник:

 

___________________                                                           викладач Столярчук

  (підпис наукового керівника)                                                           Наталія Віталіївна

 

 

 

 

 

Кіровоград 

2012

КІРОВОГРАДСЬКА ЛЬОТНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ

(назва вищого навчального закладу)

Блок дисциплін  «Економіка і аналіз діяльності підприємств»    

Кафедра менеджменту  та економіки   

Напрям 6.030601 «Менеджмент»

 

Курс     4         Група 483  Семестр   8       

 

 

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу курсантові (слухачеві)

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема курсової роботи______________________________________________

__________________________________________________________________

2. Термін подання курсантом закінченої  роботи   «____»____________20__р.

3. Цільова установка та вихідні  дані до роботи___________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної  записки (перелік питань, які підлягають  розробці)________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу______________________________________

Таблиць___________________________________________________________

Графіків___________________________________________________________

Рисунків___________________________________________________________

Додатків___________________________________________________________6. Дата видачі завдання  «___»_____________20__р.

Науковий керівник роботи ___________

   (підпис)

Завдання прийняв до виконання курсант (слухач) __________

(підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 

з/п

Назва етапів курсової роботи

Термін виконання  етапів роботи

Примітки

1.

Вибір та затвердження теми курсової роботи

   

2.

Визначення об'єкту, предмету, мети та завдань дослідження, складання плану

   

3.

Опрацювання літератури

   

4.

Виконання першого теоретичного розділу курсової роботи

   

5.

Збір матеріалів досліджуваного підприємства та виконання другого  аналітичного розділу

   

6.

Розробка рекомендацій та пропозицій з підвищення ефективності діяльності підприємства та виконання третього розділу

   

7.

Підготовка вступу, висновків, додатків, списку літератури, оформлення роботи

   

8.

Отримання відгуку на роботу керівника

   

9.

Підготовка курсової роботи до захисту

   

10.

Захист курсової роботи

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Науковий керівник ______________ __________________________

(підпис)    (прізвище, ім’я, по батькові)

 

Курсант (слухач) _______________  _________________________

(підпис)    (прізвище, ім’я, по батькові)

«___»____________20__р.

 

ВИСНОВОК НАУКОВОГО КЕРІВНИКА

КУРСОВОЇ РОБОТИ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

«___»__________20__ р. Науковий керівник ________________________

(П.І.Б., підпис)

 

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Поняття ліквідності та платоспроможності на підприємствах

1.2. Методологія та методи визначення ліквідності та платоспроможності на підприємствах

1.3. Особливості понять ліквідності та платоспроможності на туристичному підприємстві

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ КУРОРТУ «МИРГОРОД»

2.1. Загальна характеристика курорту «Миргород»

2.2. Розрахунок основних аналітичних показників фінансового стану курорту «Миргород» (кроме показникыв лыквидн и платоспроможн)

2.3. Аналіз показників ліквідності та платоспроможності в діяльності курорту «Миргород»

РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ КУРОРТУ «МИРГОРОД»

 

3.1. Основні заходи  щодо вдосконалення використання  прибутку у фінансовому стані  на підприємствах туристичної  галузі

3.2. План впровадження заходів  щодо вдосконалення використання прибутку у фінансовому стані готелю «Ramada Donetsk»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖРЕЛ

 

 

ВСТУП

 

Актуальність  теми. В умовах перехідної економіки значно зростають роль і значення своєчасного і якісного аналізу фінансово-економічної діяльності господарюючих суб’єктів і вишукування шляхів його зміцнення, підвищення конкурентоздатності підприємства.

Фінансово-економічний  стан підприємства повинен систематично і всебічно оцінюватися з використанням  наявних видів і методів аналізу, комплексу різноманітних показників. Це дозволить:

  • критично оцінити фінансові результати діяльності підприємства і його фінансовий стан як у статиці за аналізований період, так і в динаміці за ряд періодів;
  • визначити "болючі" точки у фінансовій діяльності підприємства;
  • знайти шляхи більш ефективного використання фінансових ресурсів, раціонального їх розміщення.

Для нормального розвитку будь-якого  підприємства необхідно уважно стежити  за наявністю та використання фінансових ресурсів, проводити заходи для їх зміцнення і покращення стану.

Тому тема курсової роботи: «Аналіз впливу використання прибутку на фінансовий стан підприємства» (на базі матеріалів  готелю «Ramada Donetsk») є актуальною для всіх закладів розміщення.

Об’єктом курсової роботи є готель «Ramada Donetsk», а предметом – процес аналізу фінансового стану готелю.

Метою курсової роботи є розробка шляхів підвищення ефективності господарювання готелю «Ramada Donetsk» на основі вирішення таких завдань:

  • розглянути особливості фінансового стану підприємства з урахуванням специфіки закладів розміщення;
  • здійснити аналіз фінансових ресурсів готельного  комплексу «Ramada Donetsk»;
  • визначити напрямки підвищення доходів готельного  комплексу «Ramada Donetsk».

Теоретичною та методологічною базою дослідження стали роботи таких вчених, як Г.В. Савицька, В.А. Кармазін, О.С. Чигринська,  
Т.М. Власюк, В.М. Івахненко та ін. У процесі  були використані законодавчі та нормативно-правові акти, які регулюють аспекти фінансово-господарської діяльності підприємств. Також  фінансова, статистична звітність готелю за 2010-2011 pp. та первинна інформація, одержана безпосередньо від працівників готелю.

Методи дослідження. В процесі дослідження використовувалися такі традиційні методи економічного аналізу як: прийом порівняння, спосіб табличного відображення інформації, прийом ланцюгових підстановок та графічний прийом.

Зміст, структура  та обсяг курсової роботи. Курсова робота складається із вступу (2 сторінки), трьох розділів (30 сторінок), висновків (2 сторінки), списку використаної літератури (2 сторінки) та додатків (9 сторінок). Загальний обсяг роботи 45 сторінок друкованого тексту. Робота містить 12 таблиць та 2 рисунки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ  ЗАСАДИ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  1. Поняття ліквідності та платоспроможності на підприємствах

Одним з індикаторів  фінансового стану підприємства є його платоспроможність, тобто  можливість наявними грошовими ресурсами  вчасно погашати свої платіжні зобов'язання. Розрізняють поточну платоспроможність, що склалася на певний момент часу, і перспективну платоспроможність, що очікується в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Поточна (технічна) платоспроможність  означає наявність у достатньому  обсязі коштів і їхніх еквівалентів для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що вимагає негайного погашення. Звідси основними індикаторами поточної платоспроможності є наявність достатньої суми коштів і відсутність у підприємства прострочених боргових зобов'язань.

Перспективна платоспроможність  забезпечується погодженістю зобов'язань і платіжних засобів протягом прогнозного періоду, що, у свою чергу, залежить від складу, обсягів і ступеня ліквідності поточних активів, а також від обсягів, складу і швидкості дозрівання поточних зобов'язань до погашення. При внутрішньому аналізі платоспроможність прогнозується на підставі вивчення грошових потоків. Зовнішній аналіз платоспроможності здійснюється, як правило, на основі вивчення показників ліквідності.

Информация о работе Аналіз впливу використання прибутку на фінансовий стан підприємства