Аналіз кредитного ризику банку

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2013 в 00:49, реферат

Краткое описание

Кредитні операції – левова частка активів банку й найдохідніша стаття банківського бізнесу. У результаті кредитної діяльності утворюється основна частка чистого прибутку, з якого формуються фонди банку. Водночас із структурою і якістю кредитного портфеля пов’язаний основний з ризиків, на які може наражатися банк у процесі операційної діяльності, – кредитний ризик. Мінімізація кредитного ризику дає змогу не лише запобігти можливим втратам банку від кредитної діяльності, а й не допустити виникнення серйозних проблем із ліквідністю та платоспроможністю. Це зумовлює актуальність проблеми управління кредитними ризиками в сфері банківського бізнесу.

Содержание

Вступ……………………………………………………………………………3
1. Економічна сутність кредитних ризиків банківської діяльності....…4
2. Методи управління кредитним ризиком……………………………...7
Висновки………………………………………………………………………13
Список використаних джерел………………………………………………..15

Прикрепленные файлы: 1 файл

БН реферат.docx

— 36.58 Кб (Скачать документ)
 • аналіз кредитоспроможності позичальника;
 • аналіз та оцінка кредиту;
 • структурування позички;
 • документування кредитних операцій;
 • контроль за наданим кредитом і станом застави.

Особливість перелічених методів  полягає у необхідності їх послідовного застосування, оскільки одночасно вони є етапами процесу кредитування. Якщо на кожному етапі перед кредитним працівником поставлено завдання мінімізації кредитного ризику, то правомірно розглядати етапи процесу кредитування як методи управління ризиком окремої позички.

Методи управління ризиком кредитного портфеля банку:

 1. диверсифікація;
 2. лімітування;
 3. створення резервів для відшкодування втрат за кредитними операціями комерційних банків;
 4. сек’юритизація.

Метод диверсифікації полягає у  розподілі кредитного портфеля серед  широкого кола позичальників, які відрізняються один від одного як за характеристиками (величина капіталу, форма власності), так і за умовами діяльності (галузь економіки, географічний регіон). Розрізняють три види диверсифікації – галузеву, географічну та портфельну.

Лімітування, як метод управління кредитним ризиком, полягає у  встановленні максимально допустимих розмірів наданих позичок, що дозволяє обмежити ризик. Завдяки встановленню лімітів кредитування банкам удається уникнути критичних втрат унаслідок необдуманої концентрації будь-якого виду ризику, а також диверсифікувати кредитний портфель та забезпечити стабільні доходи. Ліміти можуть установлюватися за видами кредитів, категоріями позичальників або групами взаємопов’язаних позичальників, за кредитами в окремі галузі, географічні території, за найбільш ризикованішими напрямами кредитування, такими як надання довгострокових позичок, кредитування в іноземній валюті тощо. Лімітування використовується для визначення повноважень кредитних працівників різних рангів щодо обсягів наданих позичок. Кредитний ризик банку обмежується встановленням ліміту загального обсягу кредитного портфеля, обмеженнями величини кредитних ресурсів філій банку і т. ін.

Створення резерву для відшкодування  можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків як метод управління кредитним ризиком полягає в  акумуляції частини коштів, які надалі використовуються для компенсації  неповернених кредитів. З одного боку, резерв під кредитні ризики служить  захистом вкладників, кредиторів та акціонерів банку, а з іншого – резерви підвищують надійність і стабільність банківської системи в цілому.

Цей підхід базується на принципі обачності, за яким кредитні портфелі банків оцінюються на звітну дату за чистою вартістю, тобто з урахуванням можливих втрат за кредитними операціями. Для покриття цих втрат передбачається створення спеціального резерву переказуванням частини коштів банку на окремі бухгалтерські рахунки, з яких у разі неповернення кредиту списується відповідна сума. Якщо такий резерв не сформовано, то втрати за кредитними операціями відшкодовуються за рахунок власного капіталу банку. Значні кредитні ризики можуть призвести до повної втрати капіталу і банкрутства банку. Отже, створення резерву дає змогу уникнути негативного впливу кредитних ризиків на величину основного капіталу і є одним зі способів самострахування банку.

Сек’юритизація — це продаж активів  банку через перетворення їх в цінні папери, які в подальшому розміщуються на ринку. В основному сек’юритизація застосовується до банківських кредитів, даючи можливість банкам передавати кредитний ризик іншим учасникам ринку — інвесторам, які купують цінні папери. Крім того, за допомогою сек’юритизації банк може здійснити трансферт ризику зміни відсоткової ставки та ризику дострокового погашення кредиту. Процес сек’юритизації дозволяє перемістити балансові активи банку за баланс, тобто є одним із видів позабалансової діяльності банку. Сек’юритизація активів знижує рівень ризикованості банку, покращує якість активів, дозволяє підвищити за інших рівних умов показники адекватності капіталу.

Процедура сек’юритизації дозволяє банку здійснити трансферт кредитних  ризиків (передати ризик іншим учасникам  ринку), оскільки разом із власністю  на кредити та надходження за ними до інвесторів, котрі придбали цінні  папери на ринку, переходить і кредитний ризик. У разі неповернення кредитів збитків зазнають інвестори. [9]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки

 

Отже, більшістю дослідників кредитного ризику кредитний ризик визначено як наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання.

Кредитний ризик за конкретною кредитною угодою (індивідуальний) – імовірність понесення банком збитків від невиконання позичальником конкретної угоди.

Кредитний ризик за всім портфелем – це середньозважена величина ризиків за всіма угодами кредитного портфелю, де вагами виступають питомі ваги сум угод у загальній сумі кредитного портфеля.

Для зменшення величини кредитних  ризиків у банках застосовується їх оцінка, яка повинна враховувати  джерела виникнення таких ризиків: нездатність позичальника виконати свої зобов'язання за рахунок поточних грошових надходжень чи від продажу  активів; репутація позичальника в  діловому світі, його відповідальність і готовність виконати взяті зобов'язання; недоліки в складанні і оформленні кредитного договору, гарантійного листа, договору страхування; зміни в економічній системі, які можуть здійснити вплив на фінансовий стан позичальника тощо.

Управління  кредитним ризиком банку здійснюється на двох рівнях відповідно до причин його виникнення – на рівні кожної окремої  позички та на рівні кредитного портфеля в цілому.

До  методів управління ризиком окремого кредиту відносять: аналіз кредитоспроможності  позичальника; оцінка кредиту; структурування позики; документування кредитних операцій; контроль за наданим кредитом і станом застави.

Для ефективного  управління ризиками банк має забезпечити  систематичне здійснення аналізу кредитних  ризиків, спрямованого на виявлення та оцінку їх величини. Проведення аналізу ризиків повинно базуватися на вищенаведених методах та має охоплювати всі продукти, послуги та процеси банку і передбачати як якісну оцінку відповідних ризиків, так і оцінку їх кількісних параметрів (у разі можливості).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел

 

 1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. № 2121-III. Із змінами, внесеними згідно із Законом України N 997-V (997-16) від 27.04.2008, / Вісник Верховної Ради N 33, 2008. - с. 440.
 2. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 №679-ХІУ. Зі змінами і доповненнями станом на 01.12.2006 р.
 3. Управління ризиками банків: монографія у 2 томах. Т. 1: Управління ризиками базових банківських операцій / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012.
 4. Доц. Л.В. Мороз, канд. екон. наук. Банківські ризики та їх вплив на діяльність банківських установ. – Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 21.18.
 5. Доц. О.С. Червінська, канд. екон. наук;Управління ризиками в банківській діяльності. – Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 21.11.
 6. Останкова Л. А., Шевченко Н. Ю. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011.
 7. Момот Т.В., Безугла Т.В., Тараруєв Ю.О., Кадничанський М.В., Чалий І.Г.: Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. / за ред. Момот Т.В. – К.: Центр учбової літератури, 2011.
 8. Примостка Л.О.,Фінансовий менеджмент в банку: підручник. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2012.
 9. Колотуха С.М. Фінансовий менеджмент: підручник, за ред. проф. Непочатенко О.О. / О.О Непочатенко., П.К.Бечко, С.М.Колотуха та ін. / - Умань. : Візаві, 2012.

 


Информация о работе Аналіз кредитного ризику банку