Аналіз і оцінка економічної діяльності та управління якістю на ВАТ «Добромильський ДОК»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Ноября 2013 в 19:25, реферат

Краткое описание

Метою роботи є дослідження управління якості продукції на підприємстві, яке функціонує в період перехідної економіки та недосконалою конкуренцією. Для дослідження поставленої мети необхідно вирішити такі завдання поставлені перед мною: оволодіти методологією управління якістю на підприємстві;
проаналізувати стан управління якістю на ВАТ «Добромильський ДОК»;
привести запропоновані пропозиції по удосконаленню якості на підприємстві.

Прикрепленные файлы: 1 файл

р.1.1.docx

— 49.54 Кб (Скачать документ)

РЕФЕРАТ

Обєкт дослідження – ВАТ «Добромильський ДОК».

Мета  роботи – Аналіз і оцінка  економічної  діяльності  та  управління  якістю   на  ВАТ «Добромильський ДОК».

У  бакалаврській  роботі проведено  аналіз  та  оцінку  економічних  показників,  та  подана  характеристика  управління  якістю на  ВАТ «Добромильський ДОК»  за  2010 -  2012  роки.

Побудована  економетрична  модель  залежності  між різними економічними  показниками.

Ключові слова: якість, контроль, діяльність,  аналіз  оцінка,  показники.

Сторінок  -    ,  листів  креслення -     ,   рисунків -   , таблиць -      ,  використана   література -      .

PEPORT

A  research  objeet  is OC  of  “Dobromylskuy  WDC”/(Dodromyl, the  Lviv oblast).

An  aim  of  work  is  Analysis  and estimation of  economic  activity  and duality  management  on  an  enterprise.

In dacelor  work  was  conducted  analysis  and  estimation of   basic  economic   indicators,  and  the  given  description  of  quality  management  on  OC  of “Dobromylskuy  WDC”(2010- 2012).

The  econometric  model  of  dependence  between  different  economic  indicators  was  worked  out.

Set  forth  suggestion  on  perfection  of  management  by  quality.

Keywords:  quality, control, certificate, activity, analysis, index,  standart.

Pages -     , presentations -    , figures -     , tables -     , sources -         .

Вступ

В умовах переходу до ринку  успіх кожного конкретного виробництва оцінюється за рівнем ефективності виробництва, обумовленої в першу чергу ступенем задоволення потреб суспільства з найменшими витратами. При цьому в даний час визначальною характеристикою, яка формує суспільні потреби, стає якість продукції. Це пов'язано з тим, що якість продукції в умовах конкуренції є головним стимулом придбання продукції, одним з факторів її конкурентоспроможності.

Проблема  забезпечення  якості  також  є  головною  задачею  кожного  виробника.  Завдання  підвищення  якості  є  довготерміновим  і  безперервним,  тому  що  її  рівень  не  може бути  постійною  величиною. На  кожному  етапі  якість  має  бути   такою,  щоб   максимально задоволений був споживач  при економічно  обґрунтованих затратах  на  її  досягнення.

Вимоги до якості на міжнародному рівні визначені стандартами  ІСО серії 9000. Перша редакція міжнародних  стандартів ІСО серії 9000 вийшла наприкінці 80-х років і ознаменувала вихід  міжнародної стандартизації на якісно новий рівень. Ці стандарти вторглись  безпосередньо у виробничі процеси, сферу управління й установили чіткі  вимоги до систем забезпечення якості. Вони поклали початок сертифікації систем якості.

Стандарти ІСО серії 9000 установили єдиний, визнаний у світі підхід до договірних умов по оцінці систем якості й одночасно регламентували відносини  між виробниками і споживачами  продукції. Іншими словами, стандарти  ІСО - тверда орієнтація на споживача.

Актуальність  теми  заклечається  в  тому,  що  визначення  якості  продукції  є  однією  з  найважливіших  задач,  що  стоять  перед  будь-яким  підприємством,  адже  споживач  завжди  прагне  до  покупки  якісного  товару.

Метою  роботи  є дослідження  управління  якості  продукції  на  підприємстві,  яке  функціонує  в  період  перехідної  економіки та  недосконалою  конкуренцією.

Для  дослідження  поставленої  мети  необхідно  вирішити  такі  завдання  поставлені  перед  мною:

  • оволодіти методологією  управління  якістю  на  підприємстві;
  • проаналізувати  стан  управління  якістю  на ВАТ «Добромильський ДОК»;
  • привести  запропоновані  пропозиції  по  удосконаленню  якості  на  підприємстві.

Об'єктом  дослідження  бакалаврської  роботи  являється  управління  якості в  системі  менеджменту на  підприємстві.

Предмет  дослідження  -  методи  управління  якості  на  підприємстві  в  умовах  нестабільного  економічного  середовища в  Україні.

 Для  дослідження  якості  продукції  за  основу  взято  підприємство  ВАТ «Добромильський  ДОК».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ТЕОРЕТИЧНИЙ  РОЗДІЛ

1.1.Економічна  сутність системи управління  якістю

1.1.1. Управління  якістю:  поняття та  сутність

У ринковій економіці проблема якості є найважливішим чинником підвищення рівня життя, економічної, соціальної й екологічної безпеки. Якість - комплексне поняття, що характеризує ефективність усіх сторін діяльності: розробка стратегії, організація виробництва, маркетинг і ін. Найважливішою  складовою всієї системи якості є якість продукції.

Управління  якістю –  скоординована  діяльність,  яка  полягає у  спрямуванні  та  контролюванні  організації  щодо якості. Спрямування  та  контролювання  щодо  якості звичайно  охоплюють  розроблення  політики  і  цілей  у  сфері  якості,  планування  якості, контроль  якості,  забезпечення  якості  та  покращення якості  продукції [3, с.17].

Якість продукції є  складової і наслідком якості роботи. Тут безпосередньо оцінюється якість придатної продукції, думка  споживача, аналізуються рекламації.

Формування якості продукції  починається на стадії її проектування. Так, у фазі дослідження розробляють  технічні й економічні принципи, створюють  функціональні зразки (моделі). Після  цього створюють основу виробничої документації і дослідний зразок. На стадії конструктивно-технологічних  робіт підготовляють впровадження виробу у виробництво.

Поняття якості формувалося  під впливом історико-виробничих обставин. Це обумовлено тим, що кожне  суспільне виробництво мало свої об'єктивні вимоги до якості продукції. Спочатку великого промислового виробництва  перевірка якості припускала визначення точності і міцності (точність розмірів, міцність тканини і т.п. ).

Стан справ в області  управління якістю для підприємств  України не можна визначити як задовільний. Розвиток експортних відносин показав, що продукція вітчизняних  підприємств є неконкурентоспроможною на світовому ринку саме по якості. У цьому зв'язку набуває особливого значення проблема розробки та впровадження дійових методів управління витратами  на забезпечення якості продукції.

Управління  якістю   охоплює частину  функцій  управління, які  спрямовані  на  досягнення  цілей  якості  продукції.

Ефективність механізму управління якістю забезпечується виключно за умови відповідного потенціалу (особистісного, професійного, духовного) працівників підприємства вимогам його надійної, ефективної роботи. Адже найважливішим фактором якості праці на сучасному етапі економічного розвитку стає якість трудового потенціалу. Ці дві категорії (якість праці та якість трудового потенціалу) перебувають у тісному взаємозв’язку.

Система управління якістю праці характеризує особливості  витраченої робочої сили, відмінності  її з погляду внутрішніх властивостей котра виражається рівнем професійної  майстерності працівника, його освіченістю, сумлінністю, творчістю, зацікавленістю, комунікабельністю.

Функціонування даної  системи у науково-виробничому  підприємстві має на меті досягнення максимального результату від зростання  якості праці за оптимізації витрат підприємства, що виникають на різних стадіях економічної діяльності з розробки до реалізації продукції, а в остаточному підсумку —  у підвищенні конкурентоспроможності підприємства. При цьому рівень  якості  індивідуальних  результатів  праці  робітників  визначається  не  тільки  в момент завершення трудового процесу. Він перевіряється  практикою в ході використання створеної  продукції. Низька якість праці має  всебічний негативний ефект на роботу підприємства.

 

   1. Показники якості промислової продукції

Плановий (очікуваний) показник реалізованої продукції визначають з обсягу товарної продукції на певний рік, з урахуванням зміни залишків, не реалізованих на його початок і  кінець.

Якість - це економічна категорія, яка відображає сукупність властивостей продукції (технічних, технологічних, економічних, екологічних тощо), що зумовлюють ступінь її здатності  задовольняти потреби споживачів відповідно до свого призначення.[3.c.17].

Рівень якості - це кількісна  характеристика міри придатності того чи іншого виду продукції для задоволення  конкретного попиту на неї у порівнянні з відповідними базовими показниками  за фіксованих умов споживання. Оцінка якості продукції передбачає визначення абсолютного, відносного, перспективного й оптимального її рівня.

Абсолютний рівень визначають з допомогою обчислення показників без їх порівняння з відповідними показниками аналогічних виробів. Відносний рівень визначають, порівнюючи показники якості з кращими аналогами  вітчизняних та зарубіжних зразків. НТП вимагає враховувати тенденцію  підвищення якості, тобто оцінку її перспективного рівня - перспективних  і пріоритетних напрямків та темпів розвитку науки і техніки.

За новими видами продукції  доцільно визначати оптимальний  рівень якості, тобто такий, за якого  загальна величина суспільних витрат, витрат на виробництво і використання (експлуатацію) повинна бути достатньою і мінімальною в певних умовах попиту.

 Щоб визначити рівень  якості, застосовують показники  якості продукції:

Важливе значення для оцінки рівня якості мають одиничні показники, які умовно можна об’єднати у:

- показники призначення (техніко-економічні), які характеризують корисну роботу (виконувану функцію). Сюди належать потужність, продуктивність, міцність, вміст корисних речовин, калорійність…

- показники надійності, довговічності і безпеки, які відокремлюють ступінь забезпечення довго тривалості використання і безпечних умов праці та життєдіяльності людини: безвідмовність роботи, можливий термін використання, технічний ресурс, термін безаварійної роботи, граничний термін зберігання.

Надійність – це властивість виробу виконувати свої функції. Безвідмовність – це властивість виробу зберігати здатність до роботи на протязі певного терміну використання. Ремонтна здатність виробу – це здатність до відновлення експлуатаційних властивостей.

Довговічність – це властивість виробу довго (з можливими перервами на ремонт) зберігати здатність до роботи:

показники технологічності  характеризують властивість виробу щодо ефективності конструктивно-технологічних  рішень: трудоємкість, матеріаломісткість, енергоємність. Тобто ці показники  характеризують розподіл матеріалів, засобів праці і витрат часу на технологічну підготовку виготовлення і експлуатації продукції:

- показники стандартизації і уніфікації характеризують насиченість продукції стандартними, уніфікованими і запозиченими елементами.

- екологічні показники характеризують ступінь шкідливого впливу на здоров’я людини і навколишнє середовище: токсичність виробів, вміст шкідливих речовин, обсяг шкідливих викидів у довкілля за одиницю часу.

- економічні показники відображають ступінь економічної вигоди в-ва і придбання споживачем: ціна одиниці виробу, прибуток з одиниці виробу, рівень експлуатаційних витрат.

- ергономічні показники окреслюють відповідність техніко-експлуатаційних параметрів виробу антропометричним, фізіологічним і психологічним вимогам працівника (споживача): ступінь легкості керування, можливість одночасного охоплення контрольованих експлуатаційних показників, величина шуму, вібрації.

- естетичні показники визначають естетичні властивості (дизайн) виробу: виразність і оригінальність форми, кольорове оформлення, ступінь естетичності тари (упаковки).

- патентно-правові показники відображають ступінь використання винаходів при проектуванні виробів: коефіцієнт патентного захисту, коефіцієнт патентної чистоти.

Для визначення загального рівня якості усієї сукупності продукції  підприємства застосовують систему  загальних показників, Основними  є:

Частка принципово нових (прогресивних) виробів у загальному їх обсязі.

Коефіцієнт оновлення  асортименту продукції.

Частка продукції, що виготовляється, на яку одержано сертифікати.

Частка продукції для  експорту в загальному їх обсязі на підприємстві.

Частка виробничого браку.

Відносний обсяг сезонних товарів, реалізованих за зниженими  цінами.

Кількість одержаних рекламацій на продукцію за відповідний проміжок часу.

Для визначення рівня якості нових виробів використовується ряд методів:

вимірювальний (об'єктивний),

органолептичний,

диференційований,

комплексний.

Об'єктивний метод означає  оцінку рівня якості продукції за допомогою стендових випробувань  та вимірювань з використанням приладів, лабораторного аналізу. Цей метод  застосовується для вимірювання  абсолютного рівня якості засобів виробництва та деяких властивостей споживчих товарів [1.c.125].

Органолептичний метод ґрунтується  на сприйманні якості продукції органами чуттів людини без застосування технічних  вимірювальних та реєстраційних  засобів. При цьому методі залучають  експертів і застосовують бальну систему оцінки показників якості.

Диференційований метод  передбачає порівняння одиничних виробів  з відповідними показниками виробів-еталонів або з базовими показниками стандартів (технічних умов).

Комплексний метод полягає  у визначенні узагальнюючого показника  рівня якості оцінюваного виробу. Переважно це інтегральний показник, який обчислюється шляхом зіставлення  корисного ефекту від споживання (експлуатації) певного виробу і  загальної величини витрат на його створення і використання. Часто  застосовують середньозважену арифметичну  оцінку.

Информация о работе Аналіз і оцінка економічної діяльності та управління якістю на ВАТ «Добромильський ДОК»