Аналіз і оцінка діяльності пенсійного фонду України

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Апреля 2014 в 19:57, практическая работа

Краткое описание

Організація фінансування пенсійних витрат для різних верств населення має важливе значення в структурі державних фінансів України. Система пенсійного обслуговування є складною і включає різні форми фінансування. Практика розвитку пенсійного забезпечення виявила доцільність використання обов’язкового і добровільного формування пенсійних фондів з метою забезпечення належної виплати допомоги громадянам у вигляді мінімальних доходів з виходом на пенсію.
Перехід на ринкову економіку зумовив трансформацію системи пенсійного забезпечення України від однорівневої моделі державного пенсійного страхування до трирівневої структури, яка включає реформовану солідарну систему, обов’язкову накопичувальну та систему добровільного недержавного пенсійного забезпечення.

Прикрепленные файлы: 1 файл

robota_1_oukap_o (2).docx

— 146.65 Кб (Скачать документ)

 

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Шосткинський інститут

Кафедра економіки підприємств

 

 

 

 

 

 

Звіт з практичної роботи

на тему «Аналіз і оцінка діяльності пенсійного фонду України»

 

 

 

Перевірив викладач:Пригара І .В.

 

Виконав студент:групи Е01

Усенов С. М.

 

 

 

 

 

Шостка 2013 рік

Зміст

 

 

Вступ

 

Організація фінансування пенсійних витрат для різних верств населення має важливе значення в структурі державних фінансів України. Система пенсійного обслуговування є складною і включає різні форми фінансування. Практика розвитку пенсійного забезпечення виявила доцільність використання обов’язкового і добровільного формування пенсійних фондів з метою забезпечення належної виплати допомоги громадянам у вигляді мінімальних доходів з виходом на пенсію.

Перехід на ринкову економіку зумовив трансформацію системи пенсійного забезпечення України від однорівневої моделі державного пенсійного страхування до трирівневої структури, яка включає реформовану солідарну систему, обов’язкову накопичувальну та систему добровільного недержавного пенсійного забезпечення.

Незважаючи на створення багаторівневої системи, пенсійне обслуговування в Україні головним чином здійснюється Пенсійним фондом України - самостійною державною установою, яка має статус цільового позабюджетного фонду. Така структура пенсійного обслуговування має сприяти забезпеченню обов’язкового прожиткового мінімуму всім пенсіонерам, а також запровадженню гарантованих механізмів, за допомогою яких громадяни можуть заощаджувати кошти на старість. Проте, в реальності забезпечення ефективної організації та взаємоузгодженості усіх рівнів пенсійної системи, яка відповідала б вимогам ринкової економіки є мабуть найбільш актуальним питанням, яке потребує негайного вирішення.

Метою роботи є дослідження ролі Пенсійного фонду України у системі державного пенсійного страхування, зокрема у фінансуванні допомоги і пенсій різним категоріям осіб.

Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання:

з’ясувати сутність та призначення Пенсійного фонду України;

розглянути особливості формування доходів та напрями використання видатків позабюджетного фонду;

обґрунтувати необхідність державного нагляду за діяльністю Пенсійного Фонду;

провести оцінку діяльності Пенсійного фонду на основі щорічних звітів про виконання затвердженого бюджету;

визначити значення Пенсійного фонду у подальшій реалізації основних напрямів здійснення пенсійної реформи;

виокремити пріоритети діяльності фонду щодо реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення на майбутній рік;

використати зарубіжний досвід функціонування пенсійних фондів.

Об’єкт дослідження - Пенсійний фонд України у системі державного пенсійного забезпечення.

Предмет дослідження - особливості функціонування Пенсійного фонду України.

Будемо використовувати такі методи дослідження, як аналітичний, статистичний, графічний та описовий.

 

Розділ 1. Теоретичні аспекти функціонування пенсійного фонду України

 

1.1 Сутність та призначення Пенсійного фонду України

 

З формуванням солідарної і обов’язкової системи пенсійного забезпечення в Україні виникла необхідність створення Пенсійного фонду України для виплати пенсій. Згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 р. № 1058 визначено, що пенсія - це щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого Законом пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або отримують члени її сім'ї у випадках, визначених Законом.

За Карліном М.І. Пенсійний фонд України - це центральний орган виконавчої влади, що здійснює управління фінансами пенсійного забезпечення та діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. За Романенком О.Р. Пенсійний фонд України визначається як такий, що надає страхові послуги у випадку постійної втрати працездатності. Пенсійний фонд функціонує як самостійна фінансова структура, його кошти не входять до державного бюджету і не можуть бути використані на інші цілі, крім виплати пенсій та допомоги.

Проте найповніше визначення міститься у ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, де Пенсійний фонд є органом, який здійснює керівництво та управління солідарною системою, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та підготовляє документи для її виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання, здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду, вирішує питання, пов'язані з веденням обліку пенсійних активів застрахованих осіб на накопичувальних пенсійних рахунках, здійснює адміністративне управління Накопичувальним фондом та інші функції, передбачені цим Законом і статутом Пенсійного фонду.

Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління фінансами пенсійного забезпечення, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Пенсійний фонд України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та Положенням про Пенсійний фонд України. Пенсійний фонд України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень Пенсійний фонд України організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією. Пенсійний фонд України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки (в тому числі валютний) в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Основними завданнями Пенсійного фонду України є:

участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування;

забезпечення збирання та акумулювання коштів, призначених для пенсійного забезпечення, повного і своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій та інших соціальних виплат, що здійснюються з коштів Пенсійного фонду України;

ефективне використання коштів Пенсійного фонду України, здійснення в межах своєї компетенції контрольних функцій, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів Пенсійного фонду України;

пенсійний фонд у державний

участь у фінансуванні державних, регіональних і обласних програм соціальної підтримки пенсіонерів, інвалідів, інших категорій населення та страхуванні здоров’я пенсіонерів через страхові компанії.

До функцій Пенсійного фонду можна віднести:

капіталізація коштів пенсійного фонду України, а також залучення до нього добровільних внесків (у тому числі валютних цінностей) фізичних і юридичних осіб;

контроль за участю податкових органів за своєчасним і повним надходженням у Пенсійний фонд страхових внесків, а також за правильною і раціональною витратою його коштів;

міждержавне і міжнародне співробітництво України із питань, що стосуються до компетенції Пенсійного фонду України, участь у розробці і реалізації у встановленому законом порядку міждержавних і міжнародних договорів і угод із питань пенсій та допомог;

здійснення фінансування витрат, пов’язаних з виплатою державних пенсій, допомоги та інших виплат, передбачений законодавством;

визначення порядку використання і забезпечення контролю за правильним витрачанням коштів Фонду;

участь у підготовці пропозицій до державних програм соціального розвитку та підвищення рівня народного добробуту;

інформування громадськості про свою діяльність (Рис.1.1).

 

 

Рис.1.1 Завдання та функції Пенсійного фонду України


Керівництво діяльністю Пенсійного фонду України здійснюється правлінням Пенсійного фонду України, чисельність і персональний склад якого затверджуються Кабінетом Міністрів України. Голова правління Пенсійного фонду України та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України в установленому порядку.

Правління Пенсійного фонду України:

1) визначає поточні та перспективні завдання Пенсійного фонду України;

2) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проект річного бюджету Пенсійного фонду України і звіт про його виконання;

3) у межах своєї компетенції приймає постанови, затверджує положення, інструкції та інші нормативно-правові акти Пенсійного фонду України;

4) заслуховує звіт про діяльність управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, розглядає результати перевірок і ревізій їх роботи;

5) затверджує положення про управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, про управління та відділи Пенсійного фонду України у районах, містах і районах у містах;

6) за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями призначає на посаду і звільняє з посади начальників управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

7) затверджує статути (положення) підприємств, установ і організацій, що перебувають в управлінні Пенсійного фонду України, контролює їх додержання;

8) приймає рішення з інших питань діяльності Пенсійного фонду України. Засідання правління Пенсійного фонду України скликаються в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал. Правління є правомочним приймати рішення за наявності на засіданні не менше двох третин його членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів правління.

Голова правління Пенсійного фонду України:

1) забезпечує виконання рішень правління Пенсійного фонду України;

2) розпоряджається в межах своєї компетенції коштами Пенсійного фонду України;

3) підписує документи від імені Пенсійного фонду України;

4) представляє Пенсійний фонд України в органах державної влади, об'єднаннях громадян, іноземних і міжнародних організаціях;

5) несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Пенсійний фонд України завдань;

6) здійснює розподіл обов'язків між заступниками Голови правління Пенсійного фонду України і визначає ступінь їх відповідальності, а також ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів центрального апарату Пенсійного фонду України;

7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату Пенсійного фонду України, заступників начальників управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

8) затверджує відповідно до бюджету Пенсійного фонду України штатні розписи та кошториси видатків на утримання управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Для розгляду пропозицій щодо реалізації основних завдань, обговорення найважливіших питань діяльності у Пенсійному фонді України можуть утворюватися наукова, методологічна, експертна ради та інші дорадчі та консультативні органи. Склад цих органів і положення про них затверджує Голова правління Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також управління та відділи Пенсійного фонду України у районах, містах і районах у містах (Див. рис.1.2).

 

 

Рис.1.2 Структура Пенсійного Фонду України

 

Структура центрального апарату Пенсійного фонду України має наступний вигляд:

І. Керівництво;

ІІ. Департамент пенсійного забезпечення;

ІІІ. Департамент надходження доходів;

IV. Департамент зведеного бюджету;

V. Департамент персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж;

VI. Департамент адміністративно-господарського забезпечення;

VII. Департамент кадрового забезпечення та організаційно-інформаційної роботи;

VII. Управління міжнародного співробітництва;

ІХ. Юридичне управління;

Х. Контрольно-ревізійне управління;

ХІ. Сектор контролю та перевірки виконання актів та доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України

ХІІ. Режимно-секретний сектор

ХІІІ. Помічник Голови правління

ХІV. Помічник першого заступника Голови правління

На основі Пенсійного фонду відбувається створення двох державних фондів. Один із них обслуговує солідарну пенсійну систему, а інший - систему накопичення. Солідарна пенсійна система - це організація забезпечення мінімальної та гарантованої пенсії, яка здійснюється державою. Шляхом обов’язкових відрахувань від заробітної плати громадян мобілізуються кошти до Пенсійного фонду України для фінансування пенсійних виплат. Пенсійні виплати - грошові виплати в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що здійснюються у вигляді пенсії, довічної пенсії або одноразової виплати (див. рис.1.3).

 

Рис.1.3 Склад пенсійної системи України

 

На відміну від солідарної системи пенсійного забезпечення, яка забезпечує лише мінімальні виплати пенсіонерам на рівні 30-35% середнього доходу працівника, система обов’язкового накопичення передбачає перерахування частини заробітної плати громадян в обов’язковому порядку до Пенсійного фонду для одержання пенсії понад мінімальну. При цьому такі внески здійснюються на індивідуальні ощадні рахунки платників і формують накопичувальний пенсійний фонд.

Накопичувальний пенсійний фонд - цільовий позабюджетний фонд, який створюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, акумулює страхові внески застрахованих осіб, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб, пенсійні активи якого використовуються для оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, а у випадках, передбачених Законом, членам їхніх сімей чи спадкоємцям та на інші цілі, передбачені Законом.

Информация о работе Аналіз і оцінка діяльності пенсійного фонду України