Аналіз інвестиційної діяльності підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Октября 2013 в 23:13, курсовая работа

Краткое описание

У сучасних ринкових умовах господарювання ді-яльність підприємств часто характеризується нестачею ресурсів для забезпе-чення виробничо-господарського процесу. Для подолання цього під-приємствам потрібно вести інвестиційну діяльність. Окрім таких об'єктивно необхідних явищ, які є наслідком дії негативних чинників як на рівні під-приємства, так і на рівні держави загалом, мотивами інвестиційної діяльності є підвищення конкурентоспроможності підприємства, що відбувається шляхом зростання вартості, освоєння нових ринків збуту, покращення іміджу тощо.

Содержание

ВСТУП3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА5
1.1. Економічна сутність інвестицій. Їхні види.
1.2. інвестиційні проекти та їх види
1.3. інвестиційні ресурси підприємства.
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (назва підприємства*)19
2.1. Загальна характеристика (назва підприємства*) аналіз структури інвестицій, які здійснюються підприємством
2.2. аналіз інвестиційних ресурсів підприємства; аналіз інвестиційних проектів, які реалізує підприємство.
Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності (назва підприємства*)21
2.3. Аналіз інвестиційної діяльності (назва підприємства*)23
РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (назва підприємства*)27
3.1. Факторний аналіз валового прибутку підприємства27
3.2. Вдосконалення управління інвестиційною діяльністю підприємства28
ВИСНОВКИ34
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ36
ДОДАТКИ

Прикрепленные файлы: 1 файл

план ивестирование.doc

— 331.50 Кб (Скачать документ)

Аналіз  інвестиційної діяльності підприємства (курсова)

Зміст

ВСТУП3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА5

1.1. Економічна  сутність інвестицій. Їхні види.

1.2. інвестиційні проекти та їх види

1.3. інвестиційні  ресурси підприємства.

 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (назва  підприємства*)19

2.1. Загальна  характеристика (назва підприємства*) аналіз структури інвестицій, які здійснюються підприємством

2.2. аналіз інвестиційних ресурсів підприємства; аналіз інвестиційних проектів, які реалізує підприємство.

Аналіз основних показників фінансово-господарської  діяльності (назва підприємства*)21

2.3. Аналіз інвестиційної  діяльності (назва підприємства*)23

РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ  ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (назва підприємства*)27

3.1. Факторний  аналіз валового прибутку підприємства27

3.2. Вдосконалення  управління інвестиційною діяльністю  підприємства28

ВИСНОВКИ34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ36

ДОДАТКИ

У сучасних ринкових умовах господарювання ді-яльність підприємств часто характеризується нестачею ресурсів для забезпе-чення виробничо-господарського процесу. Для подолання цього під-приємствам потрібно вести інвестиційну діяльність. Окрім таких об'єктивно необхідних явищ, які є наслідком дії негативних чинників як на рівні під-приємства, так і на рівні держави загалом, мотивами інвестиційної діяльності є підвищення конкурентоспроможності підприємства, що відбувається шляхом зростання вартості, освоєння нових ринків збуту, покращення іміджу тощо.

Отже, для підприємств  інвестиції створюють низку вигод: вони сприяють збільшенню доходів та прибутків, нормалізації фінансового  стану, активізації виробництва, впровадженню новітніх технологій та досягнень

НТП тощо [1]. Для економіки країни інвестиції також мають певні переваги. Вони пришвидшують розвиток ринку товарів та послуг, сприяють макроеко-номічній стабілізації, розвитку ринкової інфраструктури, дають змогу вирішувати багато соціально-економічних проблем. Для досягнення економічного зростання та інших переваг інвестиційної діяльності підприємствам потрібно забезпечити економічно обґрунтоване управління нею. З цією метою важливо дослідити поняття стратегії і тактики інвестиційної діяльності.

Аналіз останніх наукових досліджень

У Податковому кодексі України № 2755-VI від 02.12.2010 р. (на під-

ставі прийняття  якого припинена дія Закону "Про  оподаткування прибутку

підприємств") зазначено, що інвестиція – це господарська операція, яка пе-

редбачає придбання  основних фондів, нематеріальних активів, корпоратив-

них прав та цінних паперів в обмін на кошти або  майно [7]. Також у кодексі

здійснено поділ  інвестицій на капітальні, фінансові  та реінвестиції.

Отже, інвестиції – це вкладення коштів у об'єкти інвестування. Інвес-

тиційну діяльність можна розглядати у кількох аспектах: залежно від середо-

вища інвестиційну діяльність можна розглядати на макро- та мікрорівні; зва-

жаючи на методи створення капіталу (приросту вартості на мікрорівні інвес-

тиційної діяльності); залежно від об'єктів вкладення  капіталу та їх результа-

тивності. Незважаючи на те, що інвестиційна діяльність широко висвітлена в

економічній літературі та опрацьована вітчизняними та зарубіжними  автора-

ми, суперечливими  залишаються не лише поняття інвестицій, а і питання

стратегії і тактики інвестиційної діяльності.

 

Метою даної курсової роботи є дослідження  інвестиційної діяльності інвестиційної діяльності підприємства.

Завданнями роботи можна визначити  слідуючі: висвітлення економічної  сутності інвестиційної активності підприємств; визначення факторів, умов формування та методики оцінки інвестиційної привабливості підприємства; аналіз інвестиційної діяльності конкретного підприємства; обґрунтування пропозицій і рекомендацій по стимулюванню інвестиційної активності підприємств в Україні.

Об’єктом даної курсової роботи є процес інвестування як на загальнодержавному рівні так і на рівні підприємства.

Предметом даної роботи є закономірності впливу інвестиційної активності підприємств  на економічне зростання в Україні та особливості руху коштів на ВАТ “Турбоатом” у результаті інвестиційної діяльності.

 

Питання теорії і практики інвестицій, інвестиційної діяльності, формування джерел її фінансування та визначення напрямів інвестування вивчали зарубіжні вчені Г. Александер, Г. Бірман , Д. Бейлі, Л. Гітман , М. Джонк, Д. Норткотт, У. Шарп, С. Шмідт, М. Яхяєв та інші дослідники. Вагомий внесок у теорію інвестиційної діяльності, оцінки ефективності інвестицій та інвестиційної привабливості підприємств, а також в управління фінансовим забезпеченням інвестиційного про-цесу зробили вітчизняні науковці: І.О. Бланк, В.П. Галушко, О.І. Гуторов, М.С. Герасимчук, С.О. Гуткевич, Т.В. Майорова, А.С. Музиченко, Г.М. Підлісецький, А.А. Пересада, П.Т. Саблук, П.А. Стецюк, В.П. Савчук, В.Г. Федоренко, А.В. Чупіс та інші вчені-економісти. Але значна частина питань, що дасть змогу найбільш ефективно вкладати фінансові ресурси суб’єктів господарювання, ще залишається не розкритою, або потребує удосконалення.

Ефективна діяльність підприємств у перспективі, забезпечення високих темпів їх розвитку і зростання конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки залежить від рівня їх інвестиційної активності і діапазону інвестиційної діяльності. Однак залучення інвестицій не є єдиним показником ефективної перебудови економіки. Важливе значен-ня має раціональність використання залучених ресурсів. Відносини між суб’єктами інвестиційної діяльності вимагають глибоких теоретичних і практичних знань для ефективного здійснення різних видів інвестиційних ресурсів.

 

    1. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства

Розгляньте  теоретичні основи інвестиційної діяльності підприємства: інвестиції й їхні види; інвестиційні проекти та їх види; інвестиційні ресурси підприємства.

Зробіть аналіз структури інвестицій, які здійснюються підприємством; аналіз інвестиційних ресурсів підприємства; аналіз інвестиційних проектів, які реалізує підприємство.

 

На підставі проведеного аналізу запропонуйте заходи щодо вдосконалення інвестиційної  діяльності підприємства.

Розрахунки необхідно супроводжувати графічним матеріалом (графіками, діаграмами).

9.1. Аналіз інвестиційної  діяльності підприємства за даними  фінансової звітності

За реальних умов функціонування всі підприємства в тій чи іншій  мірі пов’язані зі здійсненням інвестиційної  діяльності. Згідно із Законом України «Про інвестиційну діяльність» інвестиціями вважають усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті чого створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.

Отже, під інвестиціями розуміють діяльність із вкладання грошових коштів на відносно тривалий час у виробничі проекти, цінні папери, нерухомість, статутні фонди інших підприємств, колекції, дорогоцінні метали та інші об’єкти, ринкова вартість яких постійно зростає і дає власникові дохід у вигляді відсотків, дивідендів, прибутків від перепродажу тощо. У загальному розумінні інвестиціями називають довгострокове вкладення коштів (на період понад 1 рік).

Актуальність інвестиційної активності підприємств в економічному аспекті полягає в тому, що в умовах розвитку ринкових відносин інвестування є не тільки джерелом одержання майбутніх вигод підприємствами, а й являється основним фактором зростання економіки країни в цілому.

Існують різні точки зору по визначенню інвестиційної діяльності підприємств. Ковалев В.В. вважав, що це цілеспрямований вклад на визначений термін капіталу в усіх його формах у різноманітні об'єкти (інструменти) для досягнення індивідуальних цілей інвесторів[13]. За Липсицом І.В. – це потік оплат і виплат (витрати), що починаються з виплат (витрат)[15]. Макконел К.Р. зазначав, що інвестиції – витрати на виробництво та накопичення засобів виробництва і зростання матеріальних запасів. Безумовно перелічені визначення є вірними, але вони не повною мірою висвітлюють сутність досліджуваного явища. Кожне з перелічених визначень носить в собі суб’єктивний характер. Тому для об’єктивного визначення потрібно об’єднати та знайти єдність у різноманітних трактуваннях.

Узагальнюючи думки багатьох дослідників, можна сказати, що інвестиційна діяльність підприємства - це багатоаспектні вкладення капіталу, що можуть реалізуватися у різних формах і характеризуватися різними особливостями. Також це об'єктивний процес, що має свою логіку, і розвивається відповідно до властивих йому закономірностей і відіграє важливу роль в господарській діяльності підприємства, оскільки по своїй економічній природі інвестиції являють собою відмову від сьогочасного споживання заради одержання прибутків у майбутньому.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основними класифікаційними ознаками інвестицій є: об`єкти вкладан-ня, характер участі в інвестуванні, мотиви й завдання здійснення , період ін-вестування, форма власності на інвестиційні ресурси, регіональна ознака, на-прямок дії тощо. Згідно із Закону України «Про інвестиційну діяльність» під інвестиційною діяльністю розуміється сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.

Дійсність інвестиційної  діяльності, як на мікро- так і на макрорівні , ви-значається ефективністю використання інвестиційних ресурсів. У цьому пла-ні вирішальне значення мають результати господарської діяльності інвести-ційних галузей. Їх технічний рівень, організація виробництва, здатність до засвоєння інновації здійснюють основний вплив на інвестиційний цикл, оку-пність і віддачу інвестиційних ресурсів.

 

За об’єктом вкладень інвестиції поділяються на фінансові  та реальні.

Фінансові інвестиції — це вкладення коштів у різноманітні фінансові інструменти, такі як цінні папери, депозити, цільові банківські вклади, паї, частки, вкладення в статутні фонди інших підприємств.

Реальні інвестиції — це вкладення коштів у матеріальні та нематеріальні активи. До матеріальних об’єктів інвестування належать: будинки, споруди, обладнання, дорогоцінні метали, колекції, інші товарно-матеріальні цінності. До цієї групи включають інвестиції у відтворення й приріст основних фондів, які здійснюються у формі капітальних вкладень.

Інвестиції в нематеріальні  активи включають вкладення в  патенти, ліцензії, «ноу-хау», в технічну, науково-практичну, технологічну та проектно-кошторисну документацію; у майнові права, що випливають з авторського права; в інтелектуальні цінності; у права користування землею, водою, ресурсами, спорудами, обладнанням (оренда); в інші майнові права. Із цієї групи інвестицій іноді виділяють інновації — вкладення у нововведення, а також інтелектуальну форму інвестування — вкладення у творчий потенціал суспільства. Інвестиційна діяльність підприємств регламентується чинним законодавством, згідно з яким у більшості країн суб’єкти господарювання можуть здійснювати як фінансові, так і реальні інвестиції.

Водночас у процесі  розвитку та становлення фондового  ринку менеджери вітчизняних  підприємств все більше уваги  приділяють саме фінансовій формі інвестування, у результаті чого формується портфель цінних паперів, тобто сукупність усіх придбаних підприємством цінних паперів, паїв та вкладень в інші компанії, які здійснено за рахунок коштів, що перебувають у розпорядженні підприємства, з метою отримання зиску у вигляді відсотків, дивідендів, прибутків від перепродажу та інших прямих і непрямих доходів. Перелік цінних паперів, що перебувають в обігу на конкретному ринку, регламентується чинним законодавством кожної країни, в Україні це — Закон «Про цінні папери та фондову біржу». Значна кількість цінних паперів в обігу, різноманітність їх характеристик, зокрема таких як дохідність і ризик, правила емісії, обігу й оподаткування, багатофункціональність портфеля цінних паперів значно ускладнюють процес його формування та управління ним.

Для зовнішніх щодо підприємства суб’єктів завдання аналізу полягає  в оцінці інвестиційної привабливості  цього підприємства. У такому разі об’єктом аналізу є насамперед реальні  інвестиції, що дає можливість зробити  прогнози щодо майбутньої діяльності підприємства. У процесі аналізу підприємства як об’єкта інвестування потенційних акціонерів (інвесторів) поряд з прибутковістю та рентабельністю інтересують і такі показники, як обсяги та ефективність капітальних вкладень, здійснюваних на підприємстві. Аналіз динаміки реальних інвестицій з урахуванням темпів інфляції дає змогу зробити висновки щодо інвестиційної активності підприємства. Аналіз структури інвестицій уможливлює оцінювання перспективності напрямів їх вкладення. Об’єктами такого аналізу можуть бути:

  • виробнича (галузева) структура капітальних вкладень підприємства, яка характеризує перспективи його майбутньої галузевої диверсифікації;
  • технологічна структура капітальних вкладень — співвідношення витрат на будівельно-монтажні роботи (пасивна частина капітальних вкладень) і на придбання обладнання, машин, інструментів (активна частина);
  • відтворювальна структура капітальних вкладень: співвідношення між вкладеннями в нове будівництво; у розширення діючих потужностей; у технічне переозброєння та реконструкцію.

Аналіз цих аспектів діяльності підприємства уможливлює оцінювання перспектив його розвитку та стабільності.

Для внутрішніх суб’єктів  аналізу найважливішим завданням  є обґрунтування та вибір найефективнішого напряму інвестування коштів. На початковому етапі аналізується доцільність вкладення коштів у реальні та фінансові інвестиції. Залежно від результатів аналізу вибирають один із напрямів проведення інвестиційних операцій або визначають оптимальне їх поєднання. Методика аналізу дохідності та ризику інвестиційних операцій залежить від специфіки об’єктів дослідження, тобто від того, виробничі це проекти, чи фінансові інструменти. Як правило, кожне завдання можна розв’язати кількома методами. Тому в процесі аналізу постає завдання вибору оптимального проекту з-поміж кількох можливих варіантів капітальних вкладень або вибору таких цінних паперів, які б найточніше відповідали потребам підприємства.

Информация о работе Аналіз інвестиційної діяльності підприємства