Формування та облік статутного капіталу на підприємствах різних форм власності

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Апреля 2013 в 14:34, реферат

Краткое описание

В умовах інтенсивного розвитку економіки існує багато різноманітних форм ведення підприємницької діяльності. Кожна з таких форм має бути достатньо забезпечена ресурсами для ефективного функціонування. Для цього, на перших етапах діяльності, вона має сформувати свій статутний капітал. Тому дослідження теми «Формування та облік статутного капіталу на підприємствах різних форм власності» є актуальним.

Содержание

Вступ
1 Розділ: Статутний капітал як джерело фінансування підприємств, його форми та розміри.
2 Розділ: Особливості формування та обліку статутного капіталу на підприємствах різних форм власності.
2.1. Формування та облік статутного капіталу державного підприємства.
2.2. Формування та облік статутного капіталу акціонерного товариства
2.3. Формування та облік статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю
2.4. Формування та облік статутного капіталу товариства з додатковою відповідальністю, повного та командитного товариств.
2.5. Формування та облік статутного капіталу приватного підприємства
Висновки
Список використаної літератури

Прикрепленные файлы: 1 файл

Реферат БО1.docx

— 45.99 Кб (Скачать документ)

Міністерство освіти і  науки, молоді та спорту України

ДВНЗ « Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

 

Кафедра обліку, аналізу  і аудиту в АПК

 

 

Реферат

на тему:

«Формування та облік  статутного капіталу на підприємствах  різних форм власності»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ-2012

Зміст роботи

 

 

 

Вступ

1 Розділ: Статутний капітал як джерело фінансування підприємств, його форми та розміри.

2 Розділ: Особливості формування та обліку статутного капіталу на підприємствах різних форм власності.

2.1. Формування  та облік статутного капіталу державного підприємства.

2.2. Формування та облік статутного капіталу акціонерного товариства

2.3.  Формування та облік статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю

2.4. Формування та облік статутного капіталу товариства з додатковою відповідальністю, повного та командитного товариств.

2.5. Формування та облік статутного капіталу приватного підприємства

Висновки 

Список використаної літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

В умовах інтенсивного розвитку економіки існує багато різноманітних форм ведення підприємницької діяльності. Кожна з таких форм має бути достатньо забезпечена ресурсами для ефективного функціонування. Для цього, на перших етапах діяльності, вона має сформувати свій статутний капітал. Тому дослідження теми «Формування та облік статутного капіталу на підприємствах різних форм власності» є актуальним.

Статутний капітал, за трактуванням П(С)БО 2 - зафіксована у установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємств. З правової точки зору статутний фонд підприємства - це виокремленні підприємству або залучені іншим законним способом фінансові ресурси, що закріплені за підприємством на правах власності або повного господарського ведення.

Статутний фонд підприємства в господарській практиці виконує  функції власного капіталу, але головними  можна вважати такі:

  • бути джерелом створення основних і оборотних коштів нового підприємства, необхідних для його функціонування;
  • бути стабільною гарантією мінімального розміру майна підприємства для кредиторів і інвесторів;
  • бути розрахунковою базою розподілу доходів власників підприємства.

Умови та мінімальний розмір статутного капіталу визначається згідно з Законом України «Про господарські товариства».

 

 

 

 

 

 

 

1 Розділ: Статутний  капітал як джерело фінансування  підприємств, його форми та  розміри.

Суб’єкти господарювання починають свою підприємницьку діяльність при первинному накопиченні власного капіталу для забезпечення господарської  діяльності.

Власний капітал — це загальна вартість активів підприємства (матеріальних цінностей, грошових коштів, фінансових інвестицій тощо), які належать йому на правах власності і використовуються в процесі виробничої та іншої  підприємницької діяльності. Власний  капітал має складну структуру, яка залежить від організаційно - правового статусу суб’єкта господарювання.

 Фінансово-господарська  діяльність підприємства будь-якої  організаційно-правової форми і  власності розпочинається з формування  статутного капіталу.

Статутний капітал (статутний фонд) - це виділені підприємству або залучені ним на засадах, визначеним законодавством, фінансові ресурси у вигляді грошових коштів або вкладень у майно, матеріальні цінності, нематеріальні активи, цінні папери, що закріплені за підприємством на праві власності або повного господарського відання. За рахунок статутного капіталу підприємство формує свої власні (основні та оборотні) кошти.

 Порядок і джерела  формування статутних капіталів  залежить від типу підприємства  і форми власності, на базі  якого воно функціонує. В Україні  права підприємств різних форм  власності та типів закріплені  у чинному законодавстві, зокрема  в законах України “Про власність”, “Про підприємство в Україні”, “Про господарські товариства”. 

 Розмір статутного  капіталу підприємства в значній  мірі визначає масштаби його  виробничо-господарської діяльності, хоч, природно, не існує прямого  зв’язку між розмірами статутних  капіталів підприємств різних  галузей і обсягом виробництва  товарів та послуг на них,  бо останнє визначається ще  й такими факторами, як попит,  пропозиція і ціна на товари  та послуги, розмір залучених  кредитів та інших позикових  фінансових ресурсів. У певній  мірі розмір статутного капіталу  впливає на можливості зовнішнього  фінансування, ділову репутацію  підприємства.

 Початковий розмір  статутного капіталу підприємства  фіксується в статуті або установчому  договорі, які в обов’язковому  порядку подаються до органів  влади під час державної реєстрації  підприємства. Контролюючі державні  органи (фінансові, податкові), а  також банки у взаємовідносинах  постійно слідкують за розміром  статутного капіталу кожного  підприємства і за тим, щоб  він був відповідним чином  оплачений: адже замало лише  задекларувати в статуті певний  розмір статутного капіталу, треба  вжити заходи до того, щоб кошти  (або майно, нематеріальні активи) надійшли в розпорядження підприємства реально від усіх юридичних і фізичних осіб, що мають частки в статутному капіталі та є його власниками.

Статутний капітал, за трактуванням П(С)БО 2 - це зафіксована у установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємств. Статутний  капітал відображає двоїстість відносин власності та характеризує як фонд власних коштів підприємства як юридичної  особи, так і фонд вкладів акціонерів, інших учасників у майно підприємства, тобто їх власність. Кожен учасник  несе відповідальність за результати господарської та фінансової діяльності лише в межах свого внеску в  колективну власність підприємства.

Порядок формування та зміни  статутного капіталу залежить від форми  та виду діяльності підприємства. Найбільш розповсюдженою формою підприємницької  діяльності є господарські товариства, які утворюються та діють відповідно до Закону України „Про господарські товариства” N 3326-VI, зі змінами та доповненнями від 12 травня 2011.

Всі зміни статутного капіталу повинні бути документально оформлені (табл.1.1).

Таблиця 1.1

Документування  операцій з руху статутного капіталу

Рух статутного капіталу

Документи, що підтверджують  рух

Створення статутного капіталу

Інвентаризаційні описи, накладні, ПКО, акти приймання-передачі та оцінки

Збільшення статутного капіталу

Рішення власника, розрахунок бухгалтерії

Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків учасників

Статут підприємства, накладні, акти передачі та оцінки, ПКО

Повернення часток учасників  у випадку їх виходу зі складу товариства

Рішення власника, накладні, акти передачі, ВКО

Покриття збитків за рішенням власників за рахунок статутного капіталу

Рішення власника, розрахунок бухгалтерії

Повернення часток учасникам  при ліквідації товариства

Рішення ліквідаційної комісії, накладні, акти передачі, ВКО


 

Важливим елементом статутних  документів є інформація про розмір та порядок утворення статутного капіталу. Розмір статутного капіталу підприємства визначається його зареєстрованим статутом та складається з внесків  його учасників.

Оцінка внесків в статутний  капітал здійснюється в грошовому  еквіваленті за сумісною згодою учасників  відповідно до статутних документів.

Внески засновників можуть бути в таких формах:

  • майно та матеріали (обладнання, будівлі та матеріальні цінності);
  • цінні папери (акції, облігації та інші);
  • права на володіння природними ресурсами;
  • права на володіння майном (будівлями, обладнанням);
  • права на використання об’єктів інтелектуальної власності;
  • грошові кошти.

Матеріальні цінності, що вносяться  до статутного капіталу, оцінюються за первинними документами, що підтверджують  їх вартість. Майно, що вноситься до статутного капталу без підтвердження  первинними документами, оцінюються на підставі протоколу зборів засновників.

Якщо внеском до статутного капіталу виступає майно в натуральній  формі, воно відображається в бухгалтерському  обліку сумою, що включає його вартість, визначену в зазначеному вище порядку, та всі витрати на доставку, монтаж, установку та державну реєстрацію.

Права на користування природними ресурсами, а також майнові права, внесені засновниками до статутного капіталу, відображаються в бухгалтерському  обліку та балансі за первинною вартістю, розрахованою у визначеному порядку.

Засновницькі внески до статутного капіталу відображаються у бухгалтерському  обліку відповідно до їх надходження. В засновницьких документах повинні  бути обумовлені строки формування статутного капіталу. Як правило, строк формування статутного капіталу — один рік.

Статутний капітал відображається на рахунку 40 „Статутний капітал”, де обліковується стан та рух статутного капіталу підприємства. При перевірці  треба мати на увазі, що величина статутного капіталу відповідає розміру, зареєстрованому  в статутних документах як вартість вкладів (часток, акцій за номінальною  вартістю, пайових внесків) засновників (учасників) підприємства. Повнота внесення вкладів засновників контролюється  шляхом порівняння його розміру (по кредиту  рахунку 40) з величиною заборгованості власників (учасників) по внесках до статутного капіталу (рахунок 46 „Несплачений капітал”). Відповідно до порядку, після  державної реєстрації статутний  капітал в сумі, зафіксованій в Статуті, відображається по кредиту рахунку 40 в кореспонденції з рахунком 46.

 Законодавство України  передбачає мінімальні розміри  статутних капіталів, нижче яких  державна реєстрація підприємства  не допускається. Ці мінімальні  розміри не є сталими. У зв’язку  з інфляційними явищами в економіці  нерідко змінюються в законодавчому  порядку. 

 Розмір статутного  капіталу підприємства в процесі  його господарської діяльності  також змінюється, при цьому всі  зміни розміру статутних капіталів  на державних підприємствах у  бухгалтерському обліку знаходять  відображення безпосередньо на  однойменному рахунку, в той  час як на малих підприємствах,  у господарських товариствах,  підприємствах з іноземними інвестиціями  вони знаходять відображення  лише після відповідної державної  перереєстрації зміни розміру  статутного капіталу. змінюються  в законодавчому порядку. 

 Додаткові кошти державному  підприємництву на збільшення  обсягу виробництва можуть бути  виділені з державного бюджету  або за рахунок перерозподілу  коштів інших підприємств даної  галузі. Акціонерне підприємство  може випустити акції, товариство  з обмеженою відповідальністю  і інші господарські товариства  – збільшити суми внесків усіх  учасників до статутного капіталу  підприємства. Незалежно від типу  підприємства і форми власності  статутний капітал може зрости  за рахунок: 

  • безпосереднього приєднання до нього частини одержаного прибутку на приріст власних фінансових ресурсів;
  • введення в дію об’єктів капітальних вкладень за рахунок власних коштів;
  • індексації основних засобів у зв’язку з інфляцією, а згідно з діючим законодавством збільшує балансовий прибуток підприємства, який спрямовується на капітальні вкладення;
  • до оцінки оборотних засобів.

На державних підприємствах  сума статутного капіталу може зменшуватися при реалізації об’єктів 2-ї і 3-ї  груп основних засобів. (табл.1.2)

 

Таблиця 1.2

Розмір статутного капіталу господарських товариств

Суб’єкти господарської  діяльності

Розмір статутного капіталу

Акціонерне товариство  

Статутний капітал не може бути менше 1250 мінімальних заробітних плат (виходячи з розміру заробітної плати на момент створення товариства). Засновники акціонерного товариства можуть мати акції товариства на суму не менше 25% і строком не менше двох років.

Товариство з обмеженою  відповідальністю

Розмір статутного капіталу не може бути менший суми, еквівалентній 100 мінімальним заробітним платам

Товариство з додатковою відповідальністю

Статутний капітал розділено  на частки, передбачені статутними документами.

Повне товариство

Конкретний розмір статутного капіталу не встановлено.

Інвестиційна компанія

Статутний капітал повинен  бути не менше 2 тис. мінімальних заробітних плат.

Підприємства з іноземними інвестиціями

Іноземна інвестиція в  статутному капіталі повинна складати не менше 10%.

Информация о работе Формування та облік статутного капіталу на підприємствах різних форм власності