А. М. Горький атындағы мектеп-лицейі мемлекеттік мекемесінің

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2013 в 06:50, реферат

Краткое описание

Мемлекеттік мекеменің құрылтайшысы - Түпқараған ауданы әкімдігі
мемлекеттік мекеменің басқару органы, сондай-ақ оған қатысты субьектілік қызметінің мемлекеттік меншік құқығын жүзеге асыратын (бұдан кейін өкілетті орган) «Түпқараған аудандық білім beru бөлімі» мемлекеттік мекемесі болып табылады.

Прикрепленные файлы: 1 файл

УСТАВ Горького.doc

— 232.00 Кб (Скачать документ)

 

 

 

 

 

VIII. А. М. Горький атындағы мектеп-лицейі мемлекеттік мекемесінің қаржылық және шаруашылық қызметі

 

8.1. Мемлекеттік мекеме оралымды басқару құқығында, оның активтерінен құралатын, құны мемлекеттік мекеменің балансында көрсетілетін оқшауланған мүлкі болады.

8.2.Мемлекеттік мекемеге бекітілген мүлік аудандық коммуналдық меншікке жатады.

8.3. Мемлекеттік мекемені қаржыландыру тек қана мемлекеттік бюджет есебінен жүзеге асырылады.                                                                            

8.4. Мектеп-лицейдің  қаржылары  төменгі есептен жинақталады:

  • білім беруді дамытуға бөлінетін мемлекеттік қосымша қаржыдан;
  • педагогикалық ғылымға бөлінетін қаржыдан;
  • министрліктер, ведомстволар, мекемелер, түрлі қоғамдық қорлар мен ұйымдармен бөлінетін қаржыдан;
  • мемлекеттік биліктің жергілікті органдарымен білім беруді дамытуға бөлінетін қосымша қаржыдан;
  • мектеп-лицейдің білім беру саласындағы қосымша қызметі үшін төленетін ақысынан;
  • бюджеттен тыс қаржыдан, сондай-ақ кәсіпорындар мен мекемелердің, жеке тұлғалар, ата-аналар, және басқа да азаматтардың ерікті аударымдарынан;
  • заңнамада рұқсат етілген ақылы қызмет көрсету мен қызметтің басқа түрлері үшін түскен қаржыдан.

8.5. Мемлекеттік мекеме  бухгалтерлік есеп жүргізеді және заңнамаға сәйкес есеп береді.

8.6. Мұғалімдердің нормативті  оқу жүктемесі Қазақстан Республикасының  нормативті құжаттарымен анықталады.

8.7. Мектеп-лицейдің қаржылық-шаруашылық  қызметі Қазақстан Республикасы  Заңымен өкілетті органның тексеруінен өте алады.

 

 

ІХ. А. М. Горький атындағы мектеп-лицейі мемлекеттік мекемесінің халықаралық қызметі

 

9.1. Мектеп-лицей бекітілген  тәртіп негізінде халықаралық  қызметті іске асыруға құқылы.

 

 

 

 

 

 

 

Х. А. М. Горький атындағы мектеп-лицейі мемлекеттік мекемесінің қызметін тоқтатуы

 

10.1. Мекемені құру, қайта  ұйымдастыру және тарату Қазақстан  Республикасының заңнамасына сәйкес  жүзеге асырылады. 

10.2. Мемлекеттік мекемені қайта  ұйымдастыру жағдайында оның  мүлкі, құқығы мен міндеттері  мемлекеттік мекеменің заңды ізбасарына өкілетті орган белгілеген тәртіп негізінде көшіріледі.                                                                                                                 

10.3. Таралылған мекеменің кредиторлардың  заңды талаптарын қанағаттандырудан қалған мүлкі мен қаржысына өкілетті орган иелік етеді.

10.4. Мемлекеттік мекемені тарату  мемлекеттік тіркеудің тіркемесіне  жазба енгізген сәттен бастап  аяқталады.

 

 

                                                                                                                              

                 ХІ. А. М. Горький атындағы мектеп-лицейі мемлекеттік мекемесі Жарғысын өзгерту және толықтыру енгізу тәртібі                      

 

 

11.1. Мектеп-лицей Жарғысы  өзгертілуі және аудандық білім бөлімімен бекітілуі мүмкін, одан кейін Жарғының жаңа мәтіні Түпқараған аудандық Әділет басқармасынан тіркеуден өтуі тиіс.

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

                                                                             Утверждено

                                                                              Постановлением Акимата

Тупкараганского района

                                                                                   «10» февраля 2012г. №74

                                               

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ

 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

 

 ШКОЛА-ЛИЦЕЙ     ИМЕНИ А.М.ГОРЬКОГО

 

 

 

Организационно-правовая

 форма:                                                      государственное учреждение

 

Форма собственности:                             государственная

 

Учредитель:                                              Акимат Тупкараганского района

 

Место нахождения:                                 130502, Республика Казахстан,  

                                                                   Мангистауская область,

                                                                  Тупкараганский район,

                                                                   пос. Баутино,

                                                                    ул. Куржиманулы

 

 

 

 

 

 

                                             г. Форт-Шевченко, 2012 год

 

I. Общие положения

 

1.1. Государственное учреждение  школа-лицей является некоммерческой организацией, обладающей статусом юридического лица, созданной для осуществления учебно-воспитательных функций в организационно-правовой форме учреждения.

 

1.2. Государственное учреждение  создано путем перерегистрации и является правопреемником учреждения школа-лицей решением  Акимата Тупкараганского района от  26.05.2008 г.  №  267

 

1.3. Учредителем государственного  учреждения является Акимат Тупкараганского района.

Органом государственного управления государственным учреждением, а также органом, осуществляющим по отношению к нему функции субъекта права государственной собственности (далее уполномоченный орган), является Тупкараганский районный Отдел Образования.

 

1.4. Полное наименование государственного учреждения:

«А.М.Горький атындағы мектеп-лицейі» мемлекеттік мекемесі.

Государственное учреждение «Школа-лицей имени А.М.Горького»

 

1.5. Место нахождения государственного учреждения:

 

 130502, Республика Казахстан,

 Мангистауская область,

 Тупкараганский район,

 Пос. Баутино, ул. Куржиманулы

 Тел./ факс: 8 (72398) 24-5-27

 Электронный адрес: shkolaGorkogo@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Юридический статус государственного учреждения

школа-лицей им. А.М.Горького

 

2.1. Государственное учреждение  приобретает права юридического  лица с момента его государственной регистрации.

 

2.2. Государственное учреждение  имеет самостоятельный баланс, счет  в банках в соответствии с  законодательством, бланки, печати  и штампы со своим наименованием  на государственном языке.

 

2.3. Государственное учреждение  не может создавать, а также выступать учредителем (участником) другого юридического лица, за исключением тех учреждений, которым в установленном порядке передано право владения, пользования, распоряжения государственной собственностью.

 

2.4. Государственное учреждение  отвечает по своим обязательствам, находящимися в его распоряжении деньгами. При недостаточности у учреждения денег ответственность по его обязательствам в пределах утвержденной сметы несет отдел образования.

 

2.5. Гражданско-правовые  сделки, заключаемые государственным учреждением, подлежат регистрации в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

По договорным обязательствам ответственность государственного учреждения наступает в пределах утвержденной сметы на содержание в  соответствии с законодательством.

 

2.6. Государственное учреждение  проходит лицензирование, аттестацию  и государственную аккредитацию  в порядке, установленном Законом  РК «Об образовании».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Цель и виды деятельности государственного учреждения

школа-лицей им. А.М.Горького

 

Школа-лицей  – среднее общеобразовательное  учебное заведение, реализующее  общеобразовательные учебные программы  начального, основного среднего, общего среднего и по естественно-математическим профилям общего  среднего  образования  в соответствии со склонностями и способностями учащихся, а также учебные программы дополнительного образования обучающихся.

Деятельность  школы-лицея регулируется Типовыми правилами деятельности организации  образования, реализующими образовательные программы среднего общего образования, Правилами о порядке организации деятельности лицеев в Республике Казахстан и другими нормативными актами и настоящим Уставом.

 Обучение  в школе-лицее ведется на казахском  и русском языках.

 

3.1. Целью деятельности школы-лицея является оказание учебно-образовательных услуг, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об образовании» и Уставом школы-лицея, а также:

1) создание оптимальных условий для освоения образовательных программ учащихся;

2) подготовка учащихся по дисциплинам, ориентированным на профессиональное обучение;

3) ориентация учащихся на получение высшего образования соответствующего профиля;

4) формирование интеллектуальной личности с высоким уровнем культуры, адаптированной к жизни в обществе, готовой к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ;

5) развитие творческих, духовных и физических возможностей  личности, формирование прочных основ направленности и здорового образа жизни, обогащение интеллекта путем создания условий для развития индивидуальности;

6) воспитание гражданственности и патриотизма, любви к своей Родине – Республике Казахстан, уважения к государственным символам, почитания народных традиций, воспитание толерантности, нетерпимости к


Информация о работе А. М. Горький атындағы мектеп-лицейі мемлекеттік мекемесінің