Аналіз структури капіталу і фінансового ризику

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2013 в 23:44, контрольная работа

Краткое описание

Основними методами аналізу капіталу є вертикальний і горизонтальний методи, які застосовуються до аналізу балансу, а також метод фінансових коефіцієнтів. Основні питання, які необхідно з’ясувати при аналізі капіталу підприємства:
1. Загальна оцінка структури капіталу.
2. Аналіз складу і динаміки позикових коштів.
3. Аналіз джерел капіталу підприємства.
4. Аналіз основних коефіцієнтів, що характеризують стан капіталу підприємства.

Прикрепленные файлы: 1 файл

варіант 16.doc

— 73.50 Кб (Скачать документ)

Варіант № 16

 

    1. Аналіз структури капіталу і фінансового ризику.

 

Основними методами аналізу  капіталу є вертикальний і горизонтальний методи, які застосовуються до аналізу  балансу, а також метод фінансових коефіцієнтів.

Основні питання, які  необхідно з’ясувати при аналізі капіталу підприємства:

1. Загальна оцінка  структури капіталу.

2. Аналіз складу і  динаміки позикових коштів.

3. Аналіз джерел капіталу  підприємства.

4. Аналіз основних  коефіцієнтів, що характеризують  стан капіталу підприємства.

 

Аналіз структури капіталу підприємства. Аналіз динаміки капіталу підприємства.

 

Структура пасивів балансу

 

При аналізі джерел формування майна підприємства повинні бути розглянуті абсолютні і відносні зміни у власних і позикових  коштах підприємства.

При цьому необхідно визначити:

1) Які кошти (власні чи позикові) є основним джерелом формування сукупних активів підприємства ?

2) Як змінюється власний капітал (фактичний, за мінусом збитків і заборгованості засновників) і його частка у балансі підприємства за період, що аналізується?

- Збільшення сприяє росту фінансової стійкості підприємства.

- Зниження сприяє зниженню фінансової стійкості підприємства.

3) Як змінилася частка позикових засобів у сукупних джерелах утворення активів, про що це свідчить?

- збільшилася, що може свідчити про посилення фінансової нестійкості підприємства і підвищенні ступеня його фінансових ризиків.

- зменшилася, що може свідчити про підвищення фінансової незалежності підприємства.

- не змінилася.

4) Про що може свідчити скорочення (збільшення) величини резервів, фондів і прибутку підприємства?

- У цілому, збільшення резервів, фондів і нерозподіленого прибутку може бути результатом ефективної роботи підприємства.

- У цілому, скорочення резервів, фондів і нерозподіленого прибутку може свідчити про падіння ділової активності підприємства.

Аналіз структури фінансових зобов'язань дає відповідь на питання чи підвищився/знизився ризик втрати фінансової стійкості підприємства.

Перевага короткострокових джерел у структурі позикових  засобів є негативним фактом, що характеризує погіршення структури балансу і підвищення ризику втрати фінансової стійкості.

Перевага довгострокових джерел у структурі позикових  засобів є позитивним фактом, що характеризує поліпшення структури  балансу і зменшення ризику утрати фінансової стійкості.

5)Як змінилися за аналізований період короткострокові зобов'язання перед бюджетом, перед постачальниками і підрядниками, з оплати праці, зі страхування, з векселів виданих, із внутрішніх розрахунків, з одержаних авансів?

- Збільшення суми отриманих авансів може бути позитивним моментом.

- Зменшення суми отриманих авансів може бути негативним моментом.

6) Які види короткострокової заборгованості в аналізованому періоді характеризуються найбільшими темпами росту?

Негативним моментом є висока частка заборгованості (більш 60 %) перед бюджетом, оскільки затримки відповідних платежів викликають нарахування пенею, процентні ставки по який досить високі. Крім того, підвищується імовірність банкрутства. Негативним моментом є висока частка (більш 60%) заборгованості перед позабюджетними фондами.

 

 Класифікація показників, що характеризують стан використання  капіталу підприємства.

 

Для аналізу капіталу підприємства можуть застосовуватися  фінансові коефіцієнти, які належать до таких груп коефіцієнтів:

 

І фінансової стійкості:

- коефіцієнта фінансової незалежності (автономії);

- коефіцієнта концентрації позикового капіталу;

- коефіцієнта фінансування;

- коефіцієнта фінансового левериджу.

 

ІІ ділової активності (оборотності):

- коефіцієнта оборотності власного капіталу;

 

ІІІ рентабельності:

- коефіцієнта рентабельності власного капіталу.

 

 Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) розраховується як  відношення власного капіталу  підприємства до підсумку балансу  підприємства і показує питому  вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.

Частина власного капіталу в загальній  сумі фінансових ресурсів повинна бути не меншою 50%, тобто коефіцієнт незалежності >= 0,5.

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу - розраховується як відношення позикового капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому позикового капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.

Коефіцієнт фінансування розраховується як співвідношення залучених та власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених засобів.

Коефіцієнт фінансування повинен  бути меншим 1,0.

Коефіцієнт фінансового левериджу розраховується як співвідношення довгострокового позикового капіталу і власного капіталу.

Показник фінансового левериджу характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов'язань.

Коефіцієнт відношення основних засобів  до власних коштів.

Характеризує наскільки основні  засоби забезпечені власними джерелами  фінансування.

Коефіцієнт структури  позикового капіталу – розраховується як відношення короткострокових зобов’язань до всього позикового капіталу.

Характеризує частку короткострокових зобов’язань у структурі позикового капіталу.

Коефіцієнт оборотності  власного капіталу розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини власного капіталу підприємства і показує ефективність використання власного капіталу підприємства.

Рентабельність власного капіталу розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості власного капіталу і характеризує ефективність вкладення коштів до даного підприємства.

 

 

 

Основні напрямки поліпшення використання капіталу підприємства та оптимізації джерел його формування.

 

 Одним з основних  напрямів поліпшення використання  капіталу підприємства є, перш  за все, забезпечення максимального  обсягу залучення власних фінансових  ресурсів за рахунок внутрішніх джерел: чистого прибутку і амортизаційних відрахувань.

Збільшення чистого прибутку можливе за рахунок підвищення ефективності використання власного капіталу – збільшення оборотності та підвищення рентабельності власного капіталу.

Збільшення обсягів  фінансування за рахунок амортизаційних відрахувань можливе шляхом застосування прискореної амортизації основних засобів.

Залучення капіталу за рахунок  зовнішніх джерел (випуск акцій для  залучення власного капіталу чи випуск облігацій або залучення довгострокового  банківського кредиту) повинен проводитися  з урахуванням вартості залученого капіталу.

Підприємство повинне  відслідковувати середньозважену  вартість капталу (середньозважена вартість капіталу визначається як сума добутків капіталу кожного виду на вартість капіталу цього виду) і не допускати значного його росту. Критерієм є перевищення рентабельності власного капіталу, рентабельності інвестицій над середньозваженою вартістю капіталу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Практичне завдання:

Провести аналіз прогнозного впливу фінансового левериджу на діяльність підприємства:

№ рядка

Показники й алгоритми їхніх розрахунків

Варіанти структур капіталу

I

II

III

1

Сума функціонуючого капіталу в прогнозному періоді, тис. грн.

12000

10000

15000

2

Сума власного капіталу, тис. грн.

8000

15000

10000

3

Сума позикового капіталу, тис. грн.

4000

-

8000

4

Сума прибутку,  тис. грн.

2000

2000

3000

5

Рівень прибутковості  активів,   %

0,24

0,24

0,24

6

Рівень відсотків за кредит,  %

0,24

0,16

0,14

7

Сума відсотків за кредит, тис. грн.

960,0

-

1120,0

8

Сума прибутку за вирахуванням суми відсотків за кредит,  тис. грн.

1040

2000

1880

9

Рівень податку на прибуток,   %

0,25

0,25

0,25

10

Сума податку на прибуток,  тис. грн.

260,0

500,0

470,0

11

Сума прибутку за вирахуванням

податку,    тис. грн.

780,0

1500,0

1410,0

12

Коефіцієнт прибутковості  власного капіталу,   %

0,097

0,1

0,14

13

Вплив фінансового левериджа,   %

0,0

-

0,08


 

Пояснити в чому полягає ефект  фінансового левериджу.

 

Розв’язання:

 

  1. Знаходимо суму відсотків за кредит, тис.грн.:

 

Сума відсотків за кредит =Сума позикового капіталу * Рівень відсотків за кредит

 

І  = 4000*0,24=960,0

ІІ = −

ІІІ = 8000*0,14=1120,0

 

  1. Знаходимо суму прибутку за вирахуванням суми відсотків за кредит,  тис. грн.:

 

Сума прибутку − Сума відсотків за кредит

 

І  = 2000−960 = 1040,0

ІІ = 2000,0

ІІІ = 3000−1120=1880,0

 

  1. Знаходимо суму податку на прибуток, тис. грн.:

 

Сума прибутку за вирахуванням суми відсотків за кредит * Рівень податку на прибуток

 

І  = 1040*0,25 =260,0

ІІ = 2000*0,25=500,0

ІІІ = 1880*0,25=470,0

 

  1. Знаходимо суму прибутку за вирахуванням податку,    тис. грн.:

 

Сума прибутку за вирахуванням суми відсотків за кредит − Сума податку на прибуток

 

І  = 1040-260 =780,0

ІІ = 2000-500=1500,0

ІІІ = 1880-470=1410,0

 

  1. Знаходимо коефіцієнт прибутковості власного капіталу,   % :

 

суму прибутку за вирахуванням податку/ Сума власного капіталу

 

І  = 780,0 /8000=0,097

ІІ = 1500,0/15000=0,1

ІІІ = 1410,0/10000=0,14

 

  1. Знаходимо вплив фінансового левериджу, %:

 

Розглянувши приведені  дані, можна побачити:

 

І  = вплив фінансового  левериджу складає 0,0

       [(1-0,25)*(0,24-0,24)*4000/8000]

ІІ = вплив фінансового  левериджу відсутній, оскільки підприємство не          використовую позиковий капітал.

ІІІ = вплив фінансового  левериджу складає 0,08

        [(1-0,25)*(0,24-0,14)*8000/10000]

 

Висновок : Із результатів наведених  розрахунків ми бачимо,що чим вища питома вага позикового капіталу у загальній сумі капіталу,який використовує підприємство, тим кращий рівень прибутку отримує підприємство на власний капітал. 

 

 

 


Информация о работе Аналіз структури капіталу і фінансового ризику