Аналіз господарської діяльності підприємства ВАТ “Ренійський м’ясокомбінат

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Ноября 2013 в 01:28, контрольная работа

Краткое описание

Завданням розрахунково-графічної роботи є дослідження господарської діяльності підприємства за такими основними напрямами: аналіз необоротних активів, аналіз ефективності використання трудових ресурсів, загальна оцінка фінансового стану, аналіз фінансової стійкості, аналіз ліквідності та платоспроможності, аналіз ділової активності та аналіз прибутковості підприємства.

Содержание

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА
2.1 Характеристика господарської діяльності ВАТ “Ренійський м’ясокомбінат”
2.2 Аналіз необоротних активів ВАТ “Ренійський м’ясокомбінат”
2.3 Аналіз ефективності використання трудових ресурсів ВАТ “Ренійський м’ясокомбінат”
2.4 Аналіз використання матеріальних ресурсів ВАТ “Ренійський м’ясокомбінат”
2.5 Загальна оцінка фінансового стану ВАТ “Ренійський м’ясокомбінат”
2.6 Аналіз фінансової стійкості ВАТ “Ренійський м’ясокомбінат”
2.7 Аналіз ліквідності та платоспроможності ВАТ “Ренійський м’ясокомбінат”
2.8 Аналіз ділової активності ВАТ “Ренійський м’ясокомбінат”
2.9 Аналіз прибутковості ВАТ “Ренійський м’ясокомбінат”
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Прикрепленные файлы: 1 файл

робота.doc

— 411.00 Кб (Скачать документ)

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунково-графічна робота

з дисципліни “Аналіз  господарської діяльності підприємства”

Варіант №57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів — 2012

ЗМІСТ

 

стор.

ВСТУП

4

РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИЧНА  ЧАСТИНА

5

РОЗДІЛ 2.

РОЗРАХУНКОВА  ЧАСТИНА

8

2.1

Характеристика  господарської діяльності ВАТ “Ренійський м’ясокомбінат”

8

2.2

Аналіз необоротних  активів ВАТ “Ренійський м’ясокомбінат”

10

2.3

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів ВАТ “Ренійський м’ясокомбінат”

13

2.4

Аналіз використання матеріальних ресурсів ВАТ “Ренійський м’ясокомбінат”

14

2.5

Загальна оцінка фінансового стану ВАТ “Ренійський м’ясокомбінат”

15

2.6

Аналіз фінансової стійкості ВАТ “Ренійський м’ясокомбінат”

18

2.7

Аналіз ліквідності  та платоспроможності ВАТ “Ренійський  м’ясокомбінат”

21

2.8

Аналіз ділової  активності ВАТ “Ренійський м’ясокомбінат”

22

2.9

Аналіз прибутковості  ВАТ “Ренійський м’ясокомбінат”

25

ВИСНОВКИ

28

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

29


 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Основною метою  розрахунково-графічної роботи є  вміння застосувати набуті теоретичні знання з дисципліни “Аналіз господарської діяльності підприємства” на практиці проведення аналізу господарської діяльності конкретного підприємства.

Завданням розрахунково-графічної  роботи є дослідження господарської  діяльності підприємства за такими основними напрямами: аналіз необоротних активів, аналіз ефективності використання трудових ресурсів, загальна оцінка фінансового стану, аналіз фінансової стійкості, аналіз ліквідності та платоспроможності, аналіз ділової активності та аналіз прибутковості підприємства.

Об`єктом аналізу  є господарська діяльність ВАТ “Ренійський м’ясокомбінат”.

Розрахунково-графічна робота складається з двох розділів. У першому розділі описуватиметься теоретичне питання. У другому розділі буде проводитись аналіз господарської діяльності підприємства за вище вказаними основними напрямами.

Джерелом інформації для виконання розрахунково-графічної  роботи є основні форми фінансової звітності даного підприємства. Поданий  перелік літератури дає змогу  детально опрацювати теоретичне питання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Групування  активів підприємства за рівнем їх ліквідності та пасивів за термінами  погашення

Одним із етапів аналізу фінансового стану підприємства є оцінка ліквідності та платоспроможності.

Платоспроможність – можливість підприємства своєчасно  задовольнити платіжні зобов’язання. Ліквідність – здатність підприємства перетворити свої активи в грошові  кошти для покриття боргових зобов’язань. Поняття “платоспроможність” і “ліквідність” взаємопов’язані. Від рівня ліквідності підприємства залежить платоспроможність. Разом з тим ліквідність характеризує як поточний стан розрахунків, так і перспективний. Підприємство може бути платоспроможним на звітні дату, але втратити її в майбутньому [1].

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів за активом, згрупованих за ступенем спадної ліквідності, з короткостроковими зобов’язаннями за пасивом, що групуються за ступенем терміновості їхнього погашення [3].

Для визначення ліквідності балансу групи активів і пасивів зіставляють між собою (рис. 1.1).

За ліквідністю  активів

Високий рівень

     

Високий рівень

За строками погашення зобов’язань 

Найліквідніші  активи

А1

П1

Термінові (негайні) пасиви

         

Активи, що швидко реалізуються

А2

П2

Короткострокові активи

         

Активи, що повільно реалізуються

А3

П3

Довгострокові активи

         

Активи, що важко  реалізуються

А4

П4

Постійні пасиви

Низький рівень

     

Низький рівень


 

 

Рис. 1.1. Групування активів і пасивів  балансу для аналізу його ліквідності

Активи підприємства залежно від рівня ліквідності (від спроможності та швидкості перетворення на грошові кошти) умовно поділяють на такі групи:

1. Найліквідніші (високоліквідні) активи (А1) – суми за всіма статтями грошових коштів та їх еквівалентів, а також поточні фінансові інвестиції (ряд. 220, 230, 240 II розділу активу балансу). Для цієї групи активів практично немає небезпеки втрати своєї вартості у випадку ліквідності підприємства і не існує істотного часового лагу для перетворення їх на платіжні засоби.

2.  Активи, що  швидко реалізуються (швидко ліквідні  активи), (А2) – активи, для перетворення яких на грошові кошти потрібний певний час. Сюди відносять дебіторську заборгованість, платежі за якою очікують протягом дванадцяти місяців після звітної дати (ряд. 150 – 210). Ліквідність цих активів різна і залежить від суб’єктивних і об’єктивних чинників: кваліфікації фінансових працівників, платоспроможності платників, умов надання кредитів покупцям, організації вексельного обігу та ін.

3. Активи, що повільно реалізуються (повільноліквідні активи), (А3) – це найменш ліквідні оборотні активи: запаси, інші оборотні активи (ряд. 100 – 140, 250). Ліквідність цієї групи активів залежить від наявності покупців та їх платоспроможності, від якості продукції та попиту на неї, від її конкурентоспроможності, форм розрахунків тощо.

4. Активи, що  важко реалізуються (важко ліквідні  активи), (А4) – це активи, призначені для використання в господарській діяльності понад один рік (або протягом одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік). До цієї групи належать усі статті розділу I активу балансу “Необоротні активи” (ряд. 010 – 070) та витрати майбутніх періодів (ряд. 270).

Пасиви балансу  залежно від рівня зростання  термінів погашення зобов’язань  групуються так:

1. Термінові (негайні) пасиви (П1) – це поточні зобов’язання підприємства, оплата яких визначається з моменту виникнення заборгованості за наслідками здійснення господарських операцій (кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги та поточні зобов’язання за розрахунками; ряд. 530 – 610 ).

2. Короткострокові  активи (П2) – короткострокові кредити банків та інші поточні зобов’язання , що підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу (ряд. 500 – 520).

3. Довгострокові активи (П3) – усі зобов’язання підприємства, які не є поточними зобов’язаннями (довгострокові зобов’язання, забезпечення наступних витрат і платежів, доходи майбутніх періодів; ряд. 400 – 420; 440 – 470; 370, 630).

4. Постійні пасиви (П4) – джерела довгострокового фінансування господарської діяльності підприємства з необмеженим строком використання (власний капітал – розділ I пасиву балансу; ряд. 300 – 370 ) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

2.1. Характеристика  господарської діяльності ВАТ “Ренійський м’ясокомбінат”

Вiдкрите акцiонерне товариство засновано 1993 р. на пiдставi рiшення регiонального вiддiлення  Фонду Державного Майна України  шляхом перетворення у процесi приватизацiї  орендного пiдприємства у ВАТ  “Ренійський м’ясокомбінат” i є його правоприємником. Скорочена назва ВАТ “РМК”. Розташоване у м. Рені Одеської області.

Товариство  створено  з метою отримання  прибуткiв для задоволення матерiальних та соцiальних потреб акцiонерiв товариства та його працiвникiв вiд пiдприємницької  дiяльнсотi, що не суперечить дiючому законодавству, шляхом впровадження нових прогресивних технологiй, форм органiзацiї та стимулювання працi, залучення вiльних коштiв юридичних та фiзичних осiб, iноземних iнвестицiй, для нарощування виробництва та задоволення потреб населення в продукцii пiдприємства.

Товариство  виробляє такi товари: варенi ковбаси, копченi ковбаси, м’яснi та молочнi вироби. Займається продажем бакалiйних товарiв.

Ринки збуту  знаходяться в Одеській області. Основнi клiєнти: Ренiйський вiддiл освiти, ТОВ “ВIТ”, ТОВ “Бархан’, ТОВ “ТИРА-Л.Е.В”. Збут здiйснюється шляхом власної оптової i роздрiбної мережi.

Пiдприємство здiйснює  дiяльнiсть в харчовiй галузi, яка  характеризується високим рiвнем конкуренцiї  та високим рiвнем ризику. Останнiм  часом у ній спостерiгається тенденцiя скорочення виробництва, вiдсутнiсть сировинної бази, вiдсутнiсть значних iнвестицiй та впровадження нових технологiй. Конкуренти товариства — це м'ясокомбiнати, приватнi пiдприємцi та малi пiдприємства, розташованi на Українi.

Основними проблемами, що впливають на дiяльнiсть товариства є недосконале законодавство, нестабiльна економiчна ситуацiя.

Динаміка основних економічних показників ВАТ “Ренійський  м’ясокомбінат” за 2010 –2011 рр. подано у табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Динаміка основних економічних показників ВАТ “Ренійський м’ясокомбінат” за 2010 –2011 рр.

Показники

Період

Відхилення

попередній

звітний

абсолютне

відносне, %

1

2

3

4

5

6

1

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

11694

19100

+7406

+63,33

2

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

9745

15917

+6172

+63,33

3

Витрати операційної  діяльності, тис. грн.

9606

15709

+6103

+63,53

4

Витрати на одну гривню реалізованої продукції, коп/грн

99

99

0

0

5

Середньооблікова  кількість працівників, осіб,

з них:

75

68

-7

-9,33

6

– робітників

56

51

-5

-8,93

7

Середньорічний  виробіток продукції на одного працівника, тис. грн.

155,92

280,88

+124,96

+80,14

8

Середньорічний  виробіток продукції одним робітником, тис. грн.

208,82

374,51

+165,69

+79,35

9

Фонд оплати праці, тис. грн.

688

832

+144

+20,93

10

Середньорічна оплата праці одного працівника, грн.

9173,33

12235,29

+3061,96

+33,38

11

Середньорічна вартість основних засобів,тис. грн.

1293,5

1219

-74,5

-5,76

12

Фондовіддача  основних засобів, грн/грн

7,53

13,06

+5,53

х

13

Матеріальні витрати, тис. грн.

1057

1206

+149

+14,1

14

Матеріаловіддача, грн/грн

9,22

13,2

+3,98

х

15

Середньорічна вартість активів, тис. грн.

4621

6516

+1895

+41,01

16

Середні залишки оборотних засобів, тис. грн

2413,5

4007,5

+1594

+66,05

17

Середня вартість власного капіталу, тис. грн

2786,5

2928,5

+142

+5,1

18

Коефіцієнт  оборотності оборотних засобів

4,04

3,97

-0,07

х

19

Коефіцієнт  автономії

0,6

0,45

-0,15

х

20

Поточні зобов’язання, тис. грн.

1834,5

3587,5

+1753

+95,56

21

Коефіцієнт  загальної ліквідності

1,32

1,15

-0,17

х

22

Чистий прибуток, тис. грн.

109

175

+66

+60,56

23

Чиста рентабельність продажу продукції, %

1,12

1,02

-0,1

х

24

Чиста рентабельність  активів (капіталу), %

3,91

5,98

+2,07

х


Аналіз динаміки основних економічних показників ВАТ  “Ренійський м’ясокомбінат” за 2010-2011 рр. показав значне їх покращення у  звітному періоді порівняно з  попереднім. Зокрема зріс чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 6172 тис. грн., або 63,33 %. Істотно зросла середньорічна оплата праці одного працівника (на 33,38 %), що зумовлене збільшенням фонду оплати праці працівників при неістотному зменшенні їх кількості (лише на 7 осіб, або на 9,33 %). Також зросла фондовіддача основних засобів на 5,53 грн. на кожну гривню основних засобів і матеріаловіддача на 3,98 грн/грн, що сприяло зростанню обсягу виробленої продукції з кожної гривні витрачених матеріальних ресурсів. Через незначне зростання власного капіталу (на 5,1 %), при різкому збільшенні поточних зобов’язань (на 95,56 %), дещо знизились коефіцієнт автономії та коефіцієнт загальної ліквідності (на 0,15 і 0,17 відповідно), що є негативною тенденцією зміни. ВАТ “Ренійський м’ясокомбінат” протягом аналізованого періоду отримувало чистий прибуток, який зріс у звітному році на 66 тис. грн., або 60,55 %. Підприємство отримувало 1,12 і 1,02 грн. (у 2010 і 2011 рр. відповідно) прибутку на кожну гривню чистого доходу. Ефективною була також віддача капіталу (3,91 % і 1,02 %).

 

2.2. Аналіз необоротних активів ВАТ “Ренійський м’ясокомбінат”

Аналіз динаміки, складу і структури необоротних активів ВАТ “Ренійський м’ясокомбінат” за 2011 р. подано у табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Динаміка, склад і структура необоротних  активів ВАТ “Ренійський м’ясокомбінат” за 2011 р.

Необоротні  активи

На початок  звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

(+, –)

вартість, тис. грн.

структура, %

вартість, тис. грн.

структура, %

абсолютне, тис. грн.

структури, %

1

2

3

4

5

6

7

Нематеріальні активи

0

0

0

0

0

0

Незавершене будівництво

789

34,56

1316

48,13

+527

+13,57


Продовження табл. 2.2

1

2

3

4

5

6

7

Основні засоби

1257

55,06

1181

43,2

-76

-11,86

Довгострокові фінансові інвестиції:

0

0

0

0

0

0

  • які обліковуються методом участі в капіталі інших підприємств

0

0

0

0

0

0

    • інші фінансові інвестиції

0

0

0

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

0

0

0

0

0

0

Відстрочені податкові  активи

0

0

0

0

0

0

Інші необоротні активи

237

10,38

237

8,67

0

-1,71

Разом

2283

100

2734

100

+451

-

Информация о работе Аналіз господарської діяльності підприємства ВАТ “Ренійський м’ясокомбінат