Аналіз господарської діяльності пдприємства ТОВ "Інтеграл"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Ноября 2013 в 18:15, курсовая работа

Краткое описание

Мета наукової роботи полягає в аналізі фінансового стану та формування прибутку підприємства та розробки заходів для підвищення ефективності його діяльності на прикладі ТОВ "Інтеграл".
Головними завданням написання даної наукової роботи є:
визначення сутності та методології аналізу господарської діяльності підприємства;
вивчення і аналіз показників фінансового стану підприємства, таких як показники ліквідності та платоспроможності.
аналіз прибутку та рентабельності ТОВ "Інтеграл";
розробка пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності ТОВ "Інтеграл".

Содержание

ВСТУП..………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Сутність аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства….……5
1.2 Характеристика методів оцінки діяльності підприємства.……………….…8
РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ІНТЕГРАЛ»
2.1 Загальна фінансово-економічна характеристика та аналіз фінансових результатів ТОВ «Інтеграл»…..………………………………………………....12
2.2 Оцінка фінансового стану товариства як суб’єкта господарювання…….21
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…………………………21
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………...……

Прикрепленные файлы: 1 файл

naukova_Melnichuk.docx

— 79.49 Кб (Скачать документ)

Зміст

ВСТУП..………………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  ОЦІНКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Сутність аналізу  фінансово-господарської діяльності підприємства….……5

1.2 Характеристика методів оцінки діяльності підприємства.……………….…8

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ІНТЕГРАЛ»

2.1 Загальна фінансово-економічна  характеристика та аналіз фінансових результатів ТОВ «Інтеграл»…..………………………………………………....12

2.2 Оцінка фінансового  стану товариства як суб’єкта господарювання…….21

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВА…………………………21

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….25

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………...…………………27

ДОДАТКИ……………………………………………………………………….…29

 

 

ВСТУП

 

В ринкових умовах господарювання в економіці України відбувається розширення прав підприємств у галузі фінансів та наукових досліджень. Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка господарської діяльності підприємств, їх ліквідності, платоспроможності  та пошуку шляхів підвищення та зміцнення  фінансової стабільності в умовах функціонування різноманітних форм власності.

У зв’язку  з цим питання  економічної оцінки господарської  діяльності є досить актуальним, оскільки на даний час багато підприємств  знаходиться у приватній власності  і кожен власник зацікавлений в отриманні потенційних можливостей  збільшення прибутку (доходу) фірми, які  можна виявити тільки на підставі своєчасного і об’єктивного аналізу  фінансово-господарської діяльності підприємств.

Мета наукової роботи полягає в аналізі фінансового стану та формування прибутку підприємства та розробки заходів для підвищення ефективності його діяльності на прикладі ТОВ "Інтеграл".

Головними завданням написання  даної наукової роботи є:

  • визначення сутності та методології аналізу господарської діяльності підприємства;
  • вивчення і аналіз показників фінансового стану підприємства, таких як показники ліквідності та платоспроможності.
  • аналіз  прибутку та рентабельності ТОВ "Інтеграл";
  • розробка пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності ТОВ "Інтеграл".

Для вирішення поставлених  завдань використовувалися такі методи економічного аналізу як порівняльний аналіз та аналіз коефіцієнтів (відносних показників), побудова таблиць, підготовка висновків і рекомендацій для прийняття управлінських рішень.

Предметом дослідження виступають теоретичні, методичні та практичні  аспекти визначення фінансового  стану підприємства. В якості об’єкта дослідження вибрано є ТОВ "Інтеграл", яке займається виробництвом паперових та канцелярських товарів.

Оцінка фінансово-господарської  діяльності здійснюється на основі аналізу  даних фінансової звітності із застосуванням  сукупності методів та прийомів фінансового  аналізу. До основних узагальнюючих  напрямів, за якими здійснюється оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства відносять оцінку його фінансового стану та фінансових результатів підприємства.

Предметом економічної оцінки діяльності  підприємства, що базується  на аналізі його фінансового стану  є його фінансові ресурси, а також  їх формування та використання.

Технічною та інформаційною  базою для написання даної роботи є періодичні публікації в журналах „Дебет-Кредит”, „Фінанси України”,  спеціальна економічна література, праці вітчизняних спеціалістів таких, як  Поддєрьогін А.М., Буряк Л.Д., Павловська О.В., щорічна звітність підприємства: ф. № 1 "Баланс", ф. № 2 "Звіт про фінансові результати".

Практична цінність результатів  наукової роботи полягає в обґрунтуванні рекомендацій щодо оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств на основі підвищення ефективності використання трудових і виробничих ресурсів підприємства; підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства; забезпечення ефективної системи збуту продукції підприємств.

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

1.1 Сутність аналізу  фінансово-господарської діяльності підприємства

Важливе значення для кожного  підприємства відіграє своєчасна та об’єктивна оцінка фінансово-господарської  діяльності підприємств, розрахунок основних показників, які її характеризують.

Аналіз господарської  діяльності підприємства -  це комплексне вивчення результатів практичної роботи підприємства за певний період, оцінка ефективності діяльності з метою виявлення резервів підвищення прибутковості підприємства та надання необхідної інформації для оперативного керівництва різними ланками діяльності[1, 89 c.].

Найважливішими  для аналізу господарської діяльності є статті активу балансу — основний капітал і оборотні активи. Основними показниками, які характеризують господарську діяльність будь-якого підприємства є фінансовий стан та фінансові результати підприємства.

Фінансовий стан підприємства – це сутнісна характеристика діяльності підприємства у певний період, що визначає реальну та потенційну можливість підприємства забезпечувати достатній рівень фінансування фінансово-господарської  діяльності та здатності ефективно  здійснювати цю діяльність у майбутньому. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Перш за все на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції. Неритмічність виробничих процесів, погіршення якості продукції, труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, в результаті чого знижується його платоспроможність[15, c. 388].

Фінансова діяльність підприємства, яка характеризується його фінансовим станом, має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного  використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного  функціонування підприємства. Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у  постачанні, виробництві та реалізації продукції, до невиконання плану  прибутку, зниження рентабельності підприємства, до загрози економічних санкцій.

Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість періодичної оцінки фінансового  стану підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану. Також, щоб розвиватися в умовах ринкової економіки і не допустити  банкрутства, підприємству потрібно знати, як керувати фінансами, якою повинна  бути структура капіталу по складу і джерелам утворення. Необхідно  знати і такі поняття ринкової економіки, як фінансова стійкість, платоспроможність, рентабельність та інші.

Головна мета оцінки фінансового  стану – вчасно виявляти й усувати  недоліки у фінансовій діяльності і  знаходити резерви поліпшення фінансового  стану підприємства і його платоспроможності.

Головними показниками, які  характеризують кінцеві фінансові  результати діяльності підприємства є  прибуток та рентабельність.

Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного удосконалення його матеріальної бази і продукції, всіх форм інвестування. Прибуток виконує дві найважливіші функції[16, c. 12]:

  1. визначає розмір грошових нагромаджень;
  2. є головним джерелом фінансування витрат на виробничий та соціальний розвиток підприємства (податок на прибуток — найважливіший елемент доходів державного бюджету). 

На підприємствах розраховуються прибутки від основної, інвестиційної  та фінансової діяльності. Кожний з  наведених видів прибутку розраховується за певною схемою і має власний  розмір[2, 145 c.].

 Прибуток від операційної  діяльності — це прибуток від  основної діяльності підприємства, тобто від виробництва і реалізації  продукції, послуг.

Прибуток від інвестиційної  діяльності – прибуток, що формується в результаті участі підприємства в  спільних підприємствах, від володіння  цінними паперами, від депозитних внесків, або в результаті реалізації майна підприємства (передусім необоротних  активів).

 Прибуток від фінансової  діяльності, на відміну від попередніх  видів прибутку, має свої особливості.  Ці особливості пов’язані з характером грошових потоків від цього виду діяльності. Основні грошові потоки по ньому пов’язані із забезпеченням підприємства зовнішніми джерелами фінансування.

Аналіз прибутку дає керівництву  підприємства можливість корегувати діяльність підприємства в залежності від величини впливу на прибуток тих чи інших  чинників.

Якщо сума прибутку показує  абсолютний ефект від діяльності, то рентабельність характеризує міру цієї ефективності, тобто відносний ступінь прибутковості підприємства або продукції, що виробляється. Підприємство вважається рентабельним, якщо результати від реалізації продукції (робіт, послуг) покривають витрати виробництва  і  утворюють суму прибутку, достатню для нормального функціонування підприємства. Величина i динаміка рентабельності характеризує ступінь ділової активності підприємства та його фінансове благополуччя[9, 288c.].

На підставі аналізу фінансового  стану та фінансових результатів  виробляється стратегія і тактика  розвитку підприємства, обгрунтовуюються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються  резерви підвищення ефективності виробництва  а також оцінюються  результати діяльності підприємства та його підрозділів.

 

 

1.2 Характеристика  методів оцінки діяльності підприємства

 

Предметом економічної оцінки діяльності  підприємства, що базується  на аналізі його фінансового стану  є його фінансові ресурси, а також  їх формування та використання.

Для досягнення основної мети аналізу фінансового стану підприємства - об'єктивної його оцінки та виявлення  на цій основі потенційних можливостей  підвищення ефективності формування й  використання фінансових ресурсів - можуть застосовуватися різні методи аналізу. Методи фінансового аналізу - це комплекс науково-методичних інструментів та принципів  дослідження фінансового стану  підприємства[18, 98c.].

Керівництво, здійснюючи аналіз фінансового стану може використовувати  один із даних методів, наведених  у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

 Методи аналізу фінансового стану підприємства[18, 100c.]

Найменування

Зміст

Значення

Горизонтальний  аналіз

Порівняння кожного значення звітності з попереднім роком, розрахунку темпів їхнього зростання (індексний аналіз)

Виявлення тенеденцій зміни окремих статей звітності

Вертикальний  аналіз

Розрахунок  структури узагальнюючих статей звітності і складання динамічних рядів (процентний аналіз)

Відстежування та прогноз структурних зрушень у складі джерел коштів  ів напрямках їх використання

Трендовий аналіз

Порівняння кожної позиції звітності  з рядом попередніх та визначення тренду

Визначення основної тенденції  динаміки показників,очищеної від впливу індивідуальних особливостей окремих  періодів

Факторний

Аналіз  показників з застосуванням  детермінованих або стохастичних прийомів дослідження.

Визначення впливу окремих факторів на результативний показник

Порівняльний  аналіз

Аналіз зведених показників звітності  за окремими показниками самого підприємства та його дочірніх філій

Грунтується на порівнянні фактичних  даних звітного періоду з їх плановими, попередніми, нормативними значеннями

Аналіз коефіцієнтів (відносних показників)

Розрахунок співвідношень між  окремими статтями звітності підприємства, визначення взаємозв’язку між показниками

Проведення порівняльного аналізу  ефективності – із попередніми роками; із компаніями – конкурентами; із запланованими  показниками.

Информация о работе Аналіз господарської діяльності пдприємства ТОВ "Інтеграл"