Аналіз фінансово-господарської діяльності ПАТ «Страхова компанія «Брокбізнес» за 2009-2011 роки

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2013 в 20:16, курсовая работа

Краткое описание

Страхова компанія «Брокбізнес» була зареєстрована 15 грудня 1993 року. За 18 років активної діяльності на страховому ринку України «Брокбізнес» отримала репутацію надійного партнера, який демонструє найвищий професійний рівень у всіх сегментах страхового бізнесу.
Сьогодні страхова компанія «Брокбізнес» має членство у Моторному (транспортному) страховому бюро, у Ядерному Страховому Пулі України та Федерації Страхових Посередників України, також входить до складу Ради Будівельного Страхового Пулу, є засновником та входить до складу Аграрного Страхового Бюро.

Прикрепленные файлы: 1 файл

IDZ_Brokbiznes (1).docx

— 211.08 Кб (Скачать документ)

 

Аналіз фінансово-господарської  діяльності ПАТ «Страхова компанія «Брокбізнес» за 2009-2011 роки         

 

 

Страхова компанія «Брокбізнес» була зареєстрована 15 грудня 1993 року. За 18 років активної діяльності на страховому ринку України «Брокбізнес»  отримала репутацію надійного партнера, який демонструє найвищий професійний  рівень у всіх сегментах страхового бізнесу.

Сьогодні страхова компанія «Брокбізнес» має членство у Моторному (транспортному) страховому бюро, у Ядерному Страховому Пулі України  та Федерації Страхових Посередників України, також входить до складу Ради Будівельного Страхового Пулу, є  засновником та входить до складу Аграрного Страхового Бюро.

У липні 2011 року компанія отримала від рейтингового агентства  «Експерт-Рейтинг» рейтинг фінансової стійкості за національною шкалою «uaAA-», що повністю відповідає рейтингу «А-» за міжнародною шкалою.

Крім цього страхова компанія посіла четверте місце в (Рі)-рейтинзі стійкості страхових компаній України.

Для проведення аналізу  фінансово-господарської діяльності ПАТ «Страхова компанія «Брокбізнес» розглянемо балансові звіти страхової компанії за 2009-2011 роки та складемо консолідовану таблицю для аналізу основних показників діяльності компанії (таблиця 1.1). Особливе місце у структурі фінансових показників страховика займають його активи (додаток А).

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1.1 - Динаміка складу та структури активів ПАТ «Страхова компанія «Брокбізнес» за 2010-2011 роки

Показник

Роки

Зміна показника

2010

2011

сума, тис. грн

частка у структурі %

сума, тис. грн

частка у структурі %

2011-2010 рік

абсолютне відхилення, тис. грн

темп зростання, %

1

2

3

4

5

6

7

І Необоротні активи

           

Нематеріальні активи:

           
 • залишкова вартість

2735

1,27

874

0,41

-1861

31,96

 • первісна вартість

3587

1,66

1561

0,74

-2026

43,52

 • накопичена амортизація

-852

-

-687

-

165

80,63

Незавершене будівництво

36175

16,79

30278

14,27

-5897

83,70

Основні засоби:

           
 • залишкова вартість

5026

2,33

7558

3,56

2532

150,38

 • первісна вартість

13403

6,22

17041

8,03

3638

127,14

 • знос

-8377

-

-9483

-

-1106

113,20

Довгострокові фінансові  інвестиції:

           
 • обліковуються за участю в капіталі інших підприємств

48865

22,68

54486

25,68

5621

111,50

 • інші фінансові інвестиції

11050

5,13

8555

4,03

-2495

77,42

Довгострокова дебіторська  заборгованість

0

0

0

0

0

0

Інші необоротні активи

2330

1,08

2627

1,24

297

112,75

Усього за розділом І

106181

49,28

104378

49,19

-1803

98,30

ІІ Оборотні активи

           

Виробничі запаси

524

0,24

483

0,23

-41

92,18

Векселі одержані

           

Дебіторська заборгованість за товари і послуги:

           
 • чиста реалізаційна вартість

4904

2,28

5270

2,48

366

107,46

 • первісна вартість

4904

2,28

5270

2,48

366

107,46

 • резерв сумнівних боргів

0

0

0

0

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

           
 • з бюджетом

0

0

5

0,002

5

-

 • за виданими авансами

779

0,36

348

0,16

-431

44,67

 • з нарахованих доходів

567

0,26

615

0,29

48

108,47

Інша поточна  дебіторська заборгованість

1309

0,61

7506

3,54

6197

573,41

Поточні фінансові  інвестиції

0

0

0

0

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

           

в національній валюті

87753

40,73

77839

36,68

-9914

88,70

в іноземній валюті

13370

6,21

15743

7,42

2373

117,75

Усього за розділом ІІ

109206

50,69

107809

50,80

-1397

98,72

ІІІ Витрати майбутніх  періодів

64

0,03

22

0,01

-42

34,38

ІV Необоротні активи та групи вибуття

0

0

0

0

0

0

Баланс

215451

100

212209

100

-3242

98,50
 

За даними таблиці  зробимо такі висновки щодо змін у  структурі активних операцій протягом 2010-2011 років:

– у 2011 році активи компанії зменшились на 3242 тис. грн, тобто темп зростання склав 98,50%;

– необоротні активи у  2010 склали 106181 тис. грн, а у 2011 році вони зменшились на 1803 тис. грн і склали 104378 тис. грн;

– абсолютне відхилення оборотних активів за 2011-2010 роки рівне

 -1397 тис. грн, тобто їх кількість у 2010 році була більшою, ніж у 2011 на 1,28%;

– обсяг витрат майбутніх періодів у 2010 році склав 64 тис. грн, у 2011 році 22 тис. грн. Темп зростання за 2011-2010 роки складає 34,38%.

Для того, щоб провести порівняльний аналіз активів, ще й 2009 року, використаємо дані з додатку Б, та складемо таблицю  1.2.

 

Таблиця 1.2 – Динаміка активів  ПАТ «Страхова компанія «Брокбізнес» за 2009-2011 роки

Активи

Роки

Зміна показника

2009

2010

2011

2010-2009

2011-2010

абсолютне відхилення, тис. грн

темп зростання, %

абсолютне відхилення, тис. грн

темп зростання, %

Всього, в т.ч:

234 618,2

215451

212209

-19167,2

91,83

-3242

98,50

основні засоби

5921,70

5026

7558

-895,7

84,87

2532

150,38

довгострокові інвестиції

59235,40

59915

63041

679,6

101,15

3126

105,22

поточні інвестиції

0

0

0

0

0

0

0

грошові засоби

116 989,2

101123

93582

-15866,2

86,44

-7541

92,54

Інші активи

52471,9

49387

48028

-3084,9

94,12

-1359

97,25


 

За даними таблиці  1.2, можна зробити висновок, що з 2009 по 2011 рік спостерігалася негативна тенденція у динаміці активів. Особливо це проявляється у 2010 році, в якому активи зменшились на 19167,2 тис. грн далі спад дещо зменшився.

Щодо основних засобів, то у 2010 році вони зменшились на 15,13%. У 2011 році відбулося зростання на 50,38%.

Довгострокові інвестиції не значно, але зростали на 1,15% та 5,22% у 2010 році та в 2011 році відповідно.

Грошові засоби зменшились на 15 866,2 тис. грн та на 7541 тис. грн у 2010 та 2011 роках відповідно.

Щодо інших активів, то у 2010 році вони зменшились 5,88% і становили 49387 тис. грн. Щодо 2011 року, то темп зменшення  дещо впав і склав лише 2,75%.

За даними таблиці  1.1, а також таблиці 1.2 побудуємо діаграму динаміки активів страхової компанії ПАТ «Страхова компанія «Брокбізнес» за 2009-2011 роки (рисунок 1.1).

 

Рисунок 1.1 – Динаміка активів ПАТ «Страхова компанія «Брокбізнес» за 2009-2011 роки

 

Стан активів  ПАТ «Страхова компанія «Брокбізнес» у 2010-2011 роках можна охарактеризувати як незадовільний, оскільки у 2010 році відбулося зменшення активів порівняно із попереднім роком на 8,17%. В 2011 році стан активів продовжував погіршуватись, але негативна динаміка була дещо меншою і склала 1,5% .

Другою частиною аналізу фінансових показників діяльності страхової компанії є дослідження  пасивів, які складається з двох основних складових: власного капіталу та зобов’язань.

Склад та динаміку пасивів проаналізуємо за допомогою  таблиці 1.3 (додаток А).

Таблиця 1.3 – Динаміка складу та структури пасивів ПАТ «Страхова компанія «Брокбізнес» за 2010-2011 роки

Показник

Роки

Зміна показника

2010

2011

сума, тис. грн

частка у структурі %

сума, тис. грн

частка у структурі %

2011-2010 рік

абсолютне відхилення, тис. грн

темп зростання, %

1

2

3

4

5

6

7

І Власний капітал

           

Статутний капітал

51400

23,86

51400

23,86

0

100

Додатковий вкладений  капітал

0

0

0

0

0

0

Інший додатковий капітал

83

0,04

83

0,04

0

100

Резервний капітал

5000

2,32

5000

2,32

0

100

Нерозподілений  прибуток (збиток)

57908

26,88

59744

28,15

1836

103,17

Неоплачений капітал

0

0

0

0

0

0

Вилучений капітал

0

0

0

0

0

0

Усього за розділом І

114391

53,09

116227

54,77

1836

101,61

ІІ Забезпечення таких витрат і платежів

           

Забезпечення витрат персоналу

181

0,084

171

0,081

-10

94,48

Страхові резерви

98486

45,71

74406

35,06

-24080

75,55

Резерв перестраховиків

-21416

-9,94

-2219

-1,05

19197

10,36

Цільове фінансування

0

0

0

0

0

0

Усього за розділом ІІ

77251

35,86

72358

34,10

-4893

93,67

ІІІ Довгострокові  зобов’язання

           

Довгострокові кредити  банків

0

0

0

0

0

0

Інші довгострокові  і зобов’язання

0

0

0

0

0

0

Відстрочені податкові  зобов’язання

0

0

0

0

0

0

Інші довгострокові  зобов’язання

0

0

0

0

0

0

Усього за розділом ІІІ

0

0

0

0

0

0

ІV Поточні зобов’язання

           

Короткострокові кредити  банків

20000

9,28

20000

9,28

0

100

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

39

0,02

78

0,04

 

200

Поточні зобов’язання за розрахунками:

           
 • з одержаних авансів

555

0,26

718

0,34

163

129,37

 • з бюджетом

875

0,41

1586

0,75

711

181,26

 • з позабюджетних платежів

0

0

0

0

0

0

 • зі страхування

13

0,006

13

0,006

0

100

 • з оплати праці

23

0,011

68

0,03

45

295,65

 • з учасниками

0

0

0

0

0

0

Інші поточні  зобов’язання

2304

1,07

1161

0,55

-1143

50,39

Усього за розділом ІV

23809

11,05

23624

11,13

-185

99,22

V Доходи майбутніх  періодів

0

0

0

0

0

0

Баланс

215451

100

212209

100

-3242

98,50


 

Як бачимо з таблиці  1.3, капітал страхової компанії на 23,86% сформовано за рахунок статутного капіталу та на 0,04% з іншого додаткового капіталу. Розмір нерозподіленого прибутку становить 28,15%.   За 2011-2010 роки темп зростання власного капіталу становив лише 1,61%. Статутний та інший додатково вкладений капітал протягом 2010-2011 років не змінювалися і склали 51400 та 83 тис. грн відповідно. Резервний капітал протягом 2010-2011 років не змінювався і складав 5000 тис. грн. Протягом 2010-2011 років у страхової компанії був відсутній неоплачений та вилучений капітал.

За даними, поданими в таблиці 1.3 побудуємо діаграму динаміки власного капіталу страхової компанії. Щодо власного капіталу компанії за 2009 рік, то для його характеристики використаємо дані із додатку Д (рисунок 1.2).

 

Рисунок 1.2 – Динаміка власного капіталу ПАТ «Страхова компанія «Брокбізнес» за 2009-2011 роки

 

Досліджуючи зобов’язання у 2010-2011 роках, слід відмітити, що найбільшу частку у структурі пасивів серед зобов’язань займає забезпечення наступних витрат та платежів, а саме 35,86% у 2010 році, 34,10% у 2010 році.

Незначну частку у пасивах компанії займають забезпечення витрат персоналу. Ці витрати за аналізовані роки займали майже однакову частку у загальній структурі пасиву. Їх частка склала 0,084%  та 0,081% у 2010 та 2011 роках відповідно.

За рисунку 1.2, можна зробити висновок, що у 2010 році відбулося збільшення власного капіталу компанії на 23299,6 тис. грн,  у 2011 році власний капітал збільшився лише на 1,61 % і склав 116227 тис. грн.

Страхові резерви компанії, виходячи із даних таблиці 1.2, а також додатку Є, зменшувалися у 2009 році вони становили 99 368,4 тис. грн., у 2010 році їх розмір зменшився на 882,4 тис. грн. У 2011 році їх обсяг зменшився на 24,45 % і склав лише 74406 тис. грн (рисунок 1.3).

 

Рисунок 1.3 – Динаміка страхових  резервів ПАТ «Страхова компанія «Брокбізнес» за 2009-2011 роки

 

Протягом аналізованих років у компанії були відсутні довгострокові  кредити банків та інші довгострокові  фінансові зобов’язання.

Частку зобов’язань  страхової компанії у структурі  пасивів за 2009-2010 роки проаналізуємо на рисунку 1.4.

У 2011 році зменшився обсяг поточних зобов’язань. Це зменшення склало 0,78%. Щодо забезпечення наступних витрат та платежів, то у 2011 році їх обсяг зменшився на 4893 тис. грн (рисунок 1.4).

 

Рисунок 1.4 – Динаміка зобов’язань ПАТ «Страхова компанія «Брокбізнес» за 2010-2011 роки

 

Таблиця 1.4 – Динаміка гарантійного фонду ПАТ «Страхова компанія «Брокбізнес» за 2009-2011 роки

Показник

2009

2010

2011

Зміна показника

2010-2009

2011-2010

абсолютне відхилення, тис. грн

темп зростання, %

абсолютне відхилення, тис. грн

темп зростання, %

тис.грн

Всього

70501,2

92991

64827

22489,8

131,9

-28164

69,71

Додатковий капітал

82,8

83

83

0,2

100,24

0

100

Резервний капітал

4000

5000

5000

1000

125

0

100

Нерозподілений  прибуток

66418,4

87908

59744

21489,6

132,35

-28164

67,96


 

Проаналізуємо зміну  гарантійного фонду ПАТ «Страхова компанія «Брокбізнес» за 2009-2011 роки використовуючи дані додатку В. Найбільша частка  припадає на нерозподілений прибуток у всіх роках, додатковий капітал займає найменшу частку (рисунок 1.5). У 2010 році його розмір збільшився на 31,9% і склав 92991 тис. грн. У 2011 році спостерігалась негативна тенденція, загальний розмір гарантійного фонду зменшився на 28164 тис. грн і склав 64827 тис. грн. Щодо структури, то резервний капітал змінився лише у 2010 році в порівняні з 2009 роком на 1000 тис. грн і склав 5000 тис. грн, в 2011 році він не змінювався. Обсяг додаткового капіталу залишався майже стабільним.

Щодо нерозподіленого  прибутку, то у 2010 році його обсяг зріс на 32,35% і склав 87908 тис. грн. У 2011 році розмір нерозподіленого прибутку навпаки зменшився на 28164 тис. грн і склав 59744 тис. грн.

 

Рисунок 1.5 – Структура  гарантійного фонду ПАТ «Страхова компанія «Брокбізнес» за 2009-2011 роки

 

Щодо перестрахування, яке здійснювала компанія, то в 2010 році воно зросло на 43,49% і склало 54394,9 тис. грн. У 2011 році відбулася кардинальна  зміна і обсяг перестрахування  склав 6935,8 тис. грн, що на 87,25% менше ніж  у 2010 році.

Информация о работе Аналіз фінансово-господарської діяльності ПАТ «Страхова компанія «Брокбізнес» за 2009-2011 роки