Автоматизовані інформаційні системи в органах Державної податкової служби

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Мая 2013 в 15:36, реферат

Краткое описание

Функції автоматизованої інформаційної системи модернізуються та вдосконалюються з часом. Основним завданням цієї системи є розширення кола розглядуваних питань, підвищення аналітичності, обгрунтованості та своєчасності рішень, що приймаються, зменшення трудомісткості і раціоналізація управлінської діяльності податкових органів шляхом використання економіко-математичних методів та моделей, обчислювальної техніки і засобів зв’язку, впорядкування інформаційних потоків.
На сучасному етапі розвитку економіки успіх діяльності податкової служби багато в чому залежить від ефективності функціонування автоматизованої інформаційної системи.

Прикрепленные файлы: 1 файл

1.1.docx

— 20.02 Кб (Скачать документ)

Автоматизовані  інформаційні системи в органах  Державної податкової служби                                     

 Буковинська державна  фінансова академія                                                       

Ткачук О.В.

Науковий керівник : Лавров О.В.

Щоби зрозуміти роботу інформаційної системи, необхідно  вивчити сутність проблеми, що вирішуються  з її допомогою, а також встановити, в які організаційні процеси  вона входить. Інформаційне забезпечення має великий вплив на усі процеси, а тому на сучасному етапі розвитку національної економіки воно може підвищувати  ефективність функціонування, зокрема, податкової системи.

Функції автоматизованої  інформаційної системи модернізуються та вдосконалюються з часом. Основним завданням цієї системи є розширення кола розглядуваних питань, підвищення аналітичності, обгрунтованості та своєчасності рішень, що приймаються, зменшення трудомісткості і раціоналізація управлінської діяльності податкових органів шляхом використання економіко-математичних методів та моделей, обчислювальної техніки і засобів зв’язку, впорядкування інформаційних потоків.

На сучасному етапі  розвитку економіки успіх діяльності податкової служби багато в чому залежить від ефективності функціонування автоматизованої  інформаційної системи.

Таким чином пріоритетним завданням податкової служби є інформатизація податкових органів, широке використання інформаційних технологій та розбудова  інформаційної системи. Структура  автоматизованої інформаційної  системи, як і структура самих  податкових органів, є багаторівневою та багатофункціональною.

Інформаційна система  – організований комплекс збирання, зберігання, накопичення, обробки, пошуку, відображення та надання споживачам інформації, необхідної для ефективного  управління. 
До складу інформаційних систем входять: інформація (відомості), персонал, організаційні та технічні засоби, методи та процедури роботи з інформацією, джерела та здобувачі інформації, носії (паперові, електронні, магнітні тощо). 
Основні завдання інформаційних систем:

–              постійне поповнення необхідною інформацією;

–              своєчасне забезпечення відповідних споживачів достовірними даними;

–              збирання, обробка даних про стан та результати роботи об’єктів управління для інформування вищих органів управління;

–              аналітична обробка інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень[1].

Функціональна частина інформаційної  системи повинна відображати  предметну ділянку та змістовну  спрямованість автоматизованої  інформаційної системи. Функціональні  підсистеми складаються з комплексів задач, які характеризуються певним економічним змістом і спрямовані на досягнення конкретної мети. В комплексі  задач використовуються різні первинні документи і складається ряд  вихідних документів на основі взаємозв’язаних  алгоритмів розрахунків.

Технічне забезпечення - це сукупність засобів обробки інформації, основу яких складають різні ЕОМ, а також засоби, що дозволяють передавати інформацію між різними автоматизованими робочими місцями, як всередині податкових органів, так і при їх взаємодії  з іншими економічними об’єктами  та системами. Характерною рисою  у використанні технічних засобів  є суміщення техніки з робочим  місцем користувача в результаті чого ліквідовується розрив між інформаційною  та організаційною структурою. Персональні  комп’ютери дозволяють успішно інтегрувати  інформаційні процеси в різних закладах. За рахунок універсальності використовуваних технічних засобів здійснюється технологічна, методологічна та організаційна  інтеграція інформаційних робочих місць, що зближає користувача з можливостями сучасної інформатики та обчислювальної техніки та створює умови для роботи без посередника. При цьому забезпечується автономна робота і можливість зв’язку з іншим користувачами в межах організації і з врахуванням її особливостей. Обов’язковою умовою ефективного використання автоматизованого робочого місця є наявність в ньому сервісної системи підтримки роботи користувача, яка включає навчання для роботи на клавіатурі, правила захисту інформації і та її носіями, технологічні інструкції з прикладами проведення конкретних видів робіт.

Використання комп’ютерних технологій дозволяє відслідковувати  динаміку розвитку підприємства, дотримання ним податкового законодавства, виявляти порушення, нараховувати платежі  в бюджет і формувати перелік  підприємств для документальної перевірки. Вся інформація, що була сформована цією системою, є основою  для роботи, пов’язаної з обробкою даних по платниках податків –  юридичних особах. Важливим завданням  в автоматизації роботи податкової служби є не тільки підтримання задач  контролю, обробки та збереження інформації по нарахуванню і сплаті податків, ведення нормативно-правової бази по податковому законодавству, формування звітності по податкових органах, але  і створення автоматизованого інтерфейсу з банками, митними органами та іншими зовнішніми структурами. Це дозволяє оперативно контролювати рух коштів платників  податків і здійснювати операції по їх особистих рахунках.

Автоматизована інформаційна система податкової служби повинна  мати можливості розподіленого зберігання і обробки інформації, нагромадження  інформації в банках даних в місцях використання, надання користувачам автоматизованого, санкціонованого  доступу до інформації, одноразового її вводу та багатократного і багатоцільового  використання.

Основною формою організації  даних для їх нагромадження, обробки  і збереження в ЕОМ повинні  бути бази даних.

Серед професійних баз  даних, що можуть використовуватися  в податкових органах можна віднести:

· бази даних первинних  і звітних даних по податкових поступленнях в розрізі розділів та параграфів бюджетної класифікації, бюджетів, територій, часових періодів по регламентованих звітних формах;

· бази оперативних даних  по податкових поступленнях;

· бази листів, прецедентів, відповідей, пропозицій по податковому  законодавству;

· бази похідних та інтегрованих даних на основі звітних форм;

· бази документів внутрішнього використання різного призначення;

· бази документів внутрішнього користування різного призначення  та інші.

Особливістю останніх баз  даних є те, що вони активно використовуються всіма підрозділами податкової служби.

Фундаментальною основою  інформатизації є створення високоорганізованого інформаційного середовища, яке повинно  охоплювати у рамках усієї податкової служби інформаційне, телекомунікаційне, комп’ютерне, програмне забезпечення, інформаційні технології, мережі ПЕОМ, бази даних і знань, а також  забезпечувати можливість створення  і використання ефективного системно-аналітичного апарату, що дозволить на необхідному  рівні інформаційного обслуговування вести повсякденну оперативну роботу, здійснювати системний аналіз стану  та перспектив діяльності ДПС України  у цілому і приймати науково-обґрунтовані рішення з реалізації податкової політики.

На сьогодні у ДПС розробляється  та функціонує ряд автоматизованих  інформаційних систем:

– АІС ДПА обласного  рівня, що забезпечує комплексну автоматизацію  функцій роботи з базами даних  обласних апаратів;

– Автоматизована інформаційна система (АІС) “Пільги” містить інформацію про пільги та дані щодо кількості платників податків;

– АІС “Галузь” забезпечує автоматизоване створення зведених даних районного рівня про платників податків і накопичення інформації за результатами їх фінансово-економічної діяльності та мобілізації коштів у бюджет України;

– АІС “Облік податків і платежів” районного рівня забезпечує автоматизацію облікових функцій, автоматизований розрахунок податкової заборгованості та пені за порушення термінів сплати, формування довідок та звітності ДПІ районного рівня;

– системні локально-мережеві АРМи районного рівня: “Підприємці”, “Земля”, “Облік платників”, “Аудит”, “Пільги”, “Свідоцтво”, “Касові апарати”, “Банк”, “Звіт” тощо.

Велику проблему у діяльності як ДПС України, так і інших  органів влади складає подолання  інформаційного дефіциту щодо ефективного  відстежування господарської діяльності безперервно зростаючої чисельності й ділової активності суб’єктів підприємницької.

На сьогодні обмін електронною  інформацією реалізований тільки у  вигляді розробленого порядку обміну інформацією з банками, відповідно до якого інформація поступає в електронному вигляді засобами електронної пошти, а також електронного обміну інформацією  з митною службою. 
Обмін з іншими відомствами налагоджений лише у паперовому вигляді, поштою або в електронному вигляді (на дискетах).

Такий обмін, як правило, супроводжується  затримками, які не дозволяють використовувати  оперативні методи щодо відвернення  порушень податкового законодавства.

Зазначена система обміну інформацією не має надійних механізмів захисту інформації. Потоки інформації не охоплюють усього комплексу необхідної інформації для ефективного функціонування системи, охоплюючи проведення об’єктивного аналізу, прогнозування та формування потрібної звітності.

Ураховуючи зазначене, одним  з пріоритетних напрямів діяльності ДПС є проведення модернізації, особливо у галузі інформаційних технологій. 
Одним із варіантів може бути створення єдиної інтегрованої інформаційної системи ДПС, що складається з комплексу функціональних, управлінських та інфраструктурних підсистем, що забезпечують надійне її функціонування.  
Це дозволить забезпечити:

– використання єдиної бази документів усіма підсистемами й  реалізацію безперервного документообігу, повну автоматичну регламентацію  дій користувачів, планування і розподіл завдань, контроль їх виконання;

– можливість системного управління, централізованого контролю діяльності кінцевих користувачів системи, розподіл і нормування навантажень, а також  централізованого супроводу системи (оновлення математичного забезпечення, технічного оснащення, форм документів тощо);

– можливість оптимізації  взаємодії між обласними та районними  органами ДПС.

Паралельно із наведеним  великого значення набуває впровадження систем підтримки рішень (СППР), які  відомі в іноземній літературі як Decision Support Systems (DSS). 

Використана література

1.                 Роль оподаткування в системі інноваційних процесів // Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування: Монографія. – Харків., ВД «ІНЖЕК», 2007. – С.88–111.

2.                 Одинець В. Напрямки модернізації державної податкової служби // http://www.vesna.org.ua/txt/sxid/econ2003/57.html

3.                 Розвиток та модернізація Державної податкової служби України: Інформаційний довідник / Державна податкова адміністрація України. Департамент розвитку та модернізації Державної податкової служби. К.: 2008. - № 2. - С. 6.

4.                 Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. – К.: А.С.К., 2007. – 768 С.


Информация о работе Автоматизовані інформаційні системи в органах Державної податкової служби